Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija)

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VRM PASITIKĖJIMO LINIJA

Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM pastebėjus korupcinio elgesio atvejus ar kitas nusikalstamas veiklas, kuriomis daroma žala valstybei, prašome pranešti Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriui:

(8 5) 217 7153 arba el.p. pranesimai@vstarnyba.lt

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOJE TEIKIMAS

Informaciją apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM (pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą) galima teikti el. paštu pazeidimai@vstarnyba.lt

_________________________________________________________________

 

Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašas 

Pranešimo apie pažeidimą forma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 priedas)

 

 Pasitikrinkite, ar galite dalyvauti sprendžiant tarnybinius klausimus, atstovauti kitiems asmenims ir priimti dovanas - https://vtek.lt/patarejas/

 

Korupcijos prevencija Viešojo saugumo tarnyboje

2018 metais Tarnyboje Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius ir Mokymo ir kovinio rengimo centras organizavo ir įvykdė antikorupcinius mokymus ir mokymus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi klausimais Tarnybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniuose. Mokymų metu aptartos tokios temos, kaip: korupcijos prevencija, viešų ir privačių interesų derinimas Tarnyboje, nusišalinimas dalyvaujant sprendimų priėmime, privačių interesų deklaravimo taisyklės.  Mokymuose dalyvavo 142 Tarnybos darbuotojai.

Tarnybos vado aplinkraščiais Tarnybos darbuotojams nurodytos (primintos) privačių interesų deklaracijų pildymo taisyklės,  ir pateiktos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  rekomendacijos dėl artimų asmenų deklaravimo.

Aplinkraštis dėl duomenų deklaravimo viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, Tarnybos vado paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo, nurodant informaciją apie artimus asmenis, dėl kurių gali kilti privačių interesų konfliktas

Aplinkraštis dėl elektroninio tarnybinės etikos patarėjo

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 5 priedas: Nr. 1 Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo vertinimo klausimynas     

Korupcijos bei tarnybinių nusižengimų prevencijos apžvalga Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM 2018 metais   

Su korupcija susiję atvejai Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos    

                      

VTKPS skyrius

___________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-26