• Vadovybė
  Tel. (8 707) 59 272, Faks. (8 5) 262 5754, El. p. referentas@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Štabas
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2015 m. lapkričio 30

  įsakymu Nr. 47V-853

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  ŠTABO NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Štabas yra Tarnybos administracijos padalinys, kuriantis Tarnybos vidaus administravimo, Tarnybos veiklos planavimo ir vidaus kontrolės sistemas, užtikrinantis Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Personalo valdymą bei organizuojantis teisės aktų nuostatų įgyvendinimo Tarnyboje mechanizmą, organizuojantis ir koordinuojantis Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

  2. Štabas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą.

  II. ŠTABO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Svarbiausi Štabo uždaviniai:

  3.1. kurti Tarnybos vidaus administravimo ir veiklos planavimo sistemas ir organizuoti jų veikimą Tarnyboje;

  3.2. organizuoti teisės aktų nuostatų įgyvendinimo Tarnyboje priežiūrą;

  3.3. organizuoti teisės aktų projektų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, rengimą;

  3.4. organizuoti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų (toliau - tarnybų) įgyvendinimą.

  4. Valdymo tarnyba įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

  4.1. dalyvauja sudarant Vidaus reikalų ministerijos strateginius veiklos planus, organizuoja Tarnybos metinių veiklos, pagrindinių priemonių, ketvirčio veiklos, bendrų specialiosios parengties planų rengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  4.2. organizuoja strateginės veiklos ir priemonių planų įgyvendinimo ataskaitų rengimą ir nustatytais terminais pateikimą Vidaus reikalų ministerijai;

  4.3. numato priemones vidaus kontrolei sustiprinti, organizuoja priemones, skirtas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų bei situacijų, sukeliančių interesų konfliktą, prevencijai, korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti;

  4.4. organizuoja išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rengimą ir jų pateikimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai bei organizuoja kitų korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijų įgyvendinimą Tarnybos veikloje;

  4.5. inicijuoja ir organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, rengimą ir apibendrina informaciją dėl teisės aktų įgyvendinimo, jų tobulinimo būtinybės;

  4.6. gauna ir apibendrina pasiūlymus dėl Tarnybos padalinių nuostatų ir organizacinės struktūros pakeitimų;

  4.7. organizuoja informacijos pateikimą Tarnybos struktūrinius padalinius apie Tarnybos vadovybės sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programas, nutarimus bei potvarkius, Vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą;

  4.8. esant būtinumui, inicijuoja vidinio mikroklimato Tarnybos struktūriniuose padaliniuose tyrimus, teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl jo gerinimo;

  4.9. organizuoja Tarnyboje gautų skundų, prašymų ir pasiūlymų nagrinėjimą;

  4.10. organizuoti medžiagos pasitarimams, komisijų bei darbo grupių posėdžiams rengimą;

  4.11. apibendrina Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos ir tarnybų rezultatus, organizuoja jų apibendrinimus, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos ir tarnybų organizavimo tobulinimo;

  4.12. vykdo specialiąsias tarnybines užduotis Tarnybos jungtinių pajėgų sudėtyje, susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai;

  4.13. Tarnybos pajėgų sudėtyje vykdant specialiąsias užduotis arba pasitelkimo metu organizuoja sąveiką tarp Tarnybos struktūrinių padalinių;

  4.14. kontroliuoja tarnybų organizavimą;

  4.15. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams veiklos (darbo) planavimo, tarnybų organizavimo klausimais;

  4.16. inicijuoja Tarnybos vado įsakymų projektų tarnybų organizavimo klausimais rengimą;

  4.17. dalyvauja Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos šalių teisėsaugos ir karinių institucijų organizuojamose pratybose, organizuoja pratybų organizavimui reikalingos medžiagos rengimą;

  4.18. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

  4.21. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos patikrinimuose;

  4.22. formuoja Personalo valdymo ir žmogiškųjų išteklių strategiją;

  4.22. vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus.

  III. ŠTABO TEISĖS

  5. Štabas, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

  5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant strateginius ir kt. veiklos planus, ataskaitų bei analizių projektus;

  5.2. kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės užduočių, pavedimų, nurodymų, Tarnybos vado įsakymų, nurodymų, Tarnybos pagrindinių priemonių, veiklos ir mėnesio veiklos planų vykdymo eigą Tarnybos administracijos ir struktūriniuose padaliniuose ir apie tai informuoti Tarnybos vadovybę;

  5.3. Tarnybos vadovybės nurodymu, atstovauti Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose skyriaus kompetencijos bei kitų specialiųjų Tarnybos užduočių klausimais;

  5.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo, veiklos planavimo klausimus;

  5.5. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant skyriaus veiklą užtikrinančius teisės aktų projektus;

  5.6. rengti ir teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų tarnybų, sargybų bei konvojaus organizavimo klausimais tobulinimo;

  5.7. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti tarnybą savo kompetencijos klausimais;

  5.8. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos veiklą tarnybų, sargybų, konvojaus, specialiųjų operacijų vykdymo klausimais;

  5.9. Štabas gali turėti ir kitų Tarnybos vado jai suteiktų teisių.

  IV. VALDYMO TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  6. Štabui vadovauja Štabo viršininkas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Štabo viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  7. Štabo viršininkas:

  7.1. vadovauja Štabui, organizuoja pavestų uždavinių ir nustatytų funkcijų atlikimą;

  7.2. Tarnybos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Štabo veiklą;

  7.3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl Štabo sudėtyje esančių skyrių statutinių ir kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių statutiniams valstybės tarnautojams suteikimo, Štabo statutinių ir kitų

  valstybės tarnautojų, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, dalyvauja pretendentų j valstybės tarnautojo pareigas Valdymo tarnybos konkursų komisijos darbe;

  7.4. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių drausminių nuobaudų skyrimo Valdymo tarnybos sudėtyje esančių skyrių statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams, taip pat darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, procedūrą;

  7.5. Vidaus tarnybos statuto ar Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Štabo padalinių vadovų tarnybinę veiklą;

  7.6. rūpinasi Valdymo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų specialiuoju ir profesiniu rengimu bei palaiko tarnybinę drausmę Štabe;

  7.7. savo kompetencijos ribose atstovauja Štabą bendradarbiaujant su teisėtvarkos, teisėsaugos ir kitomis institucijomis;

  7.8. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo;

  7.9. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos tobulinimo, strateginės veiklos tikslų ir prioritetų nustatymo;

  7.10. savo kompetencijos ribose užtikrina Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute nustatytų socialinių garantijų taikymo įgyvendinimą Štabo statutiniams valstybės tarnautojams, Štabo materialinį aprūpinimą;

  7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, gali turėti kitų teisės aktų ar Tarnybos vado jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  8. Nesant Štabo viršininko, jo pareigas vykdo paskirtas vienas iš Štabo padalinių vadovų.

  9. Štabą sudaro: Štabo veiklos ir operacijų organizavimo skyrius, Štabo Teisės skyrius, Štabo Bendrasis skyrius Štabo personalo skyrius, Štabo plėtros planavimo skyrius, Štabo tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  10. Štabo veiklos organizavimas keičiamas ar Štabas panaikinama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________

  • Personalo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2017 m. rugpjūčio 25 d.

   įsakymu Nr. 47V-854

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Personalo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo administracijos struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką bei administruoti Tarnybos personalą.

   4. Skyriaus nuostatus rengia Tarnybos Štabo viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Skyriaus pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.

   5. Skyrius turi antspaudą ,,Personalo skyrius“, jo buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II skyrius

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausi skyriaus tikslai:

   6.1. padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją, organizuoti, koordinuoti ir tobulinti Tarnybos personalo valdymą;

   6.2. organizuoti ir koordinuoti Tarnybos pareigūnų bei kitų Tarnybos darbuotojų atrankos, profesinio rengimo procesą;

   6.3. vykdyti Tarnybos personalo administravimą;

   6.4. dalyvauti procese nustatant Tarnybos padalinių vidaus struktūrą bei pareigybių sąrašus;

   6.5. vykdyti Tarnybos personalo apskaitą;

   6.6. formuoti Tarnybos pareigūnų ir kitų Tarnybos darbuotojų psichologinio atsparumo psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams stiprinimo, saugios ir palankios darbui aplinkos kūrimo ir psichologinės pagalbos teikimo sistemą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

   7.1. atlieka kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę, padeda Tarnybos vadovybei formuoti personalo sudėtį;

   7.2. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio (didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus) nustatymo ir efektyvaus jo panaudojimo, kartu su kitais Tarnybos administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

   7.3. rengia pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

   7.4. organizuoja ir vykdo Tarnybos pareigūnų ir kitų Tarnybos darbuotojų atrankos, priėmimo ir atleidimo procedūras, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

   7.5. analizuoja Tarnybos pareigūnų profesinio rengimo procesą ir teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl šio proceso tobulinimo;

   7.6. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginį veiklos planą ir veiklos pagrindinių priemonių planus;

   7.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

   7.8. teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo įgyvendinant Tarnybai nustatytus uždavinius;

   7.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, nagrinėja bei vertina iš kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų gautus teisės aktų projektus bei teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, kurie reglamentuoja vidaus ir valstybės tarnybą;

   7.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl asmenų priėmimo į darbą bei statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas, atleidimo iš darbo bei statutinių ir kitų valstybės tarnautojų pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo bei kitais personalo tvarkymo klausimais;

   7.11. pagal savo kompetenciją atlieka konkursų valstybės tarnautojų pareigoms tarnyboje eiti organizavimo procedūras;

   7.12. organizuoja ir vykdo pareigūnų atrankas į laisvas aukštesnes pareigūnų pareigas Tarnyboje;

   7.13. teisės aktų nustatytais atvejais, organizuoja ir prižiūri Tarnybos karjeros valstybės tarnautojų bei kitų Tarnybos darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

   7.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei dokumentus dėl Tarnybos pareigūnų metinio veiklos vertinimo, atlieka vertinimo organizavimo procedūras;

   7.15. rengia teisės aktų projektus dėl Tarnybos struktūrinių padalinių ir jų pareigybių steigimo ir panaikinimo keičiant jų tarnybos organizavimą, taip pat tvirtinant konkrečių pareigybių aprašymus;

   7.16. įgyvendina buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo į vidaus tarnybą Tarnyboje tvarką;

   7.17. išduoda siuntimus į specializuotąją medicininę ekspertizės komisiją;

   7.18. vykdo leidimų dirbti kitą darbą Tarnybos pareigūnams ir karjeros valstybės tarnautojams išdavimo (neišdavimo) procedūras;

   7.19. rengia statistines personalo ataskaitas;

   7.20. teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka pirminį dirbančių ir priimamų į Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas, kurias einant būtina turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmenų tikrinimą;

   7.21. paima iš dirbančių ir priimamų į Tarnybą statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;

   7.22. sudaro ir tvarko Tarnybos statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos (asmens) bylas; nustatyta tvarka perduoda archyvui atleistų statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos (asmens) bylas;

   7.23. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Tarnybos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus; rengia, išduoda ir keičia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus; vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą; organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

   7.24. nustatyta tvarka praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą Tarnyboje;

   7.25. pagal savo kompetenciją tvarko informaciją (įveda ir keičia Tarnybos darbuotojų duomenis) Valstybės tarnautojų registre ir vidaus reikalų pareigūnų registre;

   7.26. tikrina Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka skiriant juos į pareigas;

   7.27. rengia dokumentus dėl Tarnybos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo;

   7.28. vykdo Tarnybos pareigūnų ir kitų darbuotojų apdovanojimų ir skatinimų statistinę apskaitą;

   7.29. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus dėl priėmimo į pareigas ar atleidimo iš jų, atostogų suteikimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo;

   7.30. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal gautus paklausimus, teikia paklausėjams informaciją tarnybos eigos klausimais;

   7.31. teikia metodinę pagalbą personalo tvarkymo klausimais Tarnybos struktūriniams padalinimas;

   7.32. padeda Tarnybos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys Tarnyboje vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

   7.33. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.6 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   8.1. atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių psichologinio klimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus ir teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;

   8.2. pagal kompetenciją organizuoja ir veda Tarnybos pareigūnų mokymus;

   8.3. vykdo Tarnybos personalo psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;

   8.4. organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus, remdamasis psichologinių tyrimų medžiaga, kaupia tyrimų duomenis, apibendrina jų rezultatus, rengia metodines rekomendacijas Tarnybos personalui.

   9. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovo pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   10.1. gauti iš Tarnybos padalinių statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dokumentų kopijas ir kitą reikalingą informaciją skyriaus uždaviniams ir tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   10.2. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir dokumentų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, tobulinimo;

   10.3. Tarnybos vadovybei įgaliojus, atstovauti Tarnybą skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

   10.4. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   10.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   10.6. rengti ir teikti pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių valdymo, pareigūnų rengimo, apskaitos tobulinimo;

   10.7. Skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriaus valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

   12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš pareigų atleidžia Tarnybos vadas.

   13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos Štabo viršininkui.

   14. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   15. Skyriaus vedėjas:

   15.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   15.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

   15.3. teikia pasiūlymus Tarnybos Štabo viršininkui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

   15.4. pagal savo kompetenciją pasirašo skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

   15.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose personalo valdymo ir tvarkymo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

   15.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

   16. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   17. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

   __________________________________________

  • Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2017 m. spalio 9 d.

   įsakymu Nr. 47V-1011

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO VEIKLOS IR OPERACIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo struktūrinis padalinys, užtikrinantis Tarnybos vidaus administravimo sistemos veikimą, organizuojantis Tarnybos pajėgų operacijas ir koordinuojantis Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei įgyvendinti Tarnybai pavestus uždavinius.

   4. Skyriaus nuostatus rengia Tarnybos Štabo viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus veiklos tikslai ir funkcijos:

   5.1. organizuoti ir koordinuoti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

   5.2. planuoti, organizuoti ir dalyvauti Tarnybos pajėgų operacijose;

   5.3. analizuoti Tarnybos pajėgų operacijų rezultatus ir rengti ataskaitas apie pasiektus tikslus; teikti Tarnybos Štabo viršininkui pasiūlymus dėl operacijų planavimo ir vykdymo tobulinimo bei siūlymus dėl Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos ir tarnybų organizavimo tobulinimo;

   5.4. užtikrinti Tarnybos veiklos reglamentavimą Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimo srityje;

   5.5. koordinuoti administracinių nusižengimų teiseną ir vidaus administravimo sistemos funkcionavimą.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   6.1. užtikrina Tarnybos pajėgų operatyvų valdymą ir Tarnybos Jungtinio operacijų centro veiklą;

   6.2. vykdo tarnybų organizavimo kontrolę;

   6.3. bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene, ginkluotųjų pajėgų sudėtyje esančiomis institucijomis, planuoja ir vykdo priemones susijusias su Tarnybos pasirengimu ginti valstybę karo metu;

   6.4. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

   6.5. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginį veiklos planą, rengiant Tarnybos metų veiklos, ketvirčio veiklos, bendrus specialiosios parengties planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   7.1. vykdo specialiąsias tarnybines užduotis Tarnybos pajėgų sudėtyje, o susidarius ypatingai ar ekstremaliajai situacijai dalyvauja Tarnybos Jungtinio operacijų centro ir Tarnybos Taktinio operacijų centro veikloje;

   7.2. Tarnybos pajėgų sudėtyje vykdo specialiąsias užduotis arba Tarnybos pajėgų pasitelkimo metu organizuoja sąveiką tarp Tarnybos struktūrinių padalinių, kitų statutinių institucijų;

   7.3. dalyvauja Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos šalių teisėsaugos ir karinių institucijų organizuojamose pratybose, rengia reikalingą medžiagą pratyboms organizuoti.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   8.1. analizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos ir tarnybų rezultatus, rengia jų apibendrinimus, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos ir tarnybų organizavimo tobulinimo;

   8.2. pagal kompetenciją teikia ataskaitas dėl Tarnybos strateginio veiklos ir metų planų įgyvendinimo.

   9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   9.1. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą ir tarnybų organizavimą, ir teikia siūlymus dėl teisės aktų įgyvendinimo, rengia projektus dėl jų tobulinimo;

   9.2. pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus;

   9.3.  teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams veiklos (darbo) planavimo, tarnybų organizavimo klausimais;

   9.4. pagal kompetenciją rengia medžiagą pasitarimams, komisijų bei darbo grupių posėdžiams;

   9.5. vykdo priemones vidaus kontrolei sustiprinti.

   10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.5 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   10.1. pagal kompetenciją administruoja ir tvarko administracinių nusižengimų registrą;

   10.2. pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnyboje gautiems skundams, prašymams ir pasiūlymams nagrinėti.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   11. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   11.1. reikalauti ir gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dokumentų kopijas ir kitą informaciją skyriaus uždaviniams ir tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   11.2. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir dokumentų tobulinimo;

   11.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

   11.4. inicijuoti pasitarimus dėl Tarnybos veiklos organizavimo, planavimo ir teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą įgyvendinimo;

   11.5. kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės įsakymų, pavedimų, nurodymų įgyvendinimo eigą;

   11.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   11.7. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   11.8. skyrius gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   12. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

   13. Skyriaus viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos Štabo viršininkui, o įgyvendinant skyriaus funkcijas, numatytas šių nuostatų 7.2 punkte, tikslinių operacijų vykdymo metu pavaldus Tarnybos vadui ir jam atsiskaito.

   14. Skyriaus viršininkas:

   14.1. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus pareigūnams;

   14.2. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų įgyvendinimą, nurodymų, pavedimų vykdymą skyriuje;

   14.3. organizuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

   15. Skyriaus viršininko nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos vado paskirtas skyriaus pareigūnas.

   16. Skyriaus pareigūnų kompetencija, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos jų pareigybių aprašymuose.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   17. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________________

  • Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30

   įsakymu Nr. 47V-853

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR INFORMACINĖS PARAMOS

   SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Štabo tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyrius (toliau - skyrius) yra Tarnybos Štabo padalinys, organizuojantis ir vykdantis tarptautinį bendradarbiavimą, informacinę paramą, užtikrinantis ryšius su visuomene ir Tarnybos reprezentavimą.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1 užtikrinti Tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą;

   3.2 užtikrinti Tarnybos informacinę paramą;

   3.3 užtikrinti Tarnybos bendradarbiavimą su visuomene, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei jų atstovais;

   3.4 formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį visuomenėje;

   3.5 koordinuoti Tarnybos ir Vilniaus bei Kauno dalinių (toliau - Tarnybos dalinių) viešuosius bei kultūrinius renginius;

   3.6 užtikrinti priemonių, susijusių su Tarnybos reprezentavimu vykdymą;

   3.7 vykdyti kitus Tarnybos vado nustatytus uždavinius.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia arba prisideda rengiant teisės aktų, programų ir kitų dokumentų, susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu ir ryšiais su visuomene, projektus, pagal kompetenciją teikia išvadas dėl jų ir dalyvauja juos įgyvendinant;

   4.2. koordinuoja Tarnybos atstovų dalyvavimo tarptautinėse ir kitose užsienio valstybių institucijose procesą, pagal savo kompetenciją atstovauja tarnybą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

   4.3 kaupia, sistemina ir teikia informaciją apie užsienio šalių tarnybų patirtį;

   4.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir renka Tarnybos funkcijų vykdymui reikalingą informaciją iš Lietuvos ir užsienio šalių tarnybų bei žiniasklaidos priemonių;

   4.5. Tarnybos vadovybės pavedimu, dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje skyriaus veiklos klausimais;

   4.6. organizuoja Tarnybos vadovybės ir (ar) kitų atsakingų pareigūnų ar kitų valstybės tarnautojų susitikimus su užsienio valstybių teisėsaugos, teisėtvarkos ar kitų institucijų atstovais, bei dalyvauja juose;

   4.7. teikia metodinę pagalbą Tarnybos padaliniams Tarnyboje organizuojant oficialių užsienio svečių vizitus, kitus renginius bei pareigūnų ar kitų valstybės tarnautojų tarnybines komandiruotes į užsienį;

   4.8. pagal kompetenciją organizuoja gautų užsienio kalba parašytų dokumentų, adresuotų Tarnybos vadovybei ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, vertimą į lietuvių kalbą, rengia vertimo santraukas; Tarnybos vado nurodymu organizuoja kitų dokumentų vertimą raštu iš (į) užsienio kalbos į (iš) lietuvių kalbą;

   4.9. rengia, leidžia, kaupia ir sistemina Tarnybos informacinę medžiagą;

   4.10. koordinuoja informacijos gavimą ir pateikimą informacinėmis Tarnybos priemonėmis,

   4.11. informuoja Tarnybos vadovybę apie su Tarnybos veikla ar jos priimtais sprendimais susijusią ir žiniasklaidoje paskelbtą informaciją;

   4.12. organizuoja informacijos apie Tarnybos veiklą gavimą ir jos teikimą visuomenei, viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir jų atstovams;

   4.13. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie Tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su visuomenės informavimo priemonėmis bei visuomene; rengia skyriaus veiklos ataskaitas;

   4.14. organizuoja Tarnybą reprezentuojančias priemones;

   4.15. rengia Tarnybos vado įsakymų, nuostatų, instrukcijų ir kitų dokumentų, susijusių su

   skyriaus veikla, projektus bei nustatyta tvarka teikia juos derinti;

   4.16. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl tarptautinio bendradarbiavimo, informacinės paramos ir bendravimo su visuomene, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei jų atstovais organizavimo Tarnyboje gerinimo;

   4.17. vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. gauti iš Tarnybos administracijos ir Tarnybos dalinių informaciją, dokumentų kopijas, reikalingus rengiant dokumentų ir pranešimų, susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu ir ryšiais su visuomene, projektus;

   5.2. naudotis Tarnybos ir Tarnybos dalinių kompiuteriniais tinklais, komunikacijos priemonėmis ir organizacine technika, būti aprūpintu periodiniais informaciniais leidiniais ir kita literatūra;

   5.3. suderinus su Tarnybos vadovybe, skyriaus uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti pasitelkti reikiamus konsultantus, ekspertus, specialistus;

   5.4. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos įvaizdžio visuomenėje formavimo, informacijos pateikimo visuomenei tobulinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;

   5.5. dalyvauti kvalifikacijos tobulinime, gilinant skyriaus pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų profesines žinias, užsienio kalbų įgūdžius;

   5.6. pagal kompetenciją derinti tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos klausimus, palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis;

   5.7. naudotis kitomis Tarnybos vado suteiktomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus viršininkas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos vadas.

   7. Skyriaus viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos štabo viršininkui.

   8. Skyriaus viršininkas:

   8.1. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams;

   8.2. organizuoja Tarnybos ryšius su užsienio valstybių teisėsaugos, teisėtvarkos, mokymo institucijomis ir įstaigomis;

   8.3. dalyvauja organizuojant oficialius ir darbinius atitinkamų užsienio valstybių institucijų atstovų vizitus Tarnyboje;

   8.4. organizuoja oficialius ir darbinius Tarnybos atstovų vizitus į užsienio valstybių atitinkamas institucijas;

   8.5. organizuoja bendradarbiavimą su visuomenės informavimo priemonėmis bei visuomene;

   8.6. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo, informacinės paramos ir bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis bei visuomene politikos, strategijos ir būdų tobulinimo, organizuoja jų įgyvendinimą;

   8.7. rengia su skyriaus veikla susijusių programų, sutarčių bei susitarimų projektus;

   8.8. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

   8.9. teikia Tarnybos štabo viršininkui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, dėl darbuotojų skyrimo ar perkėlimo į kitas pareigas, darbo sąlygų pakeitimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.10. suderinęs su Tarnybos štabo viršininku, atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose Tarnybos veiklos klausimais;

   8.11. esant būtinumui, vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus ir nurodymus.

   9. Skyriaus viršininko nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos vadovybės paskirtas asmuo.

   10. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   11. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________________

  • Bendrasis skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30

   įsakymu Nr. 47V-853

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Stabo Bendrasis skyrius (toliau - skyrius) yra Tarnybos administracijos padalinys, organizuojantis ir vykdantis Tarnybos dokumentų tvarkymą ir apskaitą.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

   3.1. organizuoti ir vykdyti Tarnybos dokumentų tvarkymą bei apskaitą;

   3.2. organizuoti ir vykdyti įslaptintos dokumentacijos administravimą;

   3.3. organizuoti archyvinių dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

   3.4. vykdyti kitus Tarnybos vado nustatytus uždavinius;

   3.5. organizuoti ir vykdyti Tarnybos įslaptintų dokumentų tvarkymą bei apskaitą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. organizuoja ir vykdo dokumentų valdymą, įslaptintos informacijos tvarkymą, atlieka jos apskaitą;

   4.2. kontroliuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymų, pavedimų vykdymą;

   4.3. organizuoja ir atlieka dokumentų valdymą: priima korespondenciją iš įvairių įstaigų, specialiųjų tarnybų kurjerių bei atlieka pirminį dokumentų tvarkymą: nustatyta tvarka registruoja, teikia Tarnybos vadovybei, perduoda vykdytojams;

   4.4. tvarko įsakymus, teisės aktus, siunčiamus ir kitus dokumentus: tikrina ar teisingai įforminti, laiku perduoda ar išsiunčia pagal priklausomybę;

   4.5. konsultuoja Tarnybos padalinius dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos administravimo bei archyvinių dokumentų tvarkymo ir kitais klausimais;

   4.6. tvarko antspaudų ir metalinių spaudų apskaitą, išduoda juos Tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   4.7. saugo:

   4.7.1. suformuotus į bylas nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;

   4.7.2. dokumentų apskaitos ir informacinius paieškos dokumentus (apyrašus, sąrašus ir kt.);

   4.8. užtikrina skyriuje saugomų dokumentų tinkamas saugojimo sąlygas, jų apskaitą ir naudojimą;

   4.9. organizuoja Tarnybos administraciniuose padaliniuose ir Tarnybos Kauno dalinyje susikaupusių dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgalaikiam saugojimui;

   4.10. organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti aktus;

   4.11. nustatyta tvarka išduoda vykdytojams skyriuje saugomus dokumentus;

   4.12. vykdo kitas Tarnybos vado pavestas funkcijas.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių reikiamą informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais (dokumentacijos plano sudarymui ir kt.);

   5.2. tikrinti, kaip Tarnybos padaliniuose vykdomi Tarnybos vado nurodymai, pavedimai, reglamentuojantys archyvų darbą, dokumentų valdymą, įslaptintos informacijos administravimą, duoti privalomus nurodymus nustatytiems trūkumams šalinti;

   5.3. inicijuoti pasitarimus su skyriaus veikla susijusiems klausimams spręsti;

   5.4. pagal savo kompetenciją palaikyti ryšius su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis įstaigomis;

   5.5. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas Tarnybos štabo viršininko teikimu. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Štabo viršininkui.

   7. Skyriaus vedėjas:

   7.1. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   7.2. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo į pareigas, atleidimo iš jų, skatinimo bei drausminių nuobaudų jiems taikymo;

   7.3. organizuoja archyvinių dokumentų tvarkymą, apskaitą ir jų saugojimą;

   7.4. pasibaigus saugojimo terminui, organizuoja naikinti atrinktų bylų naikinimo aktų sudarymą ir derinimą;

   7.5. pagal savo kompetenciją rengia Tarnybos vado įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, įslaptintos informacijos administravimu, archyvo darbu, projektus, veiklos planus, ataskaitas;

   7.6. organizuoja korespondencijos priėmimą, jos suskirstymą, registravimą, pateikimą Tarnybos vadovybei bei perdavimą vykdytojams nustatytais terminais;

   7.7. organizuoja ir kontroliuoja terminuotų dokumentų įvykdymo eigą, nustatyta tvarka apie rezultatus informuoja Tarnybos vadovybę;

   7.8. organizuoja Tarnyboje ir dalinyje rengtų teisės aktų ir siunčiamų dokumentų valdymą (registravimas, archyvavimas), korespondencijos išsiuntimą; nuolat tikrina, kad jie atitiktų dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

   7.9. organizuoja įslaptintos informacijos administravimą, slaptumo režimo reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;

   7.10. užtikrina informacijos, sudarančios valstybinę ir tarnybinę paslaptį, saugumą.

   8. Skyriaus viršininko nesant, jo funkcijas vykdo vienas iš skyriaus pareigūnų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.

   9. Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai ir pareiginės instrukcijos.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   10. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

   _____________________

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Violeta Ivanauskienė

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30

   įsakymu Nr. 47V-853

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Štabo Teisės skyrius (toliau - skyrius) yra Tarnybos administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. padėti Tarnybos vadui organizuoti ir įgyvendinti Tarnybos veiklą teisėtumo pagrindais;

   3.2. užtikrinti, kad Tarnybos rengiami teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;

   3.3. atstovauti Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai

   4. Skyrius, įgyvendindamas 3.1 papunktyje pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

   4.1 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Tarnybos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

   4.2 teikia teisines konsultacijas Tarnybos padaliniams teisės aktų taikymo, rengimo bei tobulinimo klausimais;

   4.3. derina kitų institucijų pateiktus teisės aktų projektus.

   5. Skyrius, įgyvendindamas 3.2 papunktyje pavestus uždavinius:

   5.1. vertina, ar Tarnybos administracijos ir struktūrinių padalinių parengti teisės aktų, sutarčių projektai, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus bei nustatyta tvarka juos vizuoja;

   5.2. nagrinėja Tarnybos darbo grupių, komisijų posėdžių medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų svarstyti teisės aktų projektų;

   5.3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų patikslinimo jų rengėjams.

   6. Skyrius, įgyvendindamas 3.3 papunktyje pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas

   6.1. atstovauja Tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

   6.2. nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl Tarnybos pareigūnų veiklos.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, vykdydamas nustatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   7.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant bei vertinant teisės aktų projektus, kt. dokumentus;

   7.2. Tarnybos vado nurodymu kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės užduočių, pavedimų, nurodymų, Tarnybos vado įsakymų vykdymo eigą Tarnybos administracijos ir struktūriniuose padaliniuose ir apie tai informuoti Tarnybos vadą;

   7.3. Tarnybos vado nurodymu, atstovauti Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose skyriaus kompetencijos klausimais;

   7.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos veiklos teisėtumo, teisės aktų įgyvendinimo klausimus.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Štabo viršininkui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.2. organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų teisės taikymo klausimais, kitų teisės aktų projektų rengimą, nustatyta tvarka teikia juos derinti;

   9.3. vizuoja Tarnybos padalinių parengtus Tarnybos vado įsakymus, kitus teisės aktus teisės taikymo klausimais;

   9.4. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

   9.5. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Tarnybos darbo organizavimo tobulinimo,

   9.6. Tarnybos vado nurodymu atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose skyriaus kompetencijos klausimais.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo skyriaus vyriausiasis specialistas.

   11. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai ir pareiginės instrukcijos.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   12. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _______________

  • Plėtros planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 47V-853

   (Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos

   2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 47V-68

   redakcija)

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Plėtros planavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos administracijos padalinys, numatantis bei planuojantis Tarnybos priemones ir plėtrą, rengiantis strateginį ir metinį Tarnybos planus, planuojantis investicijas ir rengiantis Valstybės kapitalo investicinius projektus, rengiantis ir įgyvendinantis projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos fondų.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. formuoti Tarnybos viziją, misiją, vertybes, veiklos prioritetus, veiklos efektyvumo didinimo kryptis, strateginius tikslus ir juos įgyvendinančias programas, uždavinius, priemones, vertinimo rodiklius bei inicijuoti strateginius pokyčius;

   3.2. planuoti Tarnybos priemones ir plėtrą, rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus bei projektus, finansuojamus iš ES finansinės paramos fondų;

   3.3. vykdyti Tarnybai priskirtų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo stebėseną, įgyvendinant Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus;

   3.4. rengti, administruoti ir įgyvendinti Valstybės kapitalo investicijų projektus;

   3.5. analizuoti galimybes pasinaudoti ES parama (finansavimu iš ES struktūrinių fondų) Tarnybos numatytoms priemonėms įgyvendinti, rengti paraiškas ir įgyvendinti projektus.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. rengia Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;

   4.2. rengia ir įgyvendina investicinių programų, plėtros strategijos (išdėstant prioritetus, tikslus ir uždavinius), Valstybės kapitalo investicijų projektus;

   4.3. rengia investicijų poreikio suvestinę, teikia ją derinti Tarnybos vadovybei bei suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   4.4. analizuoja galimybes pasinaudoti ES parama (finansavimo iš ES finansinės paramos struktūrinių fondų) Tarnybos numatytoms priemonėms įgyvendinti, rengia paraiškas ir įgyvendina projektus;

   4.5. kontroliuoja ir vertina, ar pasiekti su strateginio ir kitų veiklos planų ir programų įgyvendinimu susiję tikslai ir uždaviniai;

   4.6. tvarko duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS);

   4.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnybos veiklos rezultatus Tarnybos vadovybei, Vidaus reikalų ministerijai, Finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms;

   4.8. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos strateginio ar metinio veiklos planų priemonių, vertinimo kriterijų, investicijų projektų įgyvendinimo tobulinimo;

   4.9. prognozuoja ir analizuoja Tarnyboje rengiamų teisės aktų, programų bei kompleksinių (veiklos, strateginės veiklos) planų poveikį Tarnybos plėtrai;

   4.10. rengia Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektus;

   4.11. renka ir analizuoja, įvertina ir apibendrina informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių poreikius, būtinus užtikrinti Tarnybos pajėgų nuolatinę specialiąją parengtį;

   4.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams poreikių formavimo klausimais;

   4.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus;

   4.14. vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paaiškinimų žodžiu ir raštu, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant investicinių programų, plėtros strategijos, strateginį bei metinį veiklos planus, investicijų projektus bei jų ataskaitas;

   5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų plėtros planavimo klausimais tobulinimo;

   5.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybą savo kompetencijos klausimais;

   5.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos plėtros, strateginės veiklos bei kitų veiklos planų, investicinių programų, projektų įgyvendinimo klausimus;

   5.5. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos Štabo viršininkui.

   7. Skyriaus vedėjas:

   7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis skyriaus karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   7.2. organizuoja Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų, investicinių programų ir projektų bei projektų, finansuojamų iš ES finansinės paramos fondų rengimą, vykdymą ir atsiskaito už pasiektus rezultatus;

   7.3. prognozuoja Tarnyboje rengiamų teisės aktų, programų, planų, projektų poveikį Tarnybos uždavinių įgyvendinimui;

   7.4. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos efektyvumo didinimo;

   7.5. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl turto įsigijimo pagal Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus poreikius, siekiant užtikrinti pajėgų nuolatinę specialiąją parengtį;

   7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) atstovauja Tarnybai tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje, sprendžiant Tarnybos strateginius veiklos, investicinių programų ir ES projektų įgyvendinimo klausimus;

   7.7. atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose strateginio planavimo bei kitų skyriaus kompetencijos klausimais;

   7.8. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

   7.9. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   7.10. identifikuoja ir šalina korupcijos pasireiškimo galimybes skyriaus veikloje bei užtikrina tarnybinės etikos laikymąsi;

   7.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės bei Tarnybos Štabo viršininko pavedimus.

   8. Skyriaus valstybės tarnautojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   9. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________________

 • Finansų ir apskaitos skyrius
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2015 m. lapkričio 30 d.

  įsakymu Nr. 47V-853

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų ir apskaitos skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos administracijos padalinys, vykdantis analitinę-finansinę lėšų (biudžetinių asignavimų pagal patvirtintas išlaidų ir nebiudžetinių lėšų sąmatas) koordinavimo, panaudojimo bei kontrolės darbą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę veiklą.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

  3.1. užtikrinti tikslingą ir efektyvų Tarnybos lėšų panaudojimą, teisingą ir savalaikį buhalterinės apskaitos dokumentų įforminimą;

  3.2. vykdant turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą jos organizavimą ir tvarkymą, užtikrinti, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

  3.3. koordinuoti biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų tikslinį panaudojimą pagal gaunamus lėšų srautus;

  3.4. kontroliuoti Tarnybos lėšų kokybišką įsisavinimą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

  4.1. dalyvauja sudarant Vidaus reikalų ministerijos strateginius veiklos planus ir Tarnybos veiklos pagrindinių priemonių planus, Tarnybos finansinės-ūkinės veiklos planus ir programas;

  4.2. sudaro ir nustatytu laiku teikia tarpinę ir metinę atskaitomybės;

  4.3. planuoja ir rengia biudžetinių asignavimų metines sąmatas, nebiudžetinių lėšų metines sąmatas, perspektyvinius finansinius planus;

  4.4. tvarko visų Tarnybos lėšų buhalterinę ir finansine apskaitą, analizuoja turimų lėšų panaudojimo galimybes ir nebiudžetinių lėšų didinimo šaltinius;

  4.5. rengia Tarnybos struktūrinių padalinių patikrinimus dėl turimo ilgalaikio-trumpalaikio turto, mažaverčio inventoriaus atsargų, atsiskaitymų ir kuro kokybiško panaudojimo, teikia jiems praktinę pagalbą, konsultuoja finansinės dokumentacijos pildymo klausimais;

  4.6. apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį;

  4.7. organizuoja atsiskaitymus su tiekėjais;

  4.8. atsiskaito su atskaitingais asmenimis;

  4.9. apskaičiuoja, išskaičiuoja, perveda mokesčius į biudžetą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

  4.10. gavęs Tarnybos inventorizacijų aprašus, juos patikrina, sutikrina faktiškus inventorizuotų objektų likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal jų būklę inventorizacijos pradžios dieną sudaro sutikrino žiniaraščius ir teikia Tarnybos vadui galutinio sprendimo priėmimui;

  4.11. tvarko Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinių dokumentų apyvartą, užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą, saugojimą bei perdavimą į archyvą;

  4.12. tvarko buhalterine apskaitą taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų: tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

  4.13. teikia Tarnybos vadovybei informaciją ir pasiūlymus dėl racionalaus lėšų panaudojimo, atlieka analizę apie lėšų tikslinį panaudojimą pagal kasinių išlaidų straipsnius, atlieka finansinį analitinį darbą siekiant Tarnybos finansinės veiklos gerinimo;

  4.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus;

  4.15. vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

  5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei finansų kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;

  5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų finansinės veiklos klausimais tobulinimo;

  5.3. reikalauti iš Tarnybos statutinių, kitų tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;

  5.4. nurodyti Tarnybos statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams, bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;

  5.5. nevykdyti operacijų ir nepriimti dokumentų, kurie įforminti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, apie tai informuojant Tarnybos vadą;

  5.6. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybą savo kompetencijos klausimais;

  5.7. inicijuoti pasitarimus Tarnybos asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.

  5.8. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.

  7. Skyriaus vedėjas:

  7.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis skyriaus statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  7.2. sudaro finansinių lėšų srautų sąmatas;

  7.3. nustatytais terminais ir tvarka atsiskaito steigėjui finansine atsakomybe ir prie jos esančiomis formomis apie gautų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą;

  7.4. kontroliuoja Tarnybos struktūrinių padalinių finansinę-ūkinę veiklą;

  7.5. vykdo Tarnybos atliekamų ūkinių operacijų išankstinę bei einamąją finansinę kontrolę, tikrina ar ūkinė operacija yra teisėta ir ar dokumentai susiję su šios operacijos atlikimu yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks skirtų asignavimų;

  7.6. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

  7.7. atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose finansinės veiklos bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

  7.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

  8. Skyriaus statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai ir pareiginės instrukcijos.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  9. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ___________________________

 • Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu

  Nr. 47V-958

  (Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. spalio 25 d. įsakymo

  Nr. 47V-1091 redakcija)

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VIDAUS TYRIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – skyrius) yra Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus buveinės adresas – M. K. Paco g. 4, Vilnius.

  4.  Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadui formuoti ir įgyvendinti drausmės, pajėgų apsaugos ir korupcijos prevencijos praktiką Tarnyboje.

  5. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina, keičia ir darbo organizavimo pakeitimus atlieka Tarnybos vadas.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi skyriaus tikslai:

  6.1. atlikti vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio ir viešųjų pirkimų pažeidimais, šaunamojo ginklo praradimu ar panaudojimu, pareigūno vardą žeminančiomis veikomis, rotuojamų pareigūnų padarytais pažeidimais, pažeidimais panaudojant Europos Sąjungos lėšas, rezonansiniais įvykiais, kurie sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą, šiurkščiais tarnybiniais (darbo drausmės) nusižengimais, siekiant padėti Tarnybos vadui spręsti Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau – Tarnybos darbuotojai) tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus;

  6.2. vykdyti Tarnybos darbuotojų, resursų, infrastruktūros ir informacijos apsaugą (neįskaitant fizinės apsaugos) nuo galimai neteisėtų vidinių ir išorinių veiksnių, siekiant minimalizuoti  rizikas, kurios turėtų įtakos Tarnybos užduočių vykdymui;

  6.3. vykdyti Tarnybos darbuotojų apsaugą nuo galimai neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą, atskleidžiant ir šalinant korupcijos Tarnyboje priežastis ir sąlygas bei organizuojant ir kontroliuojant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, siekiant minimalizuoti rizikas, kurios silpnintų pasitikėjimą Tarnyba ar trukdytų siekti nustatytų tikslų.

  7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio ir viešųjų pirkimų pažeidimais, šaunamojo ginklo praradimu ar panaudojimu, pareigūno vardą žeminančiomis veikomis, rotuojamų pareigūnų padarytais pažeidimais, pažeidimais panaudojant Europos Sąjungos lėšas, rezonansiniais įvykiais, kurie sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą, šiurkščiais tarnybiniais (darbo drausmės) nusižengimais;

  7.2. formuoja tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimo, nuobaudų skyrimo praktiką Tarnyboje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą šiuos tyrimus atliekantiems Tarnybos darbuotojams;

  7.3. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia Tarnybos vadui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

  7.4. tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Tarnybos darbuotojų padarytas nusikalstamas veikas ir tarnybinius nusižengimus;

  7.5. atlieka Tarnybos padalinių veiklos patikrinimus;

  7.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

  7.7. pasirinktinai atlieka pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo į tarnybos vietą ir iš jos tvarkos laikymąsi;

  7.8. atlieka kitus pavedimus, susijusius su tikslo įgyvendinimu.

  8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:

  8.1. vertina grėsmes Tarnybos personalui, resursams, infrastruktūrai bei kritinei informacijai, bendradarbiaujant su kitomis saugumą užtikrinančiomis valstybės institucijomis;

  8.2. identifikuoja Tarnybai kylančias rizikas ir teikia Tarnybos vadui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  8.3. vertina Tarnybos vidaus saugumą užtikrinančių priemonių efektyvumą, teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl jų tobulinimo;

  8.4. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadui informaciją dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais;

  8.5. atlieka informacijos apie Tarnybos personalo kelionių tarnybos ar asmeniniais tikslais į ne NATO, Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės šalis analizę, teikia jų apžvalgas Tarnybos vadui;

  8.6. pasirinktinai tikrina Tarnyboje naudojamų informacinių sistemų atitikimą saugumo reikalavimams, fiksuoja vartotojų pažeidimus ir analizuoja išorės įsilaužimus, teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl informacijos apsaugos;

  8.7. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos operacijose;

  8.8. atlieka kitus pavedimus, susijusius su tikslo įgyvendinimu.

  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:

  9.1. vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Tarnybos padaliniuose, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jos analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

  9.2. nuolat antikorupciniu atžvilgiu stebi, renka informaciją apie Tarnybos darbuotojų galimas nusikalstamas veikas ar tarnybinius nusižengimus, taip pat kitus galimus korupcinio pobūdžio procesus tarnyboje;

  9.3. vadovaudamasis Vidaus reikalų ministerijos korupcijos prevencijos programa, rengia korupcijos prevencijos planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitas;

  9.4. tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Tarnybos darbuotojams kylančias rizikas dėl galimai neteisėto poveikio, atliekant pavestas funkcijas;

  9.5. atlieka pasirinktų Tarnybos darbuotojų pateiktų viešų ir privačių deklaracijose duomenų kontrolę;

  9.6. pagal kompetenciją gauna ir vertina informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Tarnyboje, ir teikia jos analizę Tarnybos vadui;

  9.7. pasirinktinai vykdo išankstinę Tarnyboje organizuojamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, prevencinį patikrinimą; kontroliuoja pasirinktų Tarnyboje atliekamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą ir prevencinę sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;

  9.8. atlieka Tarnybos leidžiamų norminių teisės aktų ir jų projektų, taip pat Tarnybos vado teikiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  9.9.  vykdo Tarnyboje atliekamą pareigūnų vertinimo priežiūrą viešų ir privačių interesų derinimo srityje ir teikia pastebėjimus Tarnybos vadui;

  9.10.  atlieka kitus pavedimus, susijusius su tikslo įgyvendinimu.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus tikslus ir vykdydamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti iš visų Tarnybos padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. gauti iš Tarnybos darbuotojų informaciją, paaiškinimus ir kitus dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  10.3. patekti į tarnybines patalpas, teritorijas, esant pagrindui, į transporto priemones, Tarnybos saugomus objektus;

  10.4. užtikrinant Tarnybos vidaus saugumą, kontroliuoti, kad į Tarnybos valdomas patalpas, teritorijas, transporto priemones  nepatektų draudžiamų daiktų ir medžiagų, o iš Tarnybos patalpų, teritorijų ir transporto priemonių nebūtų neteisėtai išgabenamas Tarnybos valdomas turtas ir kiti resursai;

  10.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis informacinėmis sistemomis, registrais ir kitomis Tarnyboje naudojamomis duomenų bazėmis;

  10.6. Tarnybos vado pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Tarnybai šalies ir užsienio institucijose;

  10.7. atlikti ar dalyvauti atliekant tikslinius ir netikėtus Tarnybos padalinių veiklos patikrinimus;

  10.8. darbo metu, esant pagrindui, atlikti Tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymą;

  10.9. bendradarbiauti su kitomis šalies ir užsienio institucijomis, kitomis organizacijomis vidaus drausmei, saugumui, korupcijos prevencijai ir antikorupciniam švietimui užtikrinti;

  10.10. teikti siūlymus ir dalyvauti vykdant Tarnybos darbuotojų antikorupcinį švietimą.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.

  11.1. Skyriaus viršininkas:

  11.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams;

  11.3. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų įgyvendinimą, nurodymų, pavedimų vykdymą skyriuje;

  11.4. atsako už skyriaus veiklos uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  11.5. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.6. nesant skyriaus viršininko, jo funkcijas vykdo skyriaus pareigūnas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatytas skyriaus viršininko pavadavimas;

  11.7. skyriaus darbuotojų kompetencija, teisės ir pareigos yra nustatytos jų pareigybių aprašymuose; juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas teisės aktų nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Vidaus audito skyrius
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  Patvirtinta

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2016 m. gruodžio 9 d.

  įsakymu Nr. 47V-1008

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) administracijos padalinys. 

  2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos gerinimą.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo Tarnybos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir Skyriaus nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Tarnybos vado.

  6. Skyriaus vedėjo – valstybės tarnautojo, taip pat vidaus auditorių – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslai – padėti didinti Tarnybos veiklos efektyvumą, įgyvendinti Tarnybos strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

  8. Skyriaus uždaviniai:

  8..1. tikrinti ir vertinti, ar Tarnyboje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  8.2. teikti Tarnybos vadui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos Tarnybos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos Tarnybos padaliniuose.

  9. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  9.1. tikrina ir vertina Tarnybos:

  9.1.1. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus, informacinių sistemų kontrolės priemones ir taikomosios informacinių sistemų kontrolės priemones,  jas testuoja pagal parengtus šių kontrolės priemonių tikrinimo klausimynus;

  9.1.2. turto apskaitą ir apsaugą;

  9.1.3. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  9.1. 5. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą teisėtumo, efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  9.1.6. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  9.1.7. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelektinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, ne rečiau kaip kartą per trejus metus vertina, kaip vidaus kontrolė veikia Tarnyboje;

  9.1.8. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti atliekant vidaus auditą nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę;

  9.1.9.analizuoja Tarnybos veiklos trūkumus, dėl kurių  buvo priimtas Tarnybai nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Tarnybos vadui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  9.1.10. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.1.11. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  9.1.12. rengia Skyriaus strateginį, metinį veiklos planus ir metinę veiklos ataskaitą;

  9.1.13. rengia Skyriaus veiklai ir vidaus auditams atlikti reikalingus teisės aktus, metodinius ir kitus dokumentus;

  9.1.14. kaupia Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, teikia pasiūlymus dėl vidaus audito programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo, dalyvauja diegiant vidaus audito kompiuterizavimo programas;

  9.1.15. atlieka vidaus audito personalo poreikio vertinimus;

  9.1.16. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą ir tvarko dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

  9.1.17. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vado nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

  10. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Tarnybos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti Tarnybos turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

  11.3. naudotis Tarnybos sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti, teisės aktų nustatyta tvarka naudotis Tarnybos registrais ir informacinėmis rinkmenomis;

  11.4. be atskiro Tarnybos vado nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  11.5. tikrinti Tarnybos finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  11.6. gauti Tarnybos padalinių vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  11.7. gavęs Tarnybos vado sutikimą, pasitelkti kitų Tarnybos padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

  11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;

  11.9. reikalauti, kad Tarnybos vadas sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12.Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, jis tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  13.Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatuose Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

  14.Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

  14.1. organizuoja, planuoja ir tobulina Skyriaus darbą ir asmeniškai atsako už Skyriaus tikslų pasiekimą, uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybos vadui;

  14.2. pagal suderintą su Tarnybos vadu Skyriaus veiklos planą organizuoja Tarnybos padalinių vidaus auditą;

  14.3. prižiūri Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą;

  14.4. rengia Skyriaus specialistų (vidaus auditorių) pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Tarnybos vadui, teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų (vidaus auditorių) tarnybinę veiklą, tvirtina Skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų atostogų grafikus, pasirašo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  14.5. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

  14.6. pagal savo kompetenciją pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

  14.7. stebėtojo teisėmis dalyvauja Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose;

  14.8. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  14.9. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis.

  15. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Tarnybos vadui, Vidaus reikalų ministerijai, jei ši prašo, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

  16. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

  17. Skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

  18. Skyriaus vidaus auditorių profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos ir vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių patvirtinimo“.

  ___________________

 • Viešųjų pirkimų skyrius
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Skapcevičienė

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1230

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos viešųjų pirkimų valdymo politiką bei organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.

  4. Skyriaus nuostatus keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Skyriaus pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.

  5. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi Skyriaus veiklos tikslai:

  6.1. dalyvauti planuojant Tarnybos pirkimus ir sudaryti Tarnybos pirkimų planus;

  6.2. organizuoti ir atlikti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

  6.3. užtikrinti Tarnybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;

  6.4. rengti viešuosius pirkimus, reglamentuojančius Tarnybos teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą.

  7. Skyrius, įgyvendindamas 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  7.1.  pagal Tarnybos Štabo Plėtros planavimo skyriaus pateiktą Tarnybos pirkimų poreikio sąrašą rengia kasmetinį Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Tarnybos vadui;

  7.2. rengia Tarnybos pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines;

  7.3. analizuoja ir pagal kompetenciją vertina kitų Tarnybos skyrių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;

  7.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

  7.5. organizuoja ir vykdo Tarnybos viešuosius pirkimus;

  7.6. tvarko pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;

  7.7. pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; rengia Tarnybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

  7.8. atlieka Tarnybos viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;

  7.9. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Tarnybos interneto tinklalapyje;

  7.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Tarnybos atsakingiems asmenims duomenis ir informaciją Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano, Tarnybos metinio veiklos plano bei  darbo planų rengimui, dalyvauja šių planų priemonių vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;

  7.11. pagal kompetenciją rengia Tarnybos vado įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant.

  8. Pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją Skyriaus tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.2. Tarnybos vado pavedimu atstovauti Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  9.3. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

  9.5. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose tvirtintų ar Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriaus valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas.

  12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos vadui.

  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus darbuotojas, kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

  14.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

  14.3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  14.4. pagal savo kompetenciją vizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

  14.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose viešųjų pirkimų klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

  14.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

  15. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

  __________________________________________

 • Mokymo ir kovinio rengimo centras
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. lapkričio 9 d.

  įsakymu Nr. 47V-1146

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  MOKYMO IR KOVINIO RENGIMO CENTRO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Mokymo ir kovinio rengimo centras (toliau – Mokymo centras) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ir pagal kompetenciją organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimą.

  3. Mokymo centro adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50107 Kaunas.

  4. Mokymo centro paskirtis – organizuoti asmenų pirminį profesinį mokymą, įvadinio mokymo kursus; vykdyti ir prižiūrėti Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir specialųjį rengimą (toliau – Mokymai) bei organizuoti mokymo proceso metodinį aprūpinimą ir planavimą Tarnyboje

  5. Mokymo centro nuostatus rengia Mokymo centro viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Mokymo centro pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.

  6. Mokymo centras naudoja Tarnybos simboliką.

  II SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  7. Svarbiausi Mokymo centro tikslai:

  7.1. organizuoti asmenų pirminį profesinį rengimą, įvadinio mokymo kursus ir Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  7.2. rengti Mokymų planus, programas, teikti metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams;

  7.3. vykdyti Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymo poreikių analizę, numatyti Tarnybos mokymo sistemos plėtros perspektyvas;

  7.4. vykdyti organizacinių ir metodinių nurodymų Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl mokymo proceso eigos taikymo priežiūrą;

  7.5. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Mokymų vykdymą vidaus reikalų profesinėse mokymo įstaigose bei kitose kvalifikacijos tobulinimo ir (ar) mokymo įstaigose, kurios vykdo Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  7.6. dalyvauti nacionaliniuose Mokymų organizavimo ir vykdymo finansinės paramos projektuose bei vystyti tarpžinybinį bendradarbiavimą šiose srityse;

  7.7. pagal veiklos kompetenciją užtikrinti Tarnybos mokymo bazės kūrimą, priežiūrą ir tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  7.8. teikti praktinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams kovinio ir specialaus parengimo, ginkluotės bei specialiųjų priemonių panaudojimo taktikos ir kitais tarnybos vykdymo klausimais;

  7.9. vykdyti kitas funkcijas užtikrinančias Mokymo proceso kokybę ir efektyvumą.

  8. Mokymo centras, įgyvendindamas nuostatų 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia pirminio profesinio rengimo ir įvadinio mokymo kursų organizacinius dokumentus bei planus, programas, analizuoja jų taikymo efektyvumą, esant būtinumui jas tobulina;

  8.2.  rengia pareigūnų, tarnautojų mokymo planus, programas, teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams mokymo organizavimo ir vykdymo klausimais;

  8.3. užtikrina tinkamą mokymo programų taikymą organizuojant ir vykdant visų rūšių Mokymus Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

  8.4. vykdo Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymo poreikių analizę, teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl mokymo sistemos plėtros;

  8.5. vykdo organizacinių ir metodinių nurodymų Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl mokymo proceso eigos taikymo priežiūrą;

  8.6. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų vykdymą vidaus reikalų profesinėse mokymo įstaigose bei kitose kvalifikacijos tobulinimo ir (ar) mokymo įstaigose, kurios vykdo Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  8.7. renka ir kaupia informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie Mokymų vykdymą ir organizavimą, ją analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl mokymo proceso gerinimo;

  8.8. Tarnybos vadui siūlo perspektyvines mokymo kryptis bei užtikrina mokymo poreikių realizavimą;

  8.9. renka informaciją apie mokymo proceso aprūpinimo poreikius, teikia paraiškas, užsakymus atitinkamiems Tarnybos padaliniams dėl šių poreikių realizavimo;

  8.10. organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams.

  8.11. koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų organizavimą ir vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

  8.12. išduoda Tarnybos pareigūnams ir tarnautojams bei kitiems asmenims, baigusiems Mokymų programas ir įvykdžiusiems visus juose numatytus reikalavimus, Mokymų baigimo pažymėjimus;

  9. Mokymo centras, įgyvendindamas nuostatų 7.6 papunktyje nustatytą tikslą, vykdo  tarpžinybinį bendradarbiavimą Mokymų organizavimo ir vykdymo srityse.

  10. Mokymo centras,  įgyvendindamas nuostatų 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  10.1. užtikrina  priežiūrą ir tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  10.2.  teikia praktinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams kovinio ir specialaus parengimo klausimais;

  10.3. koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų organizavimą Tarnyboje;

  10.4. užtikrina tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  10.5. nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus dėl mokymo proceso realizavimo Tarnybos vadui rengia išvadas ir ataskaitas;

  10.6. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginius planus, veiklos pagrindinių priemonių planus, dalyvauja jų įgyvendinime;

  10.7. rengia ir platina mokymo metodinę medžiagą bei kitas mokymo priemones ir informacinius leidinius;

  10.8. vykdo kitas funkcijas, užtikrinančias mokymo proceso kokybę ir efektyvumą.

  11. Mokymo centras taip pat dalyvauja Tarnybai pavestų tiesioginių funkcijų realizavimo praktinėse priemonėse bei vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus organizuojant ir vykdant mokymo procesą.

  III SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO TEISĖS

  12. Mokymo centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  12.1. gauti  iš Tarnybos statutinių ir kitų tarnautojų, atsakingų už mokymo organizavimą ir (ar) vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose, mokymo organizavimo ir vykdymo apskaitos dokumentus, reikalingus Mokymo centro veiklai;

  12.2. rengti ir platinti informacinius, metodinius bei kitus leidinius ir mokymo priemones;

  12.3. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos mokymo realizavimo, organizavimo ir planavimo klausimus;

  12.4. Mokymo centras gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių bei naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi:

  13.1.Tarnybos strateginiu veiklos planu;

  13.2. Tarnybos metiniu mokymo ir kovinio rengimo planu;

  13.3. Tarnybos metiniu pareigūnų ir tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo planu;

  13.4. Tarnybos mėnesiniais veiklos planais ir kitais Tarnybos vado įsakymais patvirtintais planais.

  14. Mokymo centro pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.  

  15. Mokymo centrui vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas Tarnybos vado pavaduotojo (kuruojančio Mokymo centro veiklą) teikimu.

  16. Mokymo centro viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vado pavaduotojui.

  17. Mokymo centro viršininkas:

  17.1. vadovauja Mokymo centrui, užtikrina jo veiklą bei yra atsakingas už Mokymo centrui pavestų tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

  17.2. organizuoja Mokymo centro darbą, paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų įvykdymą;

  17.3. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, išvadas, rekomendacijas ir kitą medžiagą.

  17.4. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

  17.5. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Mokymo centro darbo organizavimo tobulinimo, dėl Mokymo centro statutinių bei kitų valstybės tarnautojų skyrimo ar perkėlimo į kitas pareigas, darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo;

  17.6. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju (kuruojančiu Mokymo centro veiklą), atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose Mokymo centro veiklos kompetencijos bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

  17.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

  18. Mokymo centro viršininko nesant, jo funkcijas vykdo jį pavaduojantis Mokymo centro vyriausiasis specialistas.

  19. Mokymo centro statutinių ir kitų valstybės tarnautojų kompetencija, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatyta jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS             

   20. Mokymo centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

  _________________________________

 • Pajėgų tiesioginės paramos valdyba
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aleksandras Giedrius Sikirkinas

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2015 m. lapkričio 30 d.

  įsakymu Nr. 47V-853

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau – Valdyba) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir planuojantis Tarnybos materialinį-techninį, logistinį aprūpinimą, vadovavimo ir valdymo proceso rėmimą ryšiais ir informacinėmis sistemomis, ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis Tarnybos pajėgoms vykdant joms pavestas funkcijas.

  2. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu,  Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. VALDYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Svarbiausi Valdybos uždaviniai:

  3.1. užtikrinti techninį, logistinį Tarnybos pajėgų aprūpinimą;

  3.2. užtikrinti centralizuotą Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių išteklių valdymą;

  3.3.užtikrinti materialinių vertybių panaudojimo tvarką ir apskaitą Tarnyboje;

  3.4. formuoti ilgojo laikotarpio plėtros vizijas Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais.

  4. Valdyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

  4.1. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

  4.2. užtikrina Tarnybos padalinių aprūpinimą ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis, ir  jų apsaugą;

  4.3. užtikrina transporto priemonių ir specialiosios technikos specialiąją parengtį,  jų  panaudojimą, priežiūrą, remontą ir apskaitą;

  4.4. užtikrina ryšio, informacinių technologijų ir inžinerinių-techninių priemonių diegimą Tarnybos pajėgoms vykdant pavestas funkcijas;

  4.5. užtikrina medicininės paramos organizavimą Tarnyboje;

  4.6. užtikrina valstybės nuosavybės teise priklausančių Tarnybos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų ir statinių techninės priežiūros ir jų eksploatavimo tvarkos kontrolę;

  4.7. koordinuoja Valdybos Taktinės paramos skyriaus,  Valdybos Ryšio paramos skyriaus, Valdybos Aptarnavimo skyriaus bei Valdybos Specialaus transporto centro (toliau – pavaldūs padaliniai) veiklą;

  4.8. inicijuoja statybos objektų projektavimo ir statybos darbų, prekių ir paslaugų, tarnybinės uniformos, degalų, kompiuterinės ir ryšių priemonių, bei pagal kompetenciją kitų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

  4.9. užtikrina prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių vykdymą;

  4.10. rengia siūlymus Tarnybos vadui dėl Tarnybos padalinių materialinių vertybių poreikio tikslingumo;

  4.11. užtikrina Tarnybos padalinių aprūpinimą  transporto priemonėmis ir specialiąja technika;

  4.12. rengia Tarnybos vado įsakymų projektus materialinio aprūpinimo klausimais;

  4.13. organizuoja statybos, rekonstrukcijos ir remonto projektavimo darbų atlikimą, dalyvauja rengiant perspektyvinius ir metinius pastatų remonto planus, teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo;

  4.14. organizuoja Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis  kontroliuoja jos išdavimą ir poreikio skaičiavimą;

  4.15. organizuoja normatyvų, taisyklių ir teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės uniformos dėvėjimo terminus ir normas, projektų rengimą ir kontroliuoja jų laikymąsi tarnyboje;

  4.16. organizuoja Tarnybos reprezentacinių ir kitų renginių materialinį aprūpinimą;

  4.17. rengia siūlymus Tarnybos vadui ir rengia sprendimų projektus dėl nereikalingų Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos, nurašymo ar pardavimo aukcionuose;

  4.18. organizuoja Tarnybai priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikį turto administravimą, teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl racionalaus turto panaudojimo Tarnyboje;

  4.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus, rengia pasiūlymus dėl Tarnybos investicinių programų, plėtros strategijos,   investicijų projektų rengimo;

  4.20. administruoja informaciją, būtiną Tarnybos materialinio aprūpinimo ir logistinės paramos formavimui, apie Tarnybos struktūrinių padalinių poreikius;

  4.21. organizuoja praktinės ir metodinės pagalbos teikimą Tarnybos padaliniams poreikių planavimo klausimais;

  4.22. užtikrina vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymų bei pavedimų, kitų teisės aktų Valdybos veiklos klausimais vykdymo Tarnybos padaliniuose kontrolę;

  4.23. vykdo kitas su Valdybos uždaviniais susijusias nenuolatinio pobūdžio funkcijas, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

  III. VALDYBOS TEISĖS

  5. Valdyba, vykdydama nustatytas funkcijas, turi teisę:

  5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos padalinių bei statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant Valdybos veiklą užtikrinančius teisės aktų projektus, planuojant ir skaičiuojant poreikius;

  5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų materialinio aprūpinimo klausimais rengimo ir tobulinimo;

  5.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Valdybos kompetencijos klausimais;

  5.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant klausimus dėl Tarnybos veiklos materialinio aprūpinimo;

  5.5. Valdyba gali naudotis kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, reikalingomis Valdybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

  IV. VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  6. Valdybą sudaro Valdybos Taktinės paramos skyrius,  Valdybos Ryšio paramos skyrius, Valdybos Aptarnavimo skyrius bei Valdybos Specialaus transporto centras (toliau – pavaldūs padaliniai);

  7. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Valdybos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.

  8. Valdybos viršininkas:

  8.1. koordinuoja Valdybai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis Valdybos padaliniams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  8.2. koordinuoja techninį, logistinį Tarnybos pajėgų aprūpinimą ir centralizuotą Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių išteklių valdymą: poreikio planavimą, įsigijimą,  panaudojimo tvarką ir apskaitą Tarnyboje;

  8.3. koordinuoja Tarnybos padalinių aprūpinimą ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis, ryšio bei kompiuterine technika, jų apsaugos organizavimą;

  8.4. kontroliuoja, kaip Tarnyboje užtikrinama transporto priemonių ir specialiosios technikos specialioji parengtis,  jų  panaudojimas, priežiūra, remontas ir apskaita;

  8.5. koordinuoja vadovavimo ir valdymo proceso rėmimą ryšiais ir informacinėmis sistemomis, ryšio, informacinių technologijų ir inžinerinių-techninių priemonių diegimą Tarnybos pajėgoms vykdant pavestas funkcijas;

  8.6. inicijuoja Tarnybos vado įsakymų projektų rengimą dėl įsigytų materialinių vertybių paskirstymo Tarnybos struktūriniams padaliniams;

  8.7. koordinuoja Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis  kontroliuoja jos išdavimą ir poreikio skaičiavimą;

  8.8. teikia siūlymus Tarnybos vadui ir rengia sprendimų projektus dėl nereikalingų Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos, nurašymo ar pardavimo aukcionuose;

  8.9.  pagal kompetenciją dalyvauja ir teikia reikalingą informaciją sudarant Tarnybos strateginį ir metinį veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl Tarnybos investicinių programų, plėtros strategijos,   investicijų projektų rengimo;

  8.10. Tarnybos vado nurodymu atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose materialinio aprūpinimo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

  8.11. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

  9. Valdybos viršininko nesant, jo funkcijas vykdo paskirtas vienas iš Valdybos skyrių viršininkų.

  10. Valdybos statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,  kompetenciją, teises ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  11. Valdyba reorganizuojama ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________________________

  • Aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30 d.

   įsakymu Nr. 47V-853

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau - valdyba) Aptarnavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir planuojantis Tarnybos veiklą materialinio aprūpinimo klausimais, užtikrinantis centralizuotą Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių išteklių valdymą, kontroliuojantis tinkamą materialinių vertybių paskirstymą tarp Tarnybos struktūrinių padalinių, jų panaudojimo tvarką ir apskaitą.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą materialinio aprūpinimo klausimais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. centralizuotai aprūpinti Tarnybos struktūrinius padalinius materialinėmis vertybėmis (priemonėmis);

   3.2. kontroliuoti valstybės nuosavybės teise priklausančių Tarnybos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų ir statinių techninę priežiūrą ir juos eksploatavimo tvarką;

   3.3. rengti ilgojo laikotarpio plėtros vizijas Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais;

   3.4. planuoti ir numatyti svarbiausias Tarnybos priemones ir plėtrą Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. organizuoja ir centralizuotai vykdo Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų materialinėms vertybėms įsigyti pirkimo dokumentus, inicijuoja viešuosius pirkimus;

   4.2. kaupia informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

   4.3. koordinuoja Tarnybos dalinių Logistinės paramos skyrių veiklą.

   4.4. teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių poreikio tikslingumo;

   4.5. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus, o pasirašius šias sutartis – kontroliuoja jų vykdymą;

   4.6. rengia ir derina Tarnybos vado įsakymo projektus dėl įsigytų materialinių vertybių paskirstymo

   4.7. nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja materialinių vertybių pristatymo į sandėlius ir jų išdavimo tvarką;

   4.8. tikrina, ar tiekėjų pristatomos prekės (kompiuterinė, programinė, įstaigos įranga, baldai, minkštasis inventorius, spaudos gaminiai ir kt.) atitinka techninės dokumentacijos aprašymus, pagal poreikį inicijuoja ir vykdo tikrinimo paslaugos viešuosius pirkimus;

   4.9. aprūpina Tarnybos vadovybę reprezentacijai skirtomis materialinėmis priemonėmis;

   4.10. inicijuoja statybos objektų projektavimo ir statybos darbų viešuosius pirkimus ir rengia sutartis su rangovais;

   4.11. koordinuoja statybos, rekonstrukcijos ir remonto projektavimo darbų atlikimą, priėmimą (statybos ir projektavimo techninių sąlygų gavimas iš atitinkamų valstybės ir savivaldos institucijų, projektų sąmatų dokumentų rengimas, projektų ekspertizė ir tvirtinimas);

   4.12. dalyvauja rengiant perspektyvinius ir metinius pastatų remonto planus, teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo, koordinuoja darbų atlikimą;

   4.13. skaičiuoja tarnybinės uniformos poreikį ir lėšas jai įsigyti;

   4.14. inicijuoja tarnybinės uniformos viešuosius pirkimus, rengia pirkimo sutartis ir jas pasirašius – kontroliuoja jų vykdymą;

   4.15. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, kontroliuoja jos išdavimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

   4.16. koordinuoja tarnybinės uniformos apskaitos pagal pavadinimus, rūšį, vertę, kiekius ir dydžių skalę tvarkymą;

   4.17. rengia normatyvų, taisyklių ir teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės uniformos dėvėjimo terminus ir normas, projektus;

   4.18. organizuoja naujų tarnybinės uniformos modelių kūrimą ir sukurtų tobulinimą, derina juos su atitinkamomis valstybės institucijomis;

   4.19. kaupia pareigūnų pastabas ir pasiūlymus dėl tarnybinės uniformos dėvėjimo;

   4.20. kontroliuoja tarnybinės uniformos kokybę ją gaminančiose įmonėse;

   4.21. renka, sistemina ir tvarko informaciją apie Tarnybos turimą nekilnojamąjį turtą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ją kitoms valstybės institucijoms;

   4.22. rengia teisės aktų projektus dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir nurašymo;

   4.23. koordinuoja Tarnyboje vykstančių įvairių reprezentacinių ir kitų renginių aptarnavimą, aprūpinimą reikiamomis prekėmis, jų saugojimą, apskaitą ir nurašymą;

   4.24. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto pardavimo aukcionus;

   4.25. teikia siūlymus Tarnybos vadovybei ir rengia sprendimų projektus dėl nereikalingų Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos ir nurašymo;

   4.26. administruoja Tarnybai priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl racionalaus turto panaudojimo;

   4.27. organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių nurašytos ir Tarnybos vado nustatyta tvarka Tarnybai perduotos ryšio ir kitos technikos išardymą ar (ir) sunaikinimą;

   4.28. inicijuoja Tarnybos struktūriniuose padaliniuose esančios kompiuterinės, spausdinimo, dauginimo, kopijavimo, buitinės, įgarsinimo, vaizdo, kondicionavimo ir vėdinimo, apsauginės bei kitos biuro technikos ir įrangos priežiūros ir smulkaus remonto darbus bei pagal poreikį šių paslaugų pirkimo procedūras;

   4.29. inicijuoja kompiuterių ir telefonų ryšio tinklų bei elektros instaliacijos darbų viešųjų pirkimų procedūras;

   4.30. užtikrina materialinių vertybių tinkamą priėmimą, saugojimą ir išdavimą sandėliuose;

   4.31. varko sandėliuose esančių atsargų apskaitą pagal jų pavadinimus, rūšis, vertę ir kiekį;

   4.32. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginį veiklos planą ir Tarnybos veiklos pagrindinių priemonių planus;

   4.33. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos investicinių programų, plėtros strategijos (išdėstant prioritetus, tikslus ir uždavinius), pagrindinių priemonių, strateginės veiklos ir bendros veiklos planų, investicijų projektų rengimo;

   4.34. organizuoja Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektų rengimą;

   4.35. renka ir kaupia informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie poreikius, būtinus Tarnybos materialinio aprūpinimo formavimui;

   4.36. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams poreikių planavimo klausimais;

   4.37. planuoja vidaus kontrolės priemones ir Tarnybos vadovybės pavedimu kontroliuoja jų vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

   4.38. pagal kompetenciją nagrinėja, vertina ir derina pateiktus derinti teisės aktų projektus vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant skyriaus veiklą užtikrinančius teisės aktų projektus;

   5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų materialinio aprūpinimo klausimais tobulinimo;

   5.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybą skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant klausimus dėl Tarnybos veiklos materialinio aprūpinimo;

   5.5. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas valdybos viršininko teikimu. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

   7. Skyriaus vedėjas:

   7.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis skyriaus pareigūnams ir darbuotojams;

   7.2. organizuoja skyriaus veiklą Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais;

   7.3. kontroliuoja Tarnybos materialinių vertybių centralizuotą valdymą;

   7.4. kontroliuoja, kad Tarnybos administracijos padaliniuose ir daliniuose būtų tiksliai apskaičiuojami materialinio aprūpinimo poreikiai, reikalingi organizuojant Tarnybos veiklą.

   7.5. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

   7.6. atstovauja Tarnybą Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose materialinio aprūpinimo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

   7.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

   8. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam nustatyta pavadavimo funkcija.

   9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   10. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________________

 • Vilniaus dalinys
  Tel. (8 5) 271 9260, (8 5) 212 3161, El. p. vd.budetojas@vstarnyba.lt, Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jonas Šleinota

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VILNIAUS DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vilniaus dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka, į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka, inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Kauno dalinys
  Tel. (8 37) 78 7221, (8 37) 78 7255, El. p. kd.budetojas@vstarnyba.lt, Adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50264 Kaunas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Valentinas Kudrevičius

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  KAUNO DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Kauno dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50264 Kaunas.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Klaipėdos dalinys
  El. p. info@vstarnyba.lt, Adresas: Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anatolijus Didenko

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  KLAIPĖDOS DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Klaipėdos dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-09