Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

______________________