Teisės aktai

 

ĮSTATYMAI

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas

4. Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas

5. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai

2. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės

3. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAI

 

1. Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo

2. Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo bei panaikinimo tvarka

3. Dėl Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Dėl Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklių patvirtinimo ir Vidaus reikalų ministro 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 366 1.2 punkto pripažinimo netekusiu galios

5. Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo

6. Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS VADO ĮSAKYMAI

 

1. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 47V-77 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1043 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

2. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 47V-6 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2007 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-24 "Dėl butpinigių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

3. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 47V-199 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 47V-199 "Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį ir siuntimo tobulinti kvalifikaciją užsienio valstybių institucijose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

4. Viešojo saugumo tarnybos  prie VRM vado 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 47V-93 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos planavimo metodikos patvirtinimo" (negalioja)

5. Viešojo saugumo tarnybos  prie VRM vado 2015 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 47V-31 "Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo"

6. "Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros, tvarkos aprašas", patvirtintas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 47V-338 "Dėl naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos mokymų ir pratybų teritorijomis bei lankymosi jose tvarkos aprašo patvirtinimo"

7. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 47V-1138 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 47V-568 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

8. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 47V-549 "Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo"

9. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 47V-361 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"

10. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 47V-663 "Dėl maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo"

11. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 47V-776 "Dėl asmenų aptarnavimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos"

12. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 47V-834 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 47V-351 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo". Priedai.

13. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 47V-839 "Dėl  Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo nuostatų patvirtinimo"

14. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 47V-1236 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų ir sutarčių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

15. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 47V-325 "Dėl darbo ir poilsio laiko apskaitos organizavimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

16. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 47V-318 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų transporto priemonių žymėjimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"

17. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 47V-505 "Dėl stojimo į vidaus tarnybą sutarties formos patvirtinimo ir kai kurių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų ar jų papunkčių pripažinimo netekusiais galios"

18. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo"

19. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 47V-935 "Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos steigimo ir informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-30