ES fondų lėšomis finansuojami pirkimai

2021-2027 m. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programa ir Vidaus saugumo fondo programa

 

Viešojo saugumo tarnyba vadovaudamasi Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2021 m. sausio 12 d., pateikė veiklos projekto paraišką gauti finansinę paramą  susijusia su įsigytų ir planuojamų įsigyti transporto priemonių, užtikrinančių tinkamą reagavimą į Specialiosios tranzito schemos pažeidimus, priežiūra ir išlaikymu.

Atsižvelgdama į tai, kad pateikta veiklos projekto paraiška gauti finansinę paramą perėjo vertinimo ir atrankos etapus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija priėmė sprendimą suteikti finansinės paramos lėšų šioje veiklos projekto sutartyje nurodytam veiklos projektui įgyvendinti.

2021 m. balandžio mėnesį buvo pasirašyta trišalė veiklos projekto sutartis tarp Viešojo saugumo tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektui Nr. SVVP/2020/354 papildomoms Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos sąnaudoms 2021–2023 m finansuoti.

2022 m. lapkričio 23 d. įvyko Sienų valdymo ir vizų politikos (SVVP) finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą ir Vidaus saugumo fondo (VSF) 2021–2027 m. programų Stebėsenos komiteto I-asis posėdis.

Posėdžio metu pristatytas Europos Komisijos Lietuvai suteiktas finansavimas vidaus reikalų sričiai 2021–2027 m. laikotarpiu, patvirtinti Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą ir Vidaus saugumo fondo programų veiksmų įgyvendinimo planai, projektų atrankos metodika ir kriterijai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 47GM-57 „Dėl sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Viešojo saugumo tarnyba įgyvendina 2021–2027 m. programos veiksmų planą, vykdydama Transporto priemonių įsigijimo, radijo ryšio priemonių įsigijimo, individualios apsaugos priemonių įsigijimo, papildomų VST veiklos sąnaudų 2021-2023 m. ir papildomų VST veiklos sąnaudų 2024-2027 m. projektus.

Pradėta įgyvendinti Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programa

 

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, pagal kurią sienų apsaugos, bendros vizų politikos ir policijos bendradarbiavimo veikloms stiprinti iš Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo Lietuvai skirta beveik 196 mln. eurų.

Iš viso nacionalinei VSF programai, įskaitant Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, 2014–2020 m. skirta virš 222 mln. eurų. Pagal šią programą, kurią Europos Komisija patvirtinto šių metų rugpjūčio 6 d., remiamos tokios sritys kaip bendra vizų politika, išorės sienų valdymas, nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir nacionalinės Vizų informacinės sistemos veiklos išlaidos, specialiosios tranzito schemos vykdymas, nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat – pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai valdyti šalies saugumui kylančią riziką ir krizes. Iš viso siekiama įgyvendinti 21 nacionalinį tikslą.

Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753 patvirtinus Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, kvietimai teikti paraiškas dėl projektų finansavimo išsiųsti vienuolikai valstybės institucijų, taip pat ir Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba).

Tarnyba 2016 m. gegužės 9 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Transporto priemonių atnaujinimas. I etapas“.

Projekto tikslas – įsigyti specialųjį transportą, aprūpintą specialiosiomis priemonėmis pareigūnų saugumui užtikrinti, siekiant efektyviai užkardyti kelią neteisėtiems veiksmams, susijusiems su sienų kontrolės pažeidimais, gerinti tam tikrų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti bendradarbiavimo technines priemones. Pareigūnų judrumas vykdant užduotis užtikrinamas naudojant specialiąsias transporto priemones. Projekto tikslui pasiekti būtina atnaujinti transporto priemonių parką, t.y. įsigyti 16 visureigių, aprūpintų specialiomis priemonėmis pareigūnų saugumui užtikrinti ir pritaikytų važinėti bekelės sąlygomis. Projekto tikslas pasiektas pilnai. Projektas įgyvendintas vadovaujantis Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683 bei 2016 m. gegužės 9 d. paramos sutartimi.

Tarnyba 2016 m. rugpjūčio 18 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Papildomos VST veiklos sąnaudos 2016-2018 m.“

Projekto tikslas – užtikrinti sklandų nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos veiksmų funkcionavimą Tarnyboje. Projektui skirtos lėšos naudojamos transporto priemonių, įsigytų iš Europos Sąjungos lėšų, priežiūrai ir išlaikymui.

Projektas sėkmingai įgyvendintas: įsigyti 16 transporto priemonių VW Amarok civilinės atsakomybės privalomasis ir kasko draudimai; įsigyta 16 žieminių padangų komplektų su ratlankiais, 16 vnt. papildomų dalinių dugno apsaugų.

Tarnyba 2018 m. kovo 8 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Transporto priemonių atnaujinimas. II etapas“.

Projekto tikslas – įsigyti specialųjį transportą, skirtą pareigūnams bei jų amunicijai vežti, siekiant efektyviai užkardyti kelią neteisėtiems veiksmams, susijusiems su sienų kontrolės pažeidimais, gerinti tam tikrų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti bendradarbiavimo technines priemones. Projekto tikslui pasiekti būtina atnaujinti transporto priemonių parką, t.y. įsigyti 9 (devynis) mikroautobusus su šarvavimo elementais, pritaikytus Tarnybos pajėgų greitam reagavimui į ypatingas ir ekstremaliąsias situacijas.

Projektas 2019 m. sėkmingai įgyvendintas: įsigyti 9 mikroautobusai su šarvavimo elementais.

Tarnyba 2018 m. gegužės 24 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija“.

Projekto tikslas – rekonstruoti 2 garažus ( viename įrengti 6 stovėjimo vietas, kitame –  5 stovėjimo vietas) bei renovuoti 11 garažų, iš viso įrengti 22 stovėjimo vietas, kurios skirtos laikyti transporto priemones, įsigytas ir įsigyjamas įgyvendinat Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Minėtose patalpose laikomas tiek Europos Sąjungos programos lėšomis įsigytas transportas (75 procentai), tiek transportas, įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų (25 procentai).

Pagrindinis projekto rezultatas – užtikrinti Tarnybos specialiojo, susijusio su Specialiąja tranzito schema, transporto nuolatinę parengtį, nepriklausomai nuo oro sąlygų ir paros bei metų laiko.

2019 m. lapkričio mėnesį Tarnybai pradėjus vykdyti  Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą „VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija“ pasirašyta rekonstrukcijos ir renovacijos darbų sutartį su UAB „AKVESTA“. Tarnyba prisidėta biudžeto lėšomis įgyvendinant projektą 25 procentais.

2020 metais Viešojo saugumo tarnyba prie VRM sėkmingai užbaigė Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/4.4.8.1. „VST pastatų rekonstrukcijos ir garažų renovacija“. Projekto lėšomis rekonstruoti du garažai, kuriuose įrengta vienuolika stovėjimo vietų bei renovuota vienuolika garažų. 

Tarnyba 2019 m. sausio 3 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Papildomos VST veiklos sąnaudos 2019–2020 m.“

Projekto tikslas užtikrinti sklandų nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos veiksmų įgyvendinimą Tarnyboje. Projektui skirtos lėšos naudojamos 25 transporto priemonių (16 VW Amarok ir 9 mikroautobusiukų), įsigytų iš Europos Sąjungos lėšų, tolesnei priežiūrai ir išlaikymui.

Projektai įgyvendinami vadovaujantis Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-649, 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-849 redakcijos) bei paramos sutartimis.

2022 m. birželio mėn. įvyko 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo programos bei 2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos programų pradžios aptarimas. Centrinės projektų valdymo agentūros organizuoto susitikimo metu buvo apžvelgti Vidaus saugumo fondo lėšomis sėkmingai įgyvendinti VST projektai. Visą informaciją galima rasti žemiau nurodytoje nuorodoje:

https://www.isf.lt/uploads/Naujienos/VSF,%20VSF%20ir%20SVVP%20program%C5%B3%20aptarim%C5%B3%20renginys.pptx

PANAUDOTOS IŠORĖS SIENŲ FONDO DAUGIAMETĖS 2007–2013 M. PROGRAMOS DALIES
„SPECIALIOJI TRANZITO SCHEMA“ LĖŠOS

 

Europos Komisija 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendime Nr. 2007/599/EB dėl 2007–2013 m. strateginių gairių priėmimo nustatė strategines 2007-2013 metų laikotarpio daugiametės programos Išorės sienų fondo intervencijos pagrindimo gaires. Specialioji tranzito schema yra sudėtinė šio fondo dalis.

Siekiant tikslingiau panaudoti gaunamą paramą, vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-398 „Dėl Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos dalies „Specialioji tranzito schema“ strateginių gairių patvirtinimo“ (toliau – strateginės gairės) buvo patvirtintos atskiros strateginės gairės supaprastinto tranzito sistemai įgyvendinti. Vadovaujantis šiomis gairėmis, kurios konkretizuoja EK sprendime Nr. 2007/599/EB nurodytus prioritetus ir jiems neprieštarauja, parengtos Specialiojo tranzito schemos daugiametė programa ir metinės programos (toliau – Programos) bei numatyti paramos gavėjai pagal strateginėse gairėse pateiktą prioritetų sąrašą ir Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos ir metinių programų rengimo tvarką.

Strateginėse gairėse kiekvienam prioritetui yra patvirtintos kelios veiklos (angl. actions). Veiklos suformuluotos taip, kad pagal jas būtų galima nesunkiai išskirti reikiamus veiksmus (projektus) daugiametei ir metinei programoms. Visi siūlomi veiksmai turėjo būti susiję su tranzito problematika ir geografiniais faktoriais (tranzito ruožu). Pasiūlymą teikianti valstybės institucija turėjo pasirinkti jai aktualias veiklas iš patvirtintų strateginėse gairėse bei nurodyti veiklos tikslus (angl. objectives), kuriuos turėjo įvertinti konkrečiais kiekybiniais rodikliais (angl. Indicators). Siūlomos veiklos buvo pateikiamos pagal prioritetus, nurodant veiklos konkretų tikslą iš Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007-2013 m. laikotarpiui įsteigimo 4 straipsnio. Institucija planuojanti konkrečias veiklas patvirtintiems prioritetams įgyvendinti, turėjo atsižvelgti į Išorės sienų fondo remiamus prioritetus ir su konkrečiais tikslais susijusias veiklas tiek, kiek tai susiję su Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimu.

Vidaus reikalų ministro patarėjui V. Bulovui įvertinus saugumo užtikrinimo būdus Kaliningrado tranzito ruože bei efektyvaus ypatingų ir ekstremalių situacijų valdymo užtikrinimo poreikį,operatyvią tranzito taisyklių pažeidėjų paiešką bei sulaikymą, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) vidaus reikalų ministro nurodymu buvo įtraukta į paramos pagal Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos dalies „Specialioji tranzito schema“ gavėjų sąrašą

Programoms parengti Tarnybos vado įsakymu buvosudaryta šios sudėties darbo grupė: vidaus tarnybos pulkininkas A. Šumskis (darbo grupės pirmininkas), vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas A. Griauzdė, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas G. Sikirkinas, vidaus tarnybos majorė S. Kondracka, vidaus tarnybos majoras K. Kirdeikis, vidaus tarnybos kapitonas V. Gustaitis, vidaus tarnybos kapitonas G. Stankevičius.

Darbo grupė turėjo parengti Programų projektus ir juos pateikti atsakingajai institucijai, o ši – Išorės sienų fondo projektų atrankos ir priežiūros komitetams. Gavusi pritarimą komitetuose, atsakingoji institucija Programų projektus teikia Europos Komisijai, kuri juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo oficialaus pateikimo, jei yra gavusi visą reikiamą informaciją, Programas patvirtina.

Lietuvos Respublikai pavesta užtikrinti sklandų Rusijos Federacijos piliečių tranzitą iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, kuris atitiktų Europos Sąjungos ir Šengeno acquis reikalavimus dėl išorinių sienų apsaugos bei nepažeistų Lietuvos Respublikos suverenios teisės kontroliuoti užsieniečių migraciją per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo (Žin. 2006, Nr. 102-3935) (toliau ─ Viešojo saugumo tarnybos įstatymas) 6 bei 7 straipsnio nuostatas, ypatingų ir ekstremalių situacijų atveju užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką, slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, vykdo asmenų, pažeidusių vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarką, paiešką, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka sustiprina Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų sistemos institucijų pajėgas, padėdama joms vykdyti nustatytas funkcijas.

Viešojo saugumo tarnybos pajėgos dislokuotos tokiu teritoriniu principu, kad su maksimaliu efektyvumu, susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, susijusiai su Kaliningrado tranzito pažeidimais Lietuvos Respublikos teritorijoje, Kybartų ir Kenos pasienio ruožuose operatyviai atstatytų viešąją tvarką, užkardytų kitus priešingus teisei veiksmus.

Užkertant kelią nepageidautinų padarinių kilimui vykstant tranzitiniam transportui per Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) teritoriją bei siekiant neutralizuoti įvairius incidentus (masines riaušes, sausumos kelių blokadas, nelegalių migrantų slapstimąsi Lietuvos teritorijoje ir pan.) neišvengiamai susiduriama su techninėmis bei finansinėmis problemomis.

Taigi pagrindinės Viešojo saugumo tarnybos funkcijos Kaliningrado tranzito STS ribose yra dalyvauti sulaikant tranzito geležinkeliu tvarkos pažeidėjus ir atkurti viešąją tvarką, užtikrinant sklandų tranzitinių traukinių eismą.

Programos tikslas – užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos pajėgų mobilumą bei operatyvų pasitelkimą asmenų, vykstančių tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, sukeltiems masiniams neramumams ar kitiems neteisėtiems grupiniams veiksmams (neteisėtas išlipimas iš traukinio, daiktų perdavimas, tranzitinių kelių blokavimas ir kt.), nutraukti. Siekiant užtikrinti Programos tikslo siekimą buvo nurodytos tam tikros sąlygos, būtinos programos uždaviniams vykdyti.

Siekiant tinkamai aprūpinti ir papildyti Viešojo saugumo tarnybos techninę bazę pažangia programine įranga ir techniniais įrengimais, radijo ryšio bei komunikacinėmis priemonėmis, specialiosiomis transporto priemonėmis, asmens apsaugos ir specialiosiomis priemonėmis, ryšių, elektroninėmis pajėgų valdymo priemonėmis buvo įsigyta:

2 radijo stotys, naudojamos atvirose transporto priemonėse (keturračiuose) su šalme įmontuota pasikalbėjimo įranga,

4 rankiniai navigatoriai atsparūs išorės poveikiams (vandeniui, dulkėms), turintys integruotą elektroninį kompasą, bekelės topografinius žemėlapius.

 

 

 

 

 

Siekiant efektyviai malšinti riaušes, kilusias dėl konfliktų ar provokacijų, susijusių su tranzitiniais keleiviniais traukiniais ir jų keleiviais pasienio geležinkelio stotyse ir ruožuose, susijusiuose su Kaliningrado tranzitu, įsigyta

10 padidinto pravažumo mikroautobusų su priekinės ir galinės dalies apsaugomis nuo dalinio mechaninio poveikio bei sumontuotais prožektorinio tipo žibintais,

automobiliniai GPS imtuvai su integruota laisvų rankų telefonine ir multimedijine įranga.

 

 

 

Siekiant sudaryti ir efektyviai panaudoti mobiliąsias paieškos grupes persekiojant nelegalius Kaliningrado tranzito migrantus Lietuvos Respublikos teritorijoje ar nustatant jų slėptuvių vietas buvo įsigyti

4 visureigiai– vilkikai ir 4 keturračiai su priekabomis.

  

 

 

 

 

Plečiant ir tobulinant kinologinę veiklą įsigyti

4 tarnybiniai šunys, 2 neperkandami dresavimo kostiumai, 2 elektriniai šunų dresavimo antkakliai, 4 dresavimo komplektai, 2 specialiai įrengti visureigiai su radijo ryšio įranga šunims į įvykio vietą pervežti.

 

 

 

 

 

 

Programos lėšomis rekonstruojama šunidžių teritorija, įrenginėjami aštuoni šunų voljerai, veterinarinių procedūrų ir gydymo, kvapų pavyzdžių saugojimo patalpos. Aptvertoje teritorijoje įrenginėjama šunų dresavimo aikštelė. Įrenginėjamos 4 stebėjimo kameros. Atlikta techninio projekto ekspertizė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant tobulinti pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius šios programos lėšomis buvo finansuojami personalo tęstiniai mokymo (anglų kalbos, kinologijos instruktorių, parašiutininkų, D1 kategorijos vairuotojų ir įvadiniai mokymai – ES ir Šengeno teisyno reikalavimai sienų apsaugai) kursai.

Vadovaujantis Paramos sutartimi dėl Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ (toliau – STS) finansinės paramos lėšų skyrimo Tarnybai 2010, 2011, 2012 ir 2013 metų programos projektui papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, veiklos projektui įgyvendinti skirtos šios lėšos:

- transporto priemonių, įsigytų iš STS finansuojamų projektų, garantiniam aptarnavimui atlikti, transporto kontrolinės sistemai įdiegti bei automobilių dugnui antikorozine danga padengti.

- šunų pašarui bei mineraliniams priedams įsigyti, tarnybiniams šunims, įsigytiems už STS finansuojamo projekto lėšas, išlaikyti, šunų profilaktinei priežiūrai ir gydymui atlikti.

Taip pat, siekiant didinti Tarnybos kinologinės veiklos efektyvumą užtikrinant supaprastinto tranzito taisyklių pažeidėjų nustatymą ir sulaikymą Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis įsigyta šunų dresavimo įranga, kuri naudojama kokybiškam šunų dresavimui užtikrinti.

 

2010 m. kovo 23 d. pasirašyta projekto „Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų mokymas“, projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-052 finansavimo ir administravimo sutartis.

Pagal šį projektą yra įvykdyti kinologijos instruktorių, anglų bei prancūzų kalbos, viešosios tvarkos palaikymo (šaudymo instruktorių mokymas ir fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimo instruktorių rengimas) bei transporto specialistų mokymai.

Viešojo saugumo tarnyba 2021 m. liepos mėn. – 2022 m. gegužės mėn. padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM užtikrinti sienos apsaugos kontrolę kovojant su nelegalių migrantų, bandžiusių kirsti Lietuvos Respublikos sieną ir patekti į kitas Europos Sąjungos valstybes, antplūdžiu iš Baltarusijos. Pastiprinimo rėmimo operacijos laikotarpiu Tarnybos pareigūnai nuolatiniu nepertraukiamu režimu vykdė neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių apsaugą, vidaus tvarkos užtikrinimą ir atstatymą laikinai apgyvendintų užsieniečių vietose. Augant neteisėtai kirtusių valstybės sieną asmenų skaičiui, Viešojo saugumo tarnybai pavesta užtikrinti migrantų apgyvendinimo vietų Lietuvoje apsaugą.

2021 m. liepos mėnesį Tarnybos poligone Šalčininkų rajone Rūdninkuose buvo įrengta nelegalių migrantų stovykla, o spalio mėnesį iškėlus migrantus į Kybartus, VST pareigūnai vykdė apsaugą ir užtikrino vidaus tvarką kituose nelegalių migrantų stovyklavietėse.

Siekiant suvaldyti didėjančius nelegalios migracijos srautus iš Baltarusijos 2021 m. liepos mėn. Lietuvos vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės mastu, o 2021 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. 1S-420/47ST-180, ir susitarė veikti bendrai ir efektyviai įgyvendinant projektą „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0002 (toliau – projektas), kuriam įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos lėšos. Projektas sėkmingai įgyvendintas sutartyje numatytais terminais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12