Išorės sienų fondas

PANAUDOTOS IŠORĖS SIENŲ FONDO DAUGIAMETĖS 2007–2013 M. PROGRAMOS DALIES
„SPECIALIOJI TRANZITO SCHEMA“ LĖŠOS

 

Europos Komisija 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendime Nr. 2007/599/EB dėl 2007–2013 m. strateginių gairių priėmimo nustatė strategines 2007-2013 metų laikotarpio daugiametės programos Išorės sienų fondo intervencijos pagrindimo gaires. Specialioji tranzito schema yra sudėtinė šio fondo dalis.

Siekiant tikslingiau panaudoti gaunamą paramą, vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-398 „Dėl Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos dalies „Specialioji tranzito schema“ strateginių gairių patvirtinimo“ (toliau – strateginės gairės) buvo patvirtintos atskiros strateginės gairės supaprastinto tranzito sistemai įgyvendinti. Vadovaujantis šiomis gairėmis, kurios konkretizuoja EK sprendime Nr. 2007/599/EB nurodytus prioritetus ir jiems neprieštarauja, parengtos Specialiojo tranzito schemos daugiametė programa ir metinės programos (toliau – Programos) bei numatyti paramos gavėjai pagal strateginėse gairėse pateiktą prioritetų sąrašą ir Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos ir metinių programų rengimo tvarką.

Strateginėse gairėse kiekvienam prioritetui yra patvirtintos kelios veiklos (angl. actions). Veiklos suformuluotos taip, kad pagal jas būtų galima nesunkiai išskirti reikiamus veiksmus (projektus) daugiametei ir metinei programoms. Visi siūlomi veiksmai turėjo būti susiję su tranzito problematika ir geografiniais faktoriais (tranzito ruožu). Pasiūlymą teikianti valstybės institucija turėjo pasirinkti jai aktualias veiklas iš patvirtintų strateginėse gairėse bei nurodyti veiklos tikslus (angl. objectives), kuriuos turėjo įvertinti konkrečiais kiekybiniais rodikliais (angl. Indicators). Siūlomos veiklos buvo pateikiamos pagal prioritetus, nurodant veiklos konkretų tikslą iš Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007-2013 m. laikotarpiui įsteigimo 4 straipsnio. Institucija planuojanti konkrečias veiklas patvirtintiems prioritetams įgyvendinti, turėjo atsižvelgti į Išorės sienų fondo remiamus prioritetus ir su konkrečiais tikslais susijusias veiklas tiek, kiek tai susiję su Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimu.

Vidaus reikalų ministro patarėjui V. Bulovui įvertinus saugumo užtikrinimo būdus Kaliningrado tranzito ruože bei efektyvaus ypatingų ir ekstremalių situacijų valdymo užtikrinimo poreikį,operatyvią tranzito taisyklių pažeidėjų paiešką bei sulaikymą, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) vidaus reikalų ministro nurodymu buvo įtraukta į paramos pagal Išorės sienų fondo daugiametės 2007-2013 m. programos dalies „Specialioji tranzito schema“ gavėjų sąrašą

Programoms parengti Tarnybos vado įsakymu buvosudaryta šios sudėties darbo grupė: vidaus tarnybos pulkininkas A. Šumskis (darbo grupės pirmininkas), vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas A. Griauzdė, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas G. Sikirkinas, vidaus tarnybos majorė S. Kondracka, vidaus tarnybos majoras K. Kirdeikis, vidaus tarnybos kapitonas V. Gustaitis, vidaus tarnybos kapitonas G. Stankevičius.

Darbo grupė turėjo parengti Programų projektus ir juos pateikti atsakingajai institucijai, o ši – Išorės sienų fondo projektų atrankos ir priežiūros komitetams. Gavusi pritarimą komitetuose, atsakingoji institucija Programų projektus teikia Europos Komisijai, kuri juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo oficialaus pateikimo, jei yra gavusi visą reikiamą informaciją, Programas patvirtina.

Lietuvos Respublikai pavesta užtikrinti sklandų Rusijos Federacijos piliečių tranzitą iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, kuris atitiktų Europos Sąjungos ir Šengeno acquis reikalavimus dėl išorinių sienų apsaugos bei nepažeistų Lietuvos Respublikos suverenios teisės kontroliuoti užsieniečių migraciją per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo (Žin. 2006, Nr. 102-3935) (toliau ─ Viešojo saugumo tarnybos įstatymas) 6 bei 7 straipsnio nuostatas, ypatingų ir ekstremalių situacijų atveju užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką, slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, vykdo asmenų, pažeidusių vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarką, paiešką, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka sustiprina Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų sistemos institucijų pajėgas, padėdama joms vykdyti nustatytas funkcijas.

Viešojo saugumo tarnybos pajėgos dislokuotos tokiu teritoriniu principu, kad su maksimaliu efektyvumu, susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, susijusiai su Kaliningrado tranzito pažeidimais Lietuvos Respublikos teritorijoje, Kybartų ir Kenos pasienio ruožuose operatyviai atstatytų viešąją tvarką, užkardytų kitus priešingus teisei veiksmus.

Užkertant kelią nepageidautinų padarinių kilimui vykstant tranzitiniam transportui per Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) teritoriją bei siekiant neutralizuoti įvairius incidentus (masines riaušes, sausumos kelių blokadas, nelegalių migrantų slapstimąsi Lietuvos teritorijoje ir pan.) neišvengiamai susiduriama su techninėmis bei finansinėmis problemomis.

Taigi pagrindinės Viešojo saugumo tarnybos funkcijos Kaliningrado tranzito STS ribose yra dalyvauti sulaikant tranzito geležinkeliu tvarkos pažeidėjus ir atkurti viešąją tvarką, užtikrinant sklandų tranzitinių traukinių eismą.

Programos tikslas – užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos pajėgų mobilumą bei operatyvų pasitelkimą asmenų, vykstančių tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, sukeltiems masiniams neramumams ar kitiems neteisėtiems grupiniams veiksmams (neteisėtas išlipimas iš traukinio, daiktų perdavimas, tranzitinių kelių blokavimas ir kt.), nutraukti. Siekiant užtikrinti Programos tikslo siekimą buvo nurodytos tam tikros sąlygos, būtinos programos uždaviniams vykdyti.

Siekiant tinkamai aprūpinti ir papildyti Viešojo saugumo tarnybos techninę bazę pažangia programine įranga ir techniniais įrengimais, radijo ryšio bei komunikacinėmis priemonėmis, specialiosiomis transporto priemonėmis, asmens apsaugos ir specialiosiomis priemonėmis, ryšių, elektroninėmis pajėgų valdymo priemonėmis buvo įsigyta:

2 radijo stotys, naudojamos atvirose transporto priemonėse (keturračiuose) su šalme įmontuota pasikalbėjimo įranga,

4 rankiniai navigatoriai atsparūs išorės poveikiams (vandeniui, dulkėms), turintys integruotą elektroninį kompasą, bekelės topografinius žemėlapius.

 

 

 

 

 

Siekiant efektyviai malšinti riaušes, kilusias dėl konfliktų ar provokacijų, susijusių su tranzitiniais keleiviniais traukiniais ir jų keleiviais pasienio geležinkelio stotyse ir ruožuose, susijusiuose su Kaliningrado tranzitu, įsigyta

10 padidinto pravažumo mikroautobusų su priekinės ir galinės dalies apsaugomis nuo dalinio mechaninio poveikio bei sumontuotais prožektorinio tipo žibintais,

automobiliniai GPS imtuvai su integruota laisvų rankų telefonine ir multimedijine įranga.

 

 

 

Siekiant sudaryti ir efektyviai panaudoti mobiliąsias paieškos grupes persekiojant nelegalius Kaliningrado tranzito migrantus Lietuvos Respublikos teritorijoje ar nustatant jų slėptuvių vietas buvo įsigyti

4 visureigiai– vilkikai ir 4 keturračiai su priekabomis.

  

 

 

 

 

Plečiant ir tobulinant kinologinę veiklą įsigyti

4 tarnybiniai šunys, 2 neperkandami dresavimo kostiumai, 2 elektriniai šunų dresavimo antkakliai, 4 dresavimo komplektai, 2 specialiai įrengti visureigiai su radijo ryšio įranga šunims į įvykio vietą pervežti.

 

 

 

 

 

 

Programos lėšomis rekonstruojama šunidžių teritorija, įrenginėjami aštuoni šunų voljerai, veterinarinių procedūrų ir gydymo, kvapų pavyzdžių saugojimo patalpos. Aptvertoje teritorijoje įrenginėjama šunų dresavimo aikštelė. Įrenginėjamos 4 stebėjimo kameros. Atlikta techninio projekto ekspertizė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant tobulinti pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius šios programos lėšomis buvo finansuojami personalo tęstiniai mokymo (anglų kalbos, kinologijos instruktorių, parašiutininkų, D1 kategorijos vairuotojų ir įvadiniai mokymai – ES ir Šengeno teisyno reikalavimai sienų apsaugai) kursai.

Vadovaujantis Paramos sutartimi dėl Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ (toliau – STS) finansinės paramos lėšų skyrimo Tarnybai 2010, 2011, 2012 ir 2013 metų programos projektui papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, veiklos projektui įgyvendinti skirtos šios lėšos:

- transporto priemonių, įsigytų iš STS finansuojamų projektų, garantiniam aptarnavimui atlikti, transporto kontrolinės sistemai įdiegti bei automobilių dugnui antikorozine danga padengti.

- šunų pašarui bei mineraliniams priedams įsigyti, tarnybiniams šunims, įsigytiems už STS finansuojamo projekto lėšas, išlaikyti, šunų profilaktinei priežiūrai ir gydymui atlikti.

Taip pat, siekiant didinti Tarnybos kinologinės veiklos efektyvumą užtikrinant supaprastinto tranzito taisyklių pažeidėjų nustatymą ir sulaikymą Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis įsigyta šunų dresavimo įranga, kuri naudojama kokybiškam šunų dresavimui užtikrinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13