Bendradarbiavimas

Pagrindiniai Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo tikslai – perimti senas tradicijas turinčių demokratinių šalių patirtį užtikrinant viešąjį saugumą masinių renginių, riaušių ir ypatingų situacijų metu, saugant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, prisidėti prie Lietuvos Respublikos indėlio įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką. Remdamasi kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi ir plėtodama tarptautinius ryšius, Viešojo saugumo tarnyba siekia tapti pažangia viešąjį saugumą užtikrinančia institucija, prireikus galinčia prisidėti prie tarptautinių operacijų vykdymo.

Siekdama minėtų tikslų Viešojo saugumo tarnyba aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių žandarmerijos ir policijos pajėgomis. Viešojo saugumo tarnybos būriai nuolat dalyvauja ES teisėsaugos pajėgų pratybose, skirtose tobulinti įvairių šalių tarnybų operacinę sąveiką tarptautinių operacijų metu vykdant plataus spektro viešojo saugumo užduotis, dalyvauja specializuotuose Europos policijos kolegijos organizuojamuose kvalifikaciniuose tobulinimosi kursuose bei atitinkamų užsienio šalių tarnybų specifiniuose profesinio tobulinimo kursuose.

Bendradarbiaujant su kitų šalių tarnybomis ir įdiegiant jų teigiamą patirtį Viešojo saugumo  tarnyboje parengtos kovinio rengimo programos. Nuolat dalijamasi patirtimi viešosios tvarkos palaikymo bei atkūrimo taktikos ir naudojamų spec. priemonių srityse, tobulinami tarnybos pareigūnų profesiniai įgūdžiai ir administraciniai gebėjimai.

Nuo 2009 metų Viešojo saugumo tarnyba yra Europos žandarmerijos pajėgų partnerė. Europos žandarmerijos pajėgos (angl. sutr. „EUROGENDFOR“) – ES išorinio saugumo politikos užtikrinimo instrumentas. Greito reagavimo, gebančios veikti itin sudėtingomis sąlygomis, būti civilinio ir karinio pavaldumo, bendradarbiaudamos su Europos išorės veiksmų tarnyba, įgyvendina ES Tarybos sprendimus dalyvaudamos atitinkamose operacijose, taip pat NATO, JT ir ESBO operacijose.

Sprendžiant aktualias viešojo saugumo, sienų ir emigracijos problemas Viešojo saugumo tarnyba yra pasirengusi padėti Lietuvos valstybės statutinėms tarnyboms vykdyti specialiąsias operacijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Būdama jauna, Viešojo saugumo tarnyba turi plataus spektro dalyvavimo NATO, JT, ESBO ir kitų ES organizacijų, tarptautinėse taikos atkūrimo, taikos palaikymo operacijose ir humanitarinėse misijose patirtį.

 

Operacijų chronologinė lentelė (žiūrėti)

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA PRIE VRM - EUROPOS ŽANDARMERIJOS PAJĖGŲ PARTNERĖ

 

 2009 m. gruodžio 15 d. Europos žandarmerijos pajėgų Tarpministerinio komiteto posėdžio Versalyje (Prancūzija) metu Lietuvos Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadui iškilmingai įteikta deklaracija dėl Viešojo saugumo tarnybos pripažinimo ir Europos žandarmerijos pajėgų partnerio statuso suteikimo.

Pastaruoju metu vis labiau pastebima, kad sudėtingame krizių valdymo procese, ypatingai pokonfliktiniu laikotarpiu, yra būtinas civilinio elemento, galinčio veikti ypatingomis ir sunkiomis sąlygomis stiprinimas. Naujausios tendencijos, Irako ir Afganistano pavyzdžiai atskleidžia vis didėjančią tokių pajėgų svarbą. Europos žandarmerijos pajėgos, įkurtos 2004 m. penkių Europos valstybių, puikiai tinka tokioms užduotims įgyvendinti.

Ši jauna organizacija, savo veiklos rezultatais netruko pelnyti tiek tarptautinį, tiek NATO karinių pajėgų pasitikėjimą ir pripažinimą bei 2009 m. buvo NATO pakviesta kartu dalyvauti misijoje Afganistane. Jai patikėtos tokios svarbios funkcijos kaip Afganistano nacionalinių teisėsaugos pajėgų mokymas ir vykstančių į misiją Afganistane pareigūnų rengimas.

Europos žandarmerijos pajėgas sudaro šešių šalių ─ Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos ir Rumunijos – žandarmerijos tipo pajėgos. Įsteigtos Europos Sąjungos tarybos iniciatyva, atsižvelgiant į šiuolaikines grėsmes ir krizių valdymo ypatumus, pajėgos gali būti pavaldžios civilinėms ir gynybinėms institucijoms bei pasitelkiamos krizėms valdyti taikos ar karo metu. Pareigūnai, tarnaujantys Europos žandarmerijos pajėgose, yra davę priesaiką ir visada pasirengę vykdyti tarnybą.

Europos žandarmerijos pajėgų panaudojimas yra efektyvus ne tik žmonių sukeltų civilinių krizių, bet ir gaivalinių, stichinių nelaimių metu. Jos gali atlikti viešosios tvarkos atkūmo, palaikymo ir kitas policines funkcijas sunkiomis sąlygomis.

Partnerystė su Europos žandarmerijos pajėgomis sudarys galimybes Lietuvai ir Viešojo saugumo tarnybai prisidėti prie saugaus pasaulio kūrimo kartu dalyvaujant tarptautinių pajėgų misijose, paskatins tobulėti vykdant nustatytus uždavinius ir ieškant geros patirties kitose Europos Sąjungos šalyse.

 

Lietuvos Viešojo saugumo tarnybos įstojimo į Europos žandarmerijos pajėgas chronologija

 

2004 m. spalio mėnesį Noordwijke (Olandija) įvyko gynybos ir vidaus reikalų ministrų susitikimas, kuriame dalyvavo Europos Tarybos pirmininkas ir bendros užsienio ir saugumo politikos atstovas J. Solana. Susitikimo metu Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Ispanijos ir Portugalijos ministrai pasirašė deklaraciją dėl Europos žandarmerijos pajėgų įsteigimo. Prieš pasirašant deklaraciją, buvo gautas visų Europos Sąjungos šalių policijos ir žandarmerijos pajėgų pritarimas. Lietuvai susitikime atstovavo tuometinis policijos generalinio komisaro pavaduotojas (dabar ─ vidaus reikalų viceministras) Stanislovas Liutkevičius.

2006 m. vasario 20 d. tuometinis Vidaus reikalų ministerijos sekretorius S. Liutkevičius oficialiai kreipėsi į Europos žandarmerijos pajėgas dėl bendradarbiavimo.

2007 m. balandžio 5 d. Europos žandarmerijos pajėgoms pateikti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą.

2008 m. gegužės mėn. Viešojo saugumo tarnybos Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyriaus viršininkas vidaus tarnybos kapitonas Evaldas Vaitkus buvo komandiruotas į Prancūziją ─ dalyvavo rengiant tarptautinių ,,EUPFT 08“ pratybų scenarijaus projektą Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos Nacionaliniame viešosios tvarkos atkūrimo mokymo centre Saint-Astier miestelyje.

Tų pačių metų birželio 9 ─ 20 dienomis septyniolika Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus dalinio pareigūnų, vadovaujamų Tarnybos Teisės ir vidaus tyrimų skyriaus viršininko vidaus tarnybos pulkininko leitenanto Vyčio Kisieliaus, atstovavo Lietuvai Europos Sąjungos (ES) teisėtvarkos pajėgų pratybose. Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai toks skaičius teisėsaugos institucijos pareigūnų savarankiškai dalyvavo tarptautinėse pratybose. Pagrindinis šių pratybų tikslas – tobulinti ES tarptautinių pajėgų misijų koncepciją, siekti, kad ES šalių įvairios teisėsaugos struktūros galėtų būti greitai dislokuotos ir pajėgtų veikti išvien. Kadangi pagal scenarijų buvo numatyta imituoti tarptautinių pajėgų pasitelkimą trečiojoje šalyje, visiems pratybų dalyviams buvo keliami tokie pagrindiniai reikalavimai: dalyviai privalėjo naudoti tarnybinį transportą, ginkluotę ir ekipuotę, mokėti užsienio kalbą. Pratybose dalyvavo Prancūzijos žandarmerijos, Italijos karabinierių, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos žandarmerijos, Lenkijos karo policijos ir Bulgarijos teisėtvarkos pajėgų atstovai. Pratybos buvo reikšmingos, nes dalyvaudama jose Viešojo saugumo tarnyba prisidėjo prie ES tarptautinių misijų koncepcijos tobulinimo ir kartu aktyviai ruošėsi dalyvauti ES tarptautinių pajėgų misijose.

2008 m. lapkričio 10 ─ 20 d. Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos Nacionaliniame viešosios tvarkos atkūrimo mokymo centre Saint-Astier miestelyje Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno dalinio 17 pareigūnų būrys, vadovaujamas Viešojo saugumo tarnybos Organizacinio ir veiklos priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojo vidaus tarnybos kapitono Deivido Kerulio, kartu su Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos, Portugalijos žandarmerijos, Italijos karabinierių, Ispanijos Civilinės gvardijos, Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir kitų Europos Sąjungos šalių teisėtvarkos institucijų pajėgomis dalyvavo Europos Sąjungos teisėtvarkos institucijų tarptautinių pratybų, kurios buvo organizuotos Europos Sąjungos Krizių civilinio valdymo komiteto iniciatyva, antrame etape.

 Šiose pratybose pareigūnai tobulino profesinę kvalifikaciją, Europos Sąjungos teisėtvarkos institucijų pajėgų misijų koncepciją, struktūrą, operacijų valdymo metmenis, pajėgų pasitelkimo organizavimą, siekė, kad susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, pajėgos galėtų būti operatyviai dislokuotos įvykių vietose ir, svarbiausia, kad būtų užtikrinta sąveika tarp jų.

2008 m. lapkričio 3 ─ 28 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyriaus viršininkas vidaus tarnybos kapitonas Evaldas Vaitkus dalyvavo Vicenzoje (Italija) vykusiose „EGEX 08“ pratybose, kurių metu buvo imituota mobilaus tarptautinių pajėgų misijos štabo veikla ir rengiamas teisinis štabo veiklos reglamentas.

2008 m. lapkričio 20 d. kreipiamasi dėl partnerio statuso Viešojo saugumo tarnybai suteikimo.

2008 m. gruodžio 8 ─ 18 d. Europos žandarmerijos pajėgos Portugalijoje surengė trečiąsias pratybas ,,EGEX 08“ (angl. European Gendarmerie Exercises). Šiose pratybose dalyvavo trys Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai: Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyriaus viršininkas vidaus tarnybos kapitonas Evaldas Vaitkus, Organizacinio ir kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos kapitonas Deividas Kerulis ir Plėtros planavimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyresnysis specialistas vidaus tarnybos leitenantas Marius Banys.

2008 m. gruodžio 17 d. Viešojo saugumo tarnybos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas ir vado pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Anatolijus Šumskis dalyvavo Portugalijos žandarmerijos organizuotame Europos žandarmerijos pajėgų (toliau ─ EŽP) darbiniame Tarptautinio komiteto (CIMIN) posėdyje Coimbroje (Portugalija). CIMIN yra aukščiausia EŽP valdymo institucija, kuri priima politinio lygmens sprendimus. Šio posėdžio metu buvo pristatyta nauja EŽP narė – Rumunijos žandarmerija, derinama EŽP operacinio valdymo koncepcija, pajėgų pasitelkimo procedūra, EŽP vertinimo politika, ALTHEA misija Kosove, galimos būsimos misijos ir kiti klausimai. Posėdžio metu Portugalija perdavė pirmininkavimą CIMIN komitetui Prancūzijai, kuri savo ruožtu pristatė 2009 m. EŽP veiklos planą. Po pasitarimo CIMIN delegacija apsilankė Portugalijos pajėgų mokymo centre, Figueira da Fozo mieste, kur vyko EŽP štabo pratybos ,,EGEX 08“.

2008 m. gruodžio 18 ─ 19 d. Viešojo saugumo tarnybos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas, vado pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Anatolijus Šumskis ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyriaus viršininkas vidaus tarnybos kapitonas Evaldas Vaitkus susitiko su Europos žandarmerijos pajėgų narės Ispanijos Civilinės gvardijos pajėgų vadovais Madride. Susitikimo metu vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas pristatė Viešojo saugumo tarnybą, supažindino su jos specifika, tikslais, uždaviniais, teisiniu reglamentavimu.

2009 m. spalio 5 ─ 16 (pirmoji sesija) ir spalio 19 ─ 30 (antroji sesija) dienomis Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai dalyvavo ES Civilinių krizių valdymo komiteto inicijuotose Europos Sąjungos policijos pajėgų pratybose (EUPFT 2009) Italijoje. Pirmojoje sesijoje tarnybai atstovavo 6 pareigūnai (vyresnysis – vidaus tarnybos majoras Romualdas Laurušonis).

Antrojoje sesijoje dalyvavo 14 pareigūnų (vyresnysis – vidaus tarnybos majoras Marakas Mickievičius).

Šių pratybų metu įvairių valstybių teisėsaugos institucijos tobulino tarpusavio sąveiką galimos civilinės krizės atveju trečiojoje valstybėje. Praktinių pratybų sąlygos buvo maksimaliai priartintos prie realių sąlygų, esančių tarptautinių pajėgų misijose. Pagrindinis dėmesys pratybose buvo skirtas miniai valdyti, masinėms riaušėms slopinti, intervencijai, ikiteisminiam tyrimui organizuoti.

2009 m. gegužės 13 d. Europos žandarmerijos pajėgų Tarpministerinio komiteto (CIMIN) posėdyje Paryžiuje Viešojo saugumo tarnybos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas pristatė Viešojo saugumo tarnybą.

2009 m. birželio 8 ─ 11 d. Lietuvoje lankėsi multinacionalinė Europos žandarmerijos pajėgų patarėjų grupė: plk. Dages Herve (Prancūzija), plk. ltn. Thierry Quintard (Prancūzija), mjr. Giuseppe De Magistris (Italija), mjr. Rafael Aparicio Azcarraga (Ispanija), mjr. Barry Kommeren (Nyderlandai), kpt. Antonio Ludovino (Portugalija), mjr. Raul Vasilache (Rumunija) ir plk. ltn. Luca Politi (Italija). Delegacijos vizito tikslas – geriau susipažinti su Viešojo saugumo tarnybos veikla, įvertinti, ar kandidatė į EŽP pajėgas atitinka keliamus šioms pajėgoms reikalavimus.

2009 m.  gruodžio 8-10 dienomis Viešojo saugumo tarnyboje lankėsi Lenkijos karo žandarmerijos karininkų delegacija, vadovaujama generolo Mareko Witczako. Lenkijos karo žandarmerija viena  pirmųjų tapo Europos žandarmerijos pajėgų partnere. Todėl labai svarbi ir naudinga jos, kaip Europos žandarmerijos pajėgų partnerio, dalyvaujančio tarptautinėse misijose, patirtis.

 2009 m. gruodžio 15 d. Europos žandarmerijos pajėgų Tarpministerinio komiteto posėdyje Versalyje (Prancūzija) Viešojo saugumo tarnybai suteiktas Europos žandarmerijos pajėgų partnerio statusas, o tarnybos vadui vidaus tarnybos generolui Sergejui Madalovui iškilmingai įteikta deklaracija.

2010 m. balandžio 15 d. Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos lankėsi Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos vyriausiasis vadas armijos generolas Roland Guilles ir Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos Daugiašalio bendradarbiavimo saugumo ir gynybos valdybos viršininkas pulkininkas Herve Dages su delegacija.

Viešojo saugumo tarnybos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas už Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos ir asmeninį indėlį vystant Viešojo saugumo tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos vyriausiąjį vadą armijos generolą Roland‘ą Guillesą apdovanojo pirmojo laipsnio Tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, o Prancūzijos Nacionalinės žandarmerijos Daugiašalio bendradarbiavimo saugumo ir gynybos valdybos viršininką pulkininką Herve Dagesą ─ trečiojo laipsnio Tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

EUROPOS ŽANDARMERIJOS PAJĖGŲ SVARBIŲ SPRENDIMŲ CHRONOLOGIJA

2004 m. spalio 17 d. Noordwijke (Olandija) įvyko neoficialus gynybos ir vidaus reikalų ministrų susitikimas: Prancūzijos, Italijos, Olandijos, Ispanijos ir Portugalijos ministrai pasirašė deklaraciją dėl EŽP įkūrimo.

2005 m. vasario 15 d. įkurtas nuolatinis EŽP štabas Vicenzoje (Italija)

2007 m. spalio 18 d. Velsene (Nyderlandai) pasirašyta Europos žandarmerijos pajėgų sutartis.

2007 m. lapkričio 15 d. Amsterdame patvirtintas Europos žandarmerijos pajėgų teisinio statuso reglamentavimo dokumentas

Europos žandarmerijos pajėgų struktūra:

      Politinis lygmuo:

      – Tarpministerinis komitetas (Comite interministerielle (CIMIN), renkasi du kartus per metus)

      – CIMIN darbo grupė

      – EŽP Multinacionalinė patarėjų grupė

      Operacinis lygmuo:

      Nuolatinis EŽP štabas Vicenzoje (Italija). Čia dirba EŽP deleguoti pareigūnai.

 

Pajėgos turinčios karinį statusą ir policijos įgaliojimus:

                      

GENDARMERIE NATIONALE (Prancūzija)                            CARABINIERI (Italija)                      KONINKLIJKE MARECHAUSSEE (Nyderlandai)

                                       

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (Portugalija)          GUARDIA CIVIL (Ispanija)                                 JANDARMERIA (Rumunija) 
 
 
                           
 

       ŽANDARMERIA WOJSKOWA                           VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA PRIE VRM               JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 

                      (Lenkija)                                                           (Lietuva – partnerė)                                                 (Turkija – stebėtoja)

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis ir švietimo įstaigomis, siekdama informuoti visuomenę apie Tarnybos veiklą, ugdyti piliečių, moksleivių patriotiškumą ir pilietiškumą. Tarnyba kasmet rengia atvirų durų dienas Vilniaus ir Kauno daliniuose, pristatydama Tarnybos veiklą, funkcijas, ginkluotę ir transportą vaikams ir jaunuoliams, veda pilietiškumo pamokas mokyklose. Daug metų Tarnyba bendradarbiauja su Vilniaus Lazdynų vidurine mokykla ir Vėliučionių vaikų socializacijos centru.

Kiekvienais metais Tarnybą aplanko moksleiviai, dalyvaujantys Lietuvos Vyriausybės organizuojamame projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“, kuriuo siekiama padėti visuomenei geriau suprasti valstybės valdymo mechanizmą, valstybės tarnybą. Vaikai supažindinami su Tarnybos funkcijomis, pagrindiniais uždaviniais, struktūra, istorija, ginkluote, stebi pareigūnų treniruotes, tarnybinių šunų dresavimą.

Viešojo saugumo tarnyba kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, Lietuvos šaulių sąjunga ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu kasmet organizuoja vaikų vasaros stovyklas Pasieniečių mokykloje (Medininkų k., Vilniaus r.). Pagrindiniai šių stovyklų tikslai – nepilnamečių teisės pažeidimų prevencija, vaikų užimtumas ir piliečių, galinčių įvairiais metodais prisidėti prie valstybės saugumo užtikrinimo, rengimas.

Viešojo saugumo tarnybos asociacija - nepriklausoma visuomeninė organizacija, savarankiškumo pagrindu vienijanti tarnaujančius ir esančius pensijoje vidaus tarnybos pareigūnus ir tarnautojus. Asociacijos tikslai – skatinti narių bendradarbiavimą profesinėje, kultūrinėje ir socialinėje srityse, populiarinti aktyvų gyvenimo būdą, megzti ryšius  tarptautiniu lygmeniu.

TARPŽINYBINIAI SUSITARIMAI:

1. Bendradarbiavimo susitarimas tarp Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos. (Įsigaliojo 2016 m. kovo 16 d.)

2. Bendradarbiavimo susitarimas tarp Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. (Įsigaliojo 2016 m. kovo 8 d.)

3. Bendradarbiavimo sutartis tarp Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Koncertinės įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro. (Įsigaliojo 2016 m. vasario 8 d.)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-23