Asmens duomenų apsauga

Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM  duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Sergejus Sankovskis (Jungtinio operacijų centro viršininkas).

Pagrindinė Duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas Viešojo saugumo tarnyboje laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) nuostatų,  padėti įgyvendinti  šio ES teisės akto esminius principus ir reikalavimus, skatinti duomenų apsaugos kultūrą.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Sergejus Sankovskis
M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Tel. 8 707 59208, el. p. dap@vstarnyba.lt
 

Nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija - Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija:

Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12