Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija)

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VRM PASITIKĖJIMO LINIJA

Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM pastebėjus korupcinio elgesio atvejus ar kitas nusikalstamas veiklas, kuriomis daroma žala valstybei, prašome pranešti Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriui:

(8 707) 48 039 arba el.p. pranesimai@vstarnyba.lt

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOJE TEIKIMAS

Informaciją apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM (pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą) galima teikti el. paštu pazeidimai@vstarnyba.lt

_________________________________________________________________

 

Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašas 

2020 m. liepos 28 d. Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas Nr. 47V-611 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 47V-935 "Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos steigimo ir informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Pranešimo apie pažeidimą forma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 priedas)

 

 Pasitikrinkite, ar galite dalyvauti sprendžiant tarnybinius klausimus, atstovauti kitiems asmenims ir priimti dovanas - https://vtek.lt/patarejas/ 

 

 Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų. 

 

 

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašas

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašo papildymas (2017 m. birželio 21 d. įsakymas) 

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašo papildymas (2017 m. spalio 27 d. įsakymas) 

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, įgyvendinimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos priemonių planas

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m kovo 22 d. įsakymas Nr. 47V-347 "Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir pažeidimus, gautos Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m liepos 28 d. įsakymas Nr. 47V-614 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 47V-347 "Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir pažeidimus, gautos Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 47V-1144 „Dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo priemonių plano patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 47V-255 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m liepos 28 d. įsakymas Nr. 47V-612 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo" pakeitimo"

Korupcijos prevencija Viešojo saugumo tarnyboje

2018 metais Tarnyboje Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius ir Mokymo ir kovinio rengimo centras organizavo ir įvykdė antikorupcinius mokymus ir mokymus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi klausimais Tarnybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniuose. Mokymų metu aptartos tokios temos, kaip: korupcijos prevencija, viešų ir privačių interesų derinimas Tarnyboje, nusišalinimas dalyvaujant sprendimų priėmime, privačių interesų deklaravimo taisyklės.  Mokymuose dalyvavo 142 Tarnybos darbuotojai.

Tarnybos vado aplinkraščiais Tarnybos darbuotojams nurodytos (primintos) privačių interesų deklaracijų pildymo taisyklės,  ir pateiktos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  rekomendacijos dėl artimų asmenų deklaravimo.

Aplinkraštis dėl duomenų deklaravimo viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, Tarnybos vado paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo, nurodant informaciją apie artimus asmenis, dėl kurių gali kilti privačių interesų konfliktas

Aplinkraštis dėl elektroninio tarnybinės etikos patarėjo

Su korupcija susiję atvejai Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos

Aplinkraštis dėl dovanų ar paslaugų priėmimo

VTKPS skyrius

___________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-29