Pranešėjų apsauga

Esate ar buvote Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas), karjeros valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitaip susijęs sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 

PRANEŠKITE apie įstaigoje pastebėtus teisės pažeidimus, susijusius su vienu ar keliais iš žemiau nurodytų kriterijų:
1. pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojus aplinkai;
3. kliudymas arba neteisėtas poveikis teisėsaugos institucijos atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimas;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimas;
6. neteisėtu būdu įgytas turtas;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimas, trukdymas nustatyti padarinių mastą;
8. kiti pažeidimai įstaigoje.

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

• Elektroniniu paštu. Užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu pazeidimai@vstarnyba.lt.

•Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, ant voko nurodant žymą „VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

• Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykę į Viešojo saugumo tarnybos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrių adresu: M. K. Paco g. 4, Vilnius.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI: 

• Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27