• Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Paulauskas
  Valentinas Kudrevičius
  Irina Grabštunovič
  Referentė
 • Jungtinis operacijų centras (24/7)
  Tel. , El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sergejus Sankovskis

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus

  reikalų ministerijos vado

  2019 m. gruodžio 18 d.

  įsakymu Nr. 47V-1474

   

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE vidaus reikalų ministerijos

  JUNGTINIO OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Jungtinis operacijų centras (toliau – JOC) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, užtikrinantis Tarnybos vadui svarbios informacijos teikimą, sąveiką tarp Tarnybos dalinių bei organizuojantis Tarnybos pajėgų pasitelkimą trumpuoju laikotarpiu (H+72).

  2. JOC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. JOC paskirtis – užtikrinant Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą trumpuoju laikotarpiu (H+72), organizuoti Tarnybos pajėgų reagavimą į įvykius (incidentus), sąveiką tarp Tarnybos dalinių, bendradarbiavimą su vidaus tarnybos sistemos institucijomis, taip pat analitiškai vertinti galimas grėsmes, apibendrinti, sisteminti ir teikti informaciją Tarnybos vadovybei pagal svarbios informacijos poreikį.

  4. JOC naudoja Tarnybos simboliką.

  5. JOC adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

  6. JOC nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus rengia JOC viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas.

  II SKYRIUS

  JOC VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  7. JOC veiklos tikslai:

  7.1. analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją apie paros tarnybų vykdymo eigą, apimtis ir pajėgumus;

  7.2. kasdienėje veikloje užtikrinti sąveiką tarp Tarnybos dalinių bendradarbiaujant su vidaus tarnybos sistemos institucijų budinčiomis tarnybomis;

  7.3. organizuoti Tarnybos pajėgų reagavimą į įvykius (incidentus);

  7.4. organizuoti Tarnybos pajėgų pasitelkimą trumpuoju laikotarpiu (H+72);

  7.5. pagal kompetenciją padėti Tarnybos vado pavaduotojui įgyvendinti nustatytus uždavinius ir funkcijas.

  8. JOC, įgyvendindamas nuostatų 7.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1.. pagal svarbios informacijos poreikį teikia Tarnybos vadovybei informaciją apie Tarnybos dalinių paros tarnybų vykdymo eigą, apimtis ir Tarnybos dalinių pajėgumus;

  8.2. priima, sistemina ir nustatyta tvarka teikia Tarnybos vadovybei informaciją apie įvykius (incidentus) tarnybos metu;

  8.3. analizuoja informaciją apie įvykius, darančius įtaką tarnybos organizavimui, atlieka grėsmių (išorės ir vidaus) ir rizikos veiksnių vertinimus bei teikia ataskaitą Tarnybos vadovybei.

  9. JOC, įgyvendindamas nuostatų 7.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. koordinuoja Tarnybos dalinių pareigūnų, vykdančių dalinių budėtojų funkcijas, veiklą; organizuoja ir užtikrina bendradarbiavimą su vidaus tarnybos sistemos institucijų pajėgų valdymo padaliniais;

  9.2. vidaus reikalų ministro įsakymu nustatyta tvarka keičiasi paros informacija apie įvykius (incidentus) su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuru.

  10. JOC, įgyvendindamas nuostatų 7.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  10.1. Tarnybos vado nurodymu Tarnybos vado įsakymu nustatyta tvarka skelbia aliarmą Tarnyboje;

  10.2. organizuoja aktyvuoto JOC narių aprūpinimą turima pirmine informacija ir reikalingomis priemonėmis.

  11. JOC, įgyvendindamas nuostatų 7.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  11.1.  organizuoja operacinio lygmens užduočių paskirstymą bei valdymo sprendimų priėmimą;

  11.2. pagal kompetenciją organizuoja sąveiką tarp Tarnybos dalinių ir kitų vidaus tarnybos sistemos institucijų;

  11.3. teikia Tarnybos Štabui informaciją, susijusią su Tarnybos pajėgų skyrimu padėti vidaus reikalų sistemos įstaigoms vykdyti pavestas funkcijas.

  12. JOC, įgyvendindamas nuostatų 7.5 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  12.1. siekiant trumpuoju laikotarpiu (H+72) padėti vidaus reikalų sistemos įstaigoms, rengia operacinio lygmens valdymo sprendimų projektus ir Tarnybos vado įsakymų projektus dėl Tarnybos specialiųjų (tikslinių) operacijų vykdymo;

  12.2. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus Tarnybos vado pavaduotojui dėl jų tobulinimo;

  12.3. apibendrina Tarnybos dalinių pateiktą informaciją dėl būtinų priemonių jų veiklai organizuoti ir teikia ją Tarnybos vado pavaduotojui;

  12.4. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos daliniams Tarnybos Štabo suplanuotų veiklos priemonių įgyvendinimą daliniuose ir teikia ataskaitą Tarnybos vado pavaduotojui;

  12.5. apibendrina Tarnybos dalinių veiklos (tarnybos ir kovinio rengimo organizavimo klausimais) rezultatus ir teikia ataskaitą Tarnybos vado pavaduotojui.

  III SKYRIUS

  JOC TEISĖS

   

  13. JOC, atlikdamas jam pavestas funkcijas, pagal nustatytą kompetenciją turi teisę:

  13.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją bei dokumentus, būtinus Tarnybos JOC uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis informacijos rinkmenomis;

  13.3. Tarnybos vadui ar Tarnybos vado pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai JOC kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos institucijose;

  13.4. pagal kompetenciją inicijuoti pasitarimus JOC veiklos klausimais;

  13.5. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų tobulinimo;

  13.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  13.7. turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  JOC VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  14. JOC atskaitingas Tarnybos vadui. Jo veikla vykdoma 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  15. JOC vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

  16. JOC viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vado pavaduotojui.

  17. JOC viršininkas:

  17.1. organizuoja JOC veiklą ir paskirsto pareigūnams užduotis bei kontroliuoja jų vykdymą;

  17.2. atsako už JOC nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą ir darbo organizavimą;

  17.3. teikia Tarnybos vado pavaduotojui pasiūlymus dėl JOC veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  17.4. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų įgyvendinimą, nurodymų, pavedimų vykdymą.

  18. Nesant JOC viršininko, jo funkcijas vykdo Tarnybos vado paskirtas JOC pareigūnas.

  19. JOC pareigūnų kompetencija, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  20. JOC reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  _____________________________

 • Štabas
  El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Skliaustys

  PATVIRTINTA
  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2020 m. balandžio 8 d.

  įsakymu Nr. 47V-344

   

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  ŠTABO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabas yra Tarnybos administracijos padalinys, įgyvendinantis Tarnybos vado viziją ir veiklos strategiją, padedantis Tarnybos vadui vykdyti Tarnybai pavestus uždavinius ir atlikti nustatytas funkcijas.

  2. Tarnybos Štabas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Tarnybos Štabo paskirtis – padėti Tarnybos vadui formuoti ir įgyvendinti Tarnybos veiklos strategiją, kurti Tarnybos vidaus administravimo, Tarnybos veiklos planavimo ir vidaus kontrolės sistemas, užtikrinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir vertinimą, Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą bei organizuoti teisės aktų nuostatų įgyvendinimo Tarnyboje mechanizmą, organizuoti ir koordinuoti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

  4. Tarnybos Štabo nuostatus, struktūrą, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas Tarnybos Štabo viršininko teikimu.

  5. Tarnybos Štabo adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   

  II SKYRIUS

  TARNYBOS ŠTABO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Tarnybos Štabo veiklos tikslai:

  6.1. vykdyti Tarnybos vidaus administravimą ir veiklos planavimą;

  6.2. atlikti teisės aktų nuostatų įgyvendinimo Tarnyboje priežiūrą;

  6.3. rengti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  6.4. padėti Tarnybos padaliniams įgyvendinti Tarnybai pavestus uždavinius ir nustatytas funkcijas;

  6.5. užtikrinti Tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą ir informacinę paramą Tarnybos padaliniams;

  6.6. užtikrinti Tarnybos bendradarbiavimą su visuomene, valstybės įstaigomis ir institucijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei jų atstovais; koordinuoti ir organizuoti Tarnybos renginius bei formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį visuomenėje.

  7. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. dalyvauja sudarant Vidaus reikalų ministerijos strateginį veiklos planą, organizuoja Tarnybos metinio veiklos bei mėnesio darbo planų rengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  7.2. inicijuoja Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų rengimą ir pateikimą nustatytais terminais Vidaus reikalų ministerijai;

  7.3. numato priemones vidaus kontrolei stiprinti;

  7.4. formuoja žmogiškųjų išteklių administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją;

  7.5. rengia medžiagą pasitarimams, komisijų bei darbo grupių posėdžiams;

  7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

  7.7. įgyvendina dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo bei archyvų darbo reikalavimus Tarnyboje, atlieka asmenų aptarnavimą Tarnyboje;

  7.8. nagrinėja Tarnyboje gautus skundus, prašymus ir pasiūlymus.

  8. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. pagal poreikį pateikia informaciją Tarnybos struktūriniams padaliniams ir jų darbuotojams apie galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei potvarkius, vidaus reikalų ministro įsakymus, Tarnybos vadovybės sprendimus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą, ir kitus teisės aktus;

  8.2. vertina Tarnybos vado įsakymų projektų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams;

  8.3. informuoja Tarnybos ir Štabo padalinių vadovus apie reikšmingų teismų sprendimų Tarnybos kompetencijos klausimais priėmimą bei, prireikus, teikia pasiūlymus dėl jų tinkamo įvykdymo.

  9. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. inicijuoja, organizuoja bei rengia teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, projektus, apibendrina informaciją dėl teisės aktų įgyvendinimo, jų tobulinimo būtinybės;

  9.2. pagal kompetenciją inicijuoja Tarnybos vado įsakymų projektų Tarnybai pavestų uždavinių ir nustatytų funkcijų atlikimo klausimais rengimą.

  10. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  10.1. apibendrina Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos ir tarnybos organizavimo rezultatus, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos ir tarnybos organizavimo tobulinimo;

  10.2. vykdo specialiąsias tarnybines užduotis ekstremaliųjų ir ypatingų situacijų atvejais, organizuoja specialiąsias ir tikslines operacijas;

  10.3. užtikrina sąveiką tarp Tarnybos struktūrinių padalinių, vidaus reikalų ir kitų statutinių įstaigų vykdant specialiąsias tarnybines užduotis arba Tarnybos pajėgų pasitelkimo metu;

  10.4. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos ir karinių institucijų organizuojamose pratybose, organizuoja pratyboms organizuoti reikalingas priemones;

  10.5. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Tarnybos veiklos planavimo bei organizavimo klausimais;

  10.6. iš Tarnybos struktūrinių padalinių gauna ir apibendrina pasiūlymus dėl Tarnybos padalinių nuostatų ir organizacinės struktūros pakeitimų;

  10.7. esant būtinumui, inicijuoja vidinio mikroklimato Tarnybos struktūriniuose padaliniuose tyrimus, teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl jo gerinimo.

  11. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  11.1. rengia Tarnybos vadovybės ir (ar) kitų Tarnybos atstovų susitikimus su užsienio valstybių teisėsaugos, teisėtvarkos ar kitų institucijų atstovais;

  11.2. koordinuoja Tarnybos atstovų dalyvavimo tarptautinėse ir kitose užsienio valstybių institucijose procesą bei pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

  11.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir renka Tarnybos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš Lietuvos ir užsienio šalių tarnybų bei žiniasklaidos priemonių.

  12. Tarnybos Štabas, įgyvendindamas nuostatų 6.6 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  12.1. koordinuoja ir organizuoja informacijos apie Tarnybos veiklą gavimą ir pateikimą visuomenei, valstybės įstaigoms ir institucijoms, viešosios informacijos rengėjams ir platintojams bei jų atstovams informacinėmis Tarnybos priemonėmis;

  12.2. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Tarnybos renginius.

  13. Tarnybos Štabas taip pat vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  TARNYBOS ŠTABO TEISĖS

   

  14. Tarnybos Štabas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, pagal nustatytą kompetenciją turi teisę:

  14.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateikti raštiškus ir žodinius paaiškinimus, ataskaitų bei išvadų projektus, dokumentų kopijas, reikalingas rengiant Tarnybos metinį veiklos bei mėnesio darbo planus, kitus Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  14.2. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją bei dokumentus, būtinus Tarnybos Štabo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  14.3. kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės užduočių, pavedimų, nurodymų, Tarnybos vado įsakymų, Tarnybos pagrindinių priemonių, Tarnybos metinio veiklos bei mėnesio darbo planų vykdymo eigą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir apie tai informuoti Tarnybos vadovybę;

  14.4. Tarnybos vadovybės nurodymu, atstovauti Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose Tarnybos Štabo kompetencijos bei kitų specialiųjų Tarnybos užduočių klausimais, dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  14.5. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo, veiklos planavimo klausimus, taip pat klausimus susijusius su Tarnybos saugomų objektų apsauga, sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojaus, specialiųjų operacijų vykdymu;

  14.6. rengti ir teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių  Tarnybos saugomų objektų apsaugą, sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojaus organizavimą, tobulinimo;

  14.7. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

  14.8. naudotis kitomis įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, turėti ir kitų Tarnybos vado suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  TARNYBOS ŠTABO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  15. Tarnybos Štabui vadovauja Tarnybos Štabo viršininkas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

  16. Tarnybos Štabo viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos vadui.

  17. Tarnybos Štabo struktūrinių padalinių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Tarnybos Štabo viršininkui.

  18. Tarnybos Štabo viršininkas:

  18.1. vadovauja Tarnybos Štabui, organizuoja Tarnybos Štabo padaliniams pavestų uždavinių ir nustatytų funkcijų atlikimą;

  18.2. Tarnybos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Tarnybos Štabo veiklą;

  18.3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl Tarnybos Štabo sudėtyje esančių padalinių statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, Tarnybos Štabo statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Tarnybos Štabe atrankų / konkursų komisijos darbe;

  18.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina darbo drausmę ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Tarnybos Štabo padaliniuose;

  18.5. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Tarnybos Štabo padalinių vadovų tarnybinę veiklą;

  18.6. Tarnybos vadui pavedus, atstovauja Tarnybai kitose valstybės įstaigose ir institucijose;

  18.7. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su teisėtvarkos, teisėsaugos ir kitomis institucijomis;

  18.8. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo;

  18.9. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos tobulinimo, veiklos tikslų ir prioritetų nustatymo;

  18.10. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų socialinių garantijų tinkamą taikymą Tarnybos pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  18.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, gali turėti kitų teisės aktų ar Tarnybos vado jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  19. Nesant Tarnybos Štabo viršininko, jo funkcijas vykdo Tarnybos vado paskirtas vienas iš Tarnybos Štabo struktūrinių padalinių vadovų.

  20. Tarnybos Štabą sudaro: Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius, Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius, Plėtros planavimo skyrius, Bendrasis skyrius, Teisės skyrius, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  21. Tarnybos Štabo darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________________

  • Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rimantas Aranauskas

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2019 m. rugsėjo 3 d.

   įsakymu Nr. 47V-1061

    

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo administracijos struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją ir politiką bei administruoti Tarnybos žmogiškuosius išteklius.

   4. Skyriaus nuostatus rengia skyriaus vedėjas, tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   5. Skyrius turi antspaudą ,,Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius“, jo buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai:

   6.1. padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją ir politiką, organizuoti, koordinuoti ir tobulinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą;

   6.2. organizuoti ir koordinuoti Tarnybos pareigūnų bei kitų Tarnybos darbuotojų atrankos, profesinio rengimo procesą;

   6.3. dalyvauti nustatant Tarnybos padalinių vidaus struktūrą bei pareigybių sąrašus;

   6.4. vykdyti Tarnybos žmogiškųjų išteklių apskaitą ir administravimą;

   6.5. formuoti Tarnybos pareigūnų ir kitų Tarnybos darbuotojų psichologinio atsparumo psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams stiprinimo, saugios ir palankios darbui aplinkos kūrimo ir psichologinės pagalbos teikimo sistemą;

   6.6. pagal kompetenciją padėti Tarnybos vadui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys Tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   7.1. atlieka kokybinę ir kiekybinę žmogiškųjų išteklių sudėties analizę, padeda Tarnybos vadovybei formuoti žmogiškųjų išteklių sudėtį;

   7.2. rengia statistines žmogiškųjų išteklių ataskaitas;

   7.3. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio (didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus) nustatymo ir efektyvaus jo panaudojimo, kartu su kitais Tarnybos administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Tarnybos struktūros, Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo įgyvendinant Tarnybos strateginius tikslus;

   7.4. rengia teisės aktų projektus dėl Tarnybos struktūrinių padalinių ir jų pareigybių steigimo ir panaikinimo keičiant jų tarnybos organizavimą, taip pat tvirtinant konkrečių pareigybių aprašymus;

   7.5. rengia pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

   7.6. organizuoja ir vykdo Tarnybos pareigūnų ir kitų Tarnybos darbuotojų atrankos, priėmimo ir atleidimo procedūras, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo; organizuoja ir vykdo pareigūnų atrankas į laisvas aukštesnes pareigūnų pareigas Tarnyboje;

   7.7. analizuoja Tarnybos pareigūnų profesinio rengimo procesą ir teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl šio proceso tobulinimo;

   7.8. dalyvauja sudarant Tarnybos metinį veiklos planą ir mėnesio pagrindinių priemonių planą;

   7.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, nagrinėja bei vertina iš Vidaus reikalų ministerijos ar kitų vidaus tarnybos sistemos įstaigų gautus teisės aktų projektus bei teikia siūlymus dėl teisės aktų, kurie reglamentuoja vidaus tarnybos sistemą ir valstybės tarnybą, tobulinimo;

   7.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl asmenų priėmimo į darbą bei statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atleidimo iš pareigų (darbo), dėl Tarnybos pareigūnų ir kitų darbuotojų metinio veiklos vertinimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo bei kitais žmogiškųjų išteklių tvarkymo klausimais;

   7.11. pagal kompetenciją atlieka konkursų valstybės tarnautojų pareigoms Tarnyboje eiti organizavimo procedūras;

   7.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir prižiūri Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;

   7.13. įgyvendina buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo į vidaus tarnybą Tarnyboje tvarką;

   7.14. išduoda siuntimus į specializuotąją medicininę ekspertizės komisiją;

   7.15. vykdo leidimų dirbti kitą darbą Tarnybos pareigūnams ir karjeros valstybės tarnautojams išdavimo (neišdavimo) procedūras;

   7.16. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pirminį dirbančių ir priimamų į Tarnybą statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, kurias einant būtina turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmenų tikrinimą;

   7.17. paima iš dirbančių ir priimamų į Tarnybą statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;

   7.18. sudaro ir tvarko Tarnybos statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos (asmens) bylas; nustatyta tvarka perduoda archyvui atleistų statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos (asmens) bylas;

   7.19. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Tarnybos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus; rengia, išduoda ir keičia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus; vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą; organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

   7.20. nustatyta tvarka praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą Tarnyboje;

   7.21. pagal savo kompetenciją tvarko informaciją (įveda ir keičia Tarnybos darbuotojų duomenis) Valstybės tarnautojų registre ir Vidaus reikalų pareigūnų registre;

   7.22. tikrina Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka skiriant juos į pareigas;

   7.23. rengia dokumentus dėl Tarnybos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo;

   7.24. vykdo Tarnybos pareigūnų ir kitų darbuotojų apdovanojimų ir skatinimų statistinę apskaitą;

   7.25. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus dėl priėmimo į pareigas ar atleidimo iš jų, atostogų suteikimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo;

   7.26. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal gautus paklausimus, teikia paklausėjams informaciją tarnybos eigos klausimais;

   7.27. teikia metodinę pagalbą žmogiškųjų išteklių tvarkymo klausimais Tarnybos struktūriniams padalinimas;

   7.28. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose žmogiškųjų išteklių klausimais;

   7.29. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

   8.1. atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių psichologinio klimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus ir teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;

   8.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus Tarnybos pareigūnams;

   8.3. vykdo Tarnybos darbuotojų psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;

   8.4. organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus, remdamasis psichologinių tyrimų medžiaga, kaupia tyrimų duomenis, apibendrina jų rezultatus, rengia metodines rekomendacijas Tarnybos darbuotojams.

   9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.6 papunktyje nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

   9.1. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pasirinktinai tikrina, ar tarnautojai laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas;

   9.2. teikia duomenis apie tarnautojus į Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinę sistemą bei, prireikus, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;

   9.3. Tarnybos vado prašymu supažindina su tarnautojų deklaracijų duomenimis;

   9.4. nedelsdamas informuoja Tarnybos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrių apie pastebėtus tarnautojų privačių interesų deklaravimo pažeidimus ir siūlo būdus (priemones) šiems pažeidimams pašalinti.

   10. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   11. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   11.1. gauti iš Tarnybos padalinių statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat iš kitų valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų dokumentų kopijas ir kitą reikalingą informaciją skyriaus uždaviniams ir tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   11.2. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir dokumentų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, tobulinimo;

   11.3. Tarnybos vadovybei įgaliojus, atstovauti Tarnybai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

   11.4. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   11.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   11.6. rengti ir teikti pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių valdymo, pareigūnų rengimo, apskaitos tobulinimo;

   11.7. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   12. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, koeficientus, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

   13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas.

   14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos Štabo viršininkui.

   15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam ši funkcija yra įrašyta į pareigybės aprašymą arba kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   16. Skyriaus vedėjas:

   16.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių tinkamą įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   16.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   16.3. teikia pasiūlymus Tarnybos Štabo viršininkui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

   16.4. pagal savo kompetenciją pasirašo skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

   16.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose žmogiškųjų išteklių valdymo ir tvarkymo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

   16.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

   17. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   18. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   19. Skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Tarnybos vado sprendimu.

   20. Šie nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Tarnybos vado sprendimu.

   21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

   __________________________________

  • Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Valentinas Macionis

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2021 m. balandžio 28 d.

   įsakymu Nr. 47V-248

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO VEIKLOS IR OPERACIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Veiklos ir operacijų organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarnybos Štabo struktūrinis padalinys, organizuojantis Tarnybos veiklos planavimo, vidaus administravimo sistemos veikimą, koordinuojantis Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, Tarnybos pajėgų operacijas.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadui formuoti ir įgyvendinti Tarnybos veiklos strategiją, kurti Tarnybos vidaus administravimo, Tarnybos veiklos planavimo ir vidaus kontrolės sistemas, užtikrinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir vertinimą, organizuoti ir koordinuoti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

   4. Skyrius naudoja Tarnybos simboliką.

   5. Skyriaus nuostatus, struktūrą, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas, Tarnybos Štabo viršininko teikimu, Skyriaus viršininko siūlymu.

   6. Tarnybos Skyriaus adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   7. Skyriaus veiklos tikslai:

   7.1. užtikrinti Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

   7.2. vykdyti tarnybines užduotis ekstremaliųjų ir ypatingų situacijų atvejais;

   7.3. vykdyti Tarnybos veiklos planavimą;

   7.4.  užtikrinti Tarnybos veiklos reglamentavimą ir vidaus administravimą Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimo srityje;

   7.5. užtikrinti Tarnybos pareigūnų dalyvavimą Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose, misijose ir pratybose;

   7.6. vykdyti priemones vidaus kontrolei stiprinti.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   8.1.  koordinuoja svarbių valstybės, branduolinės energetikos ir Tarnybos objektų apsaugą;

   8.2. koordinuoja suimtųjų, sulaikytųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei organizuoja nuteistųjų asmenų perdavimus (perėmimus) perduodant pagal Europos arešto orderį arba toliau atlikti bausmę;

   8.3. nagrinėja ir vertina svarbių valstybės, branduolinės energetikos ir Tarnybos objektų apsaugos planų projektus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

   8.4. bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene, ginkluotųjų pajėgų sudėtyje esančiomis institucijomis, planuoja ir vykdo priemones, susijusias su Tarnybos pasirengimu ginti valstybę karo metu;

   8.5. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos pajėgų pasitelkimą suteikiant pagalbą kitoms statutinėms įstaigoms;

   8.6. analizuoja Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo rezultatus ir rengia ataskaitas;

   8.7. teikia Tarnybos Štabo viršininkui pasiūlymus dėl Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo tobulinimo;

   8.8. vykdo svarbių valstybės, branduolinės energetikos ir Tarnybos objektų apsaugos ir konvojavimo funkcijų organizavimo kontrolę.

   9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   9.1. vykdo tarnybines užduotis Tarnybos pajėgų sudėtyje susidarius ypatingai ar ekstremaliajai situacijai, dalyvaujant aktyvuoto Tarnybos Jungtinio operacijų centro ir Tarnybos Taktinio operacijų centro veikloje;

   9.2. planuoja, organizuoja bei vykdo priemones, susijusias su Tarnybos pasirengimu veikti civilinės saugos pajėgų sudėtyje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatas.

   10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   10.1. dalyvauja sudarant Vidaus reikalų ministerijos strateginį ir Tarnybos metinį veiklos planus;

   10.2. organizuoja Tarnybos mėnesio darbo plano rengimą, kontroliuoja jo įgyvendinimą;

   10.3. rengia Tarnybos mėnesio darbo planų įgyvendinimo ataskaitas;

   10.4. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Tarnybos veiklos planavimo bei organizavimo klausimais;

   10.5. pagal kompetenciją teikia ataskaitas dėl Vidaus reikalų ministerijos strateginio ir Tarnybos metinio veiklos planų įgyvendinimo.

   11. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   11.1.  rengia raštų, įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, projektus, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo bei tobulinimo;

   11.2. pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus;

   11.3.  pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

   11.4. rengia medžiagą pasitarimams, komisijų bei darbo grupių posėdžiams;

   11.5. pagal kompetenciją nagrinėja Tarnyboje gautus skundus, prašymus ir pasiūlymus;

   11.6. gyvendina įslaptintos informacijos apsaugos organizavimą ir kontrolę;

   11.7. koordinuoja administracinių nusižengimų teisenos bei administracinių procedūrų vykdymą;

   11.8. organizuoja ir koordinuoja Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatų bei priemonių vykdymą Tarnybos veikloje;

   11.9. rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo ir tarpžinybinės sąveikos planus.

   12. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.5 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   12.1. rengia dokumentus, reikalingus pretendentų į organizuojamas tarptautines operacijas, misijas, pratybas, atrankai;

   12.2. organizuoja pareigūnų, vykstančių į tarptautines operacijas, misijas ir mokymus, atranką;

   12.3. organizuoja pareigūnų išsiuntimą į tarptautines misijas (FRONTEX, CEPOL, EGF);

   12.4. nagrinėja ir apibendrina tarptautinių operacijų, misijų ir pratybų vykdymo rezultatus, rengia ataskaitas.

   13. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 7.6 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

   13.1. vykdo vidaus kontrolės politikos kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą;

   13.2. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos veiklos kokybės rodiklius ir koordinuoja, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   13.3. atlieka Tarnybos vidaus kontrolės analizę, vertina Tarnybos vidaus kontrolės atitiktį vidaus kontrolės politikai, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl vidaus kontrolės priemonių taikymo, rizikų valdymo;

   13.4. teikia Tarnybos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo.

   14. Skyrius taip pat vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus.

   1.  

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   15. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   15.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dokumentų kopijas ir kitą informaciją Skyriaus uždaviniams ir tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   15.2. rengti ir teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių  Tarnybos veiklą, svarbių valstybės, branduolinės energetikos ir Tarnybos objektų apsaugą, sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojaus organizavimą, tobulinimo;

   15.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

   15.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos veiklos organizavimo, teisės aktų įgyvendinimo, veiklos planavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su svarbių valstybės, branduolinės energetikos ir Tarnybos objektų apsauga, sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojumi, pajėgų pasitelkimu suteikiant pagalbą kitoms statutinėms įstaigoms;

   15.5. Tarnybos vado ar Štabo viršininko pavedimu kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės įsakymų, pavedimų, nurodymų įgyvendinimo eigą;

   15.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   15.7. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   15.8. naudotis kitomis įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, turėti ir kitų Tarnybos vado suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   16. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

   17. Skyriaus viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos Štabo viršininkui.

   18. Skyriaus pareigūnai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus viršininkui.

   19. Skyriaus viršininkas:

   19.1. atsako už Skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą ir darbo organizavimą;

   19.2. vadovauja Skyriui, organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus pareigūnams ir kontroliuoja jų vykdymą;

   19.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina darbo drausmę ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Skyriuje;

   19.4. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų įgyvendinimą, nurodymų, pavedimų vykdymą Skyriuje;

   19.5. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka vertina pavaldžių pareigūnų tarnybinę veiklą;

   19.6. teikia Tarnybos Štabo viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, veiklos tikslų ir prioritetų nustatymo;

   19.7. teikia siūlymus dėl pavaldžių pareigūnų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų taikymo;

   19.8. atstovauja Skyriui, nustatyta tvarka derina Skyriaus darbuotojų atostogas;

   19.9. Štabo viršininko nurodymu atstovauja Tarnybai kitose valstybinėse institucijose ir įstaigose;

   19.10. priskirtos kompetencijos ribose vizuoja Tarnybos vado įsakymus;

   19.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, gali turėti kitų teisės aktų ar Tarnybos vado jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

   20. Nesant Skyriaus viršininko, jo funkcijas vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam ši funkcija yra įrašyta į pareigybės aprašymą arba kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   21. Skyriaus pareigūnų kompetencija, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos jų pareigybių aprašymuose.

   22. Skyriaus pareigūnai už pavedimų vykdymą atsiskaito Skyriaus viršininkui.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   23. Skyrius steigiamas, likviduojamas ir reorganizuojamas Tarnybos vado įsakymu.

   24. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus pareigūnai.

   _________________________________

  • Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Saulius Guzevičius

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2019 m. gruodžio 18 d.

   įsakymu Nr. 47V-1474

    

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR INFORMACINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATai

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo administracijos struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo, vidinės ir išorinės komunikacijų strategiją ir politiką, užtikrinti Jungtinio operacijų centro informacinę paramą ir aprūpinti Tarnybą reprezentacinėmis priemonėmis.

   4. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   5. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II skyrius

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai:

   6.1. padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo strategiją ir politiką;

   6.2. padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti vidinės ir išorinės komunikacijų strategijas ir politiką, užtikrinti bendradarbiavimą su viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei jų atstovais;

   6.3. organizuoti ir koordinuoti Tarnybos aprūpinimą reprezentacinėmis priemonėmis;

   6.4. vykdyti Tarnybos materialinių vertybių apskaitą ir administravimą;

   6.5. teikti informacinę paramą Jungtiniam operacijų centrui apie galimas vidaus ir išorės grėsmes.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   7.1. rengia tarptautinės komunikacijos metinius planus;

   7.2. pagal kompetenciją organizuoja komunikaciją su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

   7.3. organizuoja Tarnybos atstovų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir užsienio atstovų vizitus Tarnyboje;

   7.4. organizuoja tarptautinius protokolinius susitikimus, rengia jų planus, sąmatas ir įsakymus;

   7.5. organizuoja Tarnybos atstovų tarnybines komandiruotes, susijusias su atstovavimu ir dalyvavimu veikloje Europos žandarmerijos pajėgose (EUROGENDFOR) bei kitose tarptautinėse organizacijose, konferencijose, reprezentaciniuose renginiuose, darbo grupių veikloje, mainų programose;

   7.6. rengia Tarnybos vado įsakymų projektus ir, esant būtinumui, vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl Tarnybos pareigūnų ir tarnautojų siuntimo į komandiruotę atstovauti Tarnybai tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybių institucijose;

   7.7. Tarnybos vadovybės nurodymu organizuoja neformalų dokumentų vertimą raštu iš (į) užsienio kalbos (-ą) į (iš) lietuvių kalbą (-os) ir vertimą tarptautinių renginių metu;

   7.8. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie Tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą;

   7.9. Tarnybos vadovybės nurodymu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   8.1. rengia metinį Tarnybos vidaus ir išorės socialinių, visuomeninių ir reprezentacinių renginių planą;

   8.2. organizuoja Tarnybos reprezentacinius, socialinius ir visuomeninius renginius;

   8.3. teikia metodinę pagalbą ir priemones struktūriniams padaliniams organizuojant renginius;

   8.4. rengia ir įgyvendina Tarnybos viešųjų ryšių koncepciją;

   8.5. rengia ir teikia pranešimų spaudai projektus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymų projektus į visuomenės informavimo priemonių paklausimus;

   8.7. vykdo visuomenės informavimo priemonių ir socialinių tinklų stebėseną;

   8.8. informuoja Tarnybos vadovybę apie pastebėtus neteisėtus Tarnybos simbolikos ir atributikos naudojimo pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse ir socialiniuose tinkluose ir siūlo būdus (priemones) šiems pažeidimams pašalinti;

   8.9. teikia pretenzijas visuomenės informavimo priemonėms;

   8.10. atlieka statistinę pranešimų apie Tarnybą analizę ir rengia metines ataskaitas;

   8.11. administruoja Tarnybos interneto svetainę;

   8.12. pagal kompetenciją užtikrina Tarnybos informacijos teikimo visuomenei tvarką;

   8.13. rengia ir pagal kompetenciją įgyvendina Tarnybos ženklo, spalvų kodų ir simbolikos naudojimo nuostatus;

   8.14. rengia parengiamuosius ir vykdomuosius renginių organizavimo įsakymus, renginių programas ir scenarijus;

   8.15. užtikrina Tarnybos veiklos ir renginių fotografavimą ir filmavimą;

   8.16. dalyvauja informacinių leidinių, Tarnybos simbolikos, televizijos ir radijo laidų apie Tarnybą kūrime bei leidyboje;

   8.17. renka ir archyvuoja informacinę (vaizdinę ir rašytinę) medžiagą apie Tarnybą, užtikrina Tarnybos vaizdinio archyvo administravimą;

   8.18. rengia su reprezentacija susijusių priemonių projektus (filmus, pristatymus, vaizdinius priemonių maketus);

   8.19. ruošia Tarnybos renginių scenarijus ir nustato aprūpinimo poreikį;

   8.20. įgyvendina Tarnybos muziejaus nuostatus pagal kompetenciją organizuodamas ekspoziciją ir muziejaus panaudojimą;

   8.21. pagal faktinius įvykius rengia ir atnaujina Tarnybos istorijos aprašymą;

   8.22. Tarnybos vadovybės nurodymu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Tarnybos vidinės ir išorinės komunikacijos klausimais atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius;

   8.23. teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl vidinės ir išorinės komunikacijos tobulinimo įgyvendinant Tarnybos strateginius tikslus;

   8.24. užtikrina Visuomenės informavimo grupės funkcijas Tarnybos Jungtiniame operacijų centre.

   9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.3 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   9.1. nustato poreikius ir rengia Tarnybos reprezentacinių suvenyrų, žinybinių apdovanojimų, reprezentacinių priemonių ir sporto apdovanojimų įsigijimo metinius planus;

   9.2. pagal kompetenciją vykdo išankstinį rinkos tyrimą, inicijuoja ir kontroliuoja viešuosius pirkimus;

   9.3. kuria reprezentacinių dovanų ir priemonių pavyzdžius;

   9.4. atlieka skyriaus inicijuotų pirkimų pagrindu sudarytų pirkimų–pardavimų sutarčių vykdymo kontrolę ir užtikrina paskesniosios finansų kontrolės priemonių įgyvendinimą;

   9.5. sudaro renginių ir protokolinių susitikimų sąmatas;

   9.6. užtikrina Tarnybos muziejaus ekspozicijos aprūpinimą ir atnaujinimą;

   9.7. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl reprezentacinių priemonių ir kitų materialinių vertybių poreikio ir įsigijimo.

   10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   10.1. kontroliuoja Tarnybos reprezentacinių atminimo dovanų, suvenyrų ir produktų vaišėms apskaitos ir išdavimo tvarkos aprašo įgyvendinimą;

   10.2. kontroliuoja ir įgyvendina Tarnybos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo nuostatas;

   10.3. vykdo skyriaus ir Tarnybos muziejaus materialinių vertybių apskaitą, kontroliuoja materialinių vertybių įtraukimą į apskaitą ir išdavimą, kontroliuoja ir organizuoja jų nurašymą;

   10.4. užtikrina vaizdo ir garso įrangos, instaliacijų, reprezentacinių priemonių priežiūrą ir saugojimą.

   11. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

   11.1. atlieka visuomenės informavimo priemonių ir socialinių tinklų monitoringą, informacijos analizę ir teikia informacijos sąvadą Tarnybos Jungtiniam operacijų centrui apie šalies vidaus ir išorės grėsmes;

   11.2. renka iš savivaldybių informaciją apie viešus visuomeninius renginius, akcijas, mitingus, eitynes ir demonstracijas, atlieka analizę ir teikia sąvadą Tarnybos Jungtiniam operacijų centrui apie galimas vidaus grėsmes.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   12. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   12.1. gauti iš Tarnybos padalinių statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat iš kitų valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų reikalingą informaciją skyriaus uždaviniams ir tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   12.2. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir dokumentų, susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu, ryšiais su visuomene, materialinių vertybių apskaita ir reprezentacinių išlaidų apskaita, tobulinimo;

   12.3. Tarnybos vadovybei įgaliojus, atstovauti Tarnybai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautinėse institucijose ir organizacijose bei renginiuose;

   12.4. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   12.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   12.6. rengti ir teikti pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl tarptautinio bendradarbiavimo, vidinės ir išorinės komunikacijos, informacinės paramos, reprezentacinių priemonių ir materialinių vertybių apskaitos tobulinimo;

   12.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Tarnybos vado jam suteiktomis teisėmis.

    

   IV skyrius

   skyriaus veiklos organizavimas

    

   13. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, koeficientus, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

   14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas.

   15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos Štabo viršininkui.

   16. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam ši funkcija yra įrašyta į pareigybės aprašymą arba kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   17. Skyriaus vedėjas:

   17.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių tinkamą įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   17.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   17.3. teikia pasiūlymus Tarnybos Štabo viršininkui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

   17.4. pagal savo kompetenciją pasirašo skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

   17.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose tarptautinio bendradarbiavimo ir išorinės komunikacijos bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

   17.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

   18. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   19. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   __________________________________________

  • Bendrasis skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrė Jankauskaitė

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus

   reikalų ministerijos vado

   2018 m. spalio 26 d.

   įsakymu Nr. 47V-1309

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrasis skyrius (toliau – skyrius) yra Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) administracijos struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu,  kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – organizuoti ir užtikrinti dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje.

   4. Skyriaus nuostatus rengia Tarnybos Štabo viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Skyriaus pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.

   5. Skyrius turi antspaudą ,,Bendrasis skyrius“, skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Pagrindiniai Skyriaus tikslai:

   6.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo, taip pat valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje; 

   6.2. organizuoti ir koordinuoti įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;

   6.3. organizuoti ir koordinuoti asmenų aptarnavimą Tarnyboje, taikant vieno langelio principą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas 7.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo Tarnybos vadovybei, taip pat rengia ir derina kitų dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;

   7.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais;

   7.3. pagal kompetenciją administruoja Tarnybos dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) dokumentų valdymo procesus;

   7.4. prireikus tikrina, kaip Tarnybos struktūriniuose padaliniuose vykdomi dokumentų valdymo reikalavimai;

   7.5. registruoja, sistemina ir tvarko gautus teisės aktus, priimtus ir pasirašytus Tarnybos vado ir dalinių vadų įsakymus, Tarnybos vadovybei ar Tarnybai adresuotus dokumentus, asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, Tarnybos vadovybės pasirašomus dokumentus, tikrina jų įforminimą pagal dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

   7.6. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus, ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš Tarnybos struktūrinių padalinių;

   7.7. kontroliuoja Tarnybos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;

   7.8. rengia Tarnybos dokumentacijos planą ir jo papildymą, Tarnybos dokumentų registrų sąrašą, Tarnybos ir Tarnybos dalinių identifikavimo kodų sąrašą;

   7.9. kaupia, tvarko, įtraukia į apskaitą Skyriui perduotus ilgai ir trumpai saugomus archyvinius dokumentus;

   7.10. užtikrina Tarnybos archyvinių dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą ir saugojimą;

   7.11. sudaro ilgai saugomų bylų apyrašus, bylų apyrašų sąrašus, rengia pažymas apie atitinkamo laikotarpio Tarnybos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

   7.12. atlieka saugomų archyvinių dokumentų vertės ekspertizę, atrenka dokumentus naikinti ir rengia jų naikinimo aktus;

   7.13. teikia informaciją asmenims, valstybės ir savivaldybių institucijoms apie Tarnyboje saugomus archyvinius dokumentus, išduoda saugomų archyvinių dokumentų kopijas;

   7.14. redaguoja Tarnybos vadovybės pasirašomus dokumentų projektus.

   8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   8.1. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas įslaptintos informacijos administravimo srityje;

   8.2. organizuoja ir koordinuoja įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

   8.3. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos administravimu ir apsauga, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo Tarnybos vadovybei, taip pat rengia ir derina kitų dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos administravimu ir apsauga, projektus;

   8.4. dalyvauja Tarnybos specialiosios ekspertų komisijos veikloje, rengia Tarnybos specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;

   8.5. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams įslaptintų dokumentų rengimo, įslaptinimo, išslaptinimo, slaptumo žymų keitimo ir kitais įslaptintų dokumentų administravimo klausimais;

   8.6. rengia Tarnybos įslaptintos dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą ir įslaptintų dokumentų registrų sąrašą;

   8.7. nustatyta tvarka priima, išsiunčia, skirsto, pateikia įslaptintą korespondenciją;

   8.8. registruoja, sistemina ir tvarko įslaptintus Tarnyboje gautus ar parengtus siunčiamus ir kitus dokumentus, teisės aktus, perduoda juos vykdytojams, formuoja įslaptintas bylas;

   8.9. tvarko įslaptintai informacijai įrašyti, tvarkyti ar saugoti skirtas laikmenas, organizuoja jų administravimą ir patikrinimą;

   8.10. atlieka įslaptintų dokumentų (bylų) vertės ekspertizę, atrenka įslaptintus dokumentus (bylas) naikinti, ar išslaptinti, ar pratęsti jų saugojimo terminą, rengia jų aktus.

   9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   9.1. organizuoja ir koordinuoja asmenų aptarnavimą Tarnyboje, taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į Tarnybą, pagal kompetenciją aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per kurjerį (pasiuntinį), elektroniniu būdu, tvarkymą, koordinuoja asmenų priėmimą pas Tarnybos vadovybę;

   9.2. organizuoja Tarnybos vadovybės priimamojo veiklą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   10.1. gauti iš Tarnybos padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą funkcijoms atlikti;

   10.2. tikrinti, kaip Tarnybos struktūriniuose padaliniuose vykdomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimai;

   10.3. grąžinti Tarnybos struktūriniams padaliniams dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų rengimo ir valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus;

   10.4. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų ir dokumentų tobulinimo;

   10.5. atstovauti Tarnybai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

   10.6. dalyvauti Tarnyboje rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   10.7. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis.

   11. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Tarnybos vadas.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   12. Skyriaus valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

   13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Tarnybos vadas.

   14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos Štabo viršininkui.

   15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   16. Skyriaus vedėjas:

   16.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   16.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   16.3. teikia pasiūlymus Tarnybos Štabo viršininkui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

   16.4. pagal savo kompetenciją vizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

   16.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos, asmenų aptarnavimo klausimais, dalyvauja Tarnyboje rengiamuose pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

   16.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

   17. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   18. Skyrius gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

                                                                              

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Violeta Ivanauskienė

   PATVIRTINTA
   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2019 m. gruodžio 18 d.

   įsakymu Nr. 47V-1474

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   ŠTABO TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Teisės skyrius yra Tarnybos Štabo struktūrinis padalinys.

   2. Tarnybos Štabo Teisės skyrius (toliau – Skyrius) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadui formuoti Tarnybos veiklos strategiją, užtikrinant rengiamų teisės aktų kokybę ir tinkamą teisės aktų taikymą, atstovauti Tarnybos interesams teismuose ir kitose institucijose.

   4. Skyriaus adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   5. Skyriaus nuostatus, struktūrą, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas, Tarnybos Štabo viršininko teikimu, Skyriaus vedėjo siūlymu.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Pagrindiniai Skyriaus veiklos tikslai:

   6.1. padėti Tarnybos vadovybei formuoti įstaigos organizavimo ir veiklos plėtros strategiją teisiniais aspektais, užtikrinti Tarnyboje rengiamų norminių ir individualių teisės aktų projektų teisėtumą ir atitiktį juridinės technikos reikalavimams, sudaromų sutarčių atitiktį galiojantiems teisės aktams;

   6.2. plėtoti Tarnybos veiklos organizavimo ir veiklos teisinę bazę;

   6.3. užtikrinti atstovavimą Tarnybos interesams teismuose, administracinių ginčų komisijoje ir kitose įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai.

   7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.1 papunktyje nurodytus tikslus, vykdo šias funkcijas:

   7.1. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   7.2. vertina gautus iš kitų institucijų įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų pastabas;

   7.3. dalyvauja rengiant ir derinant tarpžinybinius susitarimų projektus Tarnybai priskirtais klausimais;

   7.4. vertina ir vizuoja Tarnybos norminių teisės aktų bei pagal kompetenciją vidaus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl šių teisės aktų, priima sprendimus dėl norminių teisės aktų skelbimo Teisės aktų registre;

   7.5. vertina Tarnyboje galiojančių ir parengtų sutarčių atitiktį teisės aktų reikalavimams bei teisės aktų nustatyta tvarka jas vizuoja;

   7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

   7.7. vertina ir vizuoja tarnybinių patikrinimų išvadas bei įsakymus dėl nuobaudų Tarnybos tarnautojams ir darbuotojams skyrimo;

   7.8. vertina ir vizuoja Tarnybos sprendimus dėl kompensacijų išmokėjimo Tarnybos pareigūnų mirties arba sveikatos sutrikdymų atvejais.

   8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.2 papunktyje nurodytus tikslus, vykdo šias funkcijas:

   8.1. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Tarnybos padaliniams ir tarnautojams;

   8.2. analizuoja Tarnybos bei kitų vidaus tarnybos įstaigų teigiamą ar neigiamą teisės aktų taikymo patirtį, teismų praktiką, apibendrina kitų Tarnybos padalinių siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, bei teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos ir jos teisinio reglamentavimo tobulinimo;

   8.3. informuoja Tarnybos Štabo viršininką apie naujų teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, paskelbimą ir reikšmingų teismų sprendimų Tarnybos kompetencijos klausimais priėmimą.

   9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytus tikslus, vykdo šias funkcijas:

   9.1. atstovauja Tarnybos interesams visų instancijų teismuose, administracinių ginčų komisijose nagrinėjant bylas Tarnybos kompetencijos klausimais;

   9.2. Skyriaus kompetencijos ribose, Tarnybos vado ar Štabo viršininko pavedimu, atstovauja Tarnybos interesams kitose valstybinėse institucijose ir įstaigose.

   10. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

   10.1. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus Skyriaus kompetencijos klausimais, esant būtinybei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui;

   10.2. vykdo kitus Tarnybos vado, Štabo viršininko pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   11. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, pagal nustatytą kompetenciją turi teisę:

   11.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją bei dokumentus, būtinus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti arba teikiant bylos aplinkybes pagrindžiančią medžiagą teismui;

   11.2. Tarnybos vadovybės nurodymu kontroliuoti teisės aktų, Tarnybos vadovybės užduočių, pavedimų, nurodymų, Tarnybos vado įsakymų vykdymo eigą;

   11.3. rengti pasitarimus, dalyvauti organizuojant seminarus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   11.4. naudotis kitomis įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

   13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Štabo viršininkui.

   14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

   15. Skyriaus vedėjas:

   15.1. atsako už Skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą ir darbo organizavimą;

   15.2. organizuoja ir planuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;

   15.3. teikia pasiūlymus Štabo viršininkui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas;

   15.4. priskirtos kompetencijos ribose vizuoja Tarnybos vado įsakymus;

   15.5. priskirtos kompetencijos ribose pasirašo Skyriuje parengtus dokumentus;

   15.6. teikia Tarnybos vadui siūlymus dėl Tarnybos darbo organizavimo tobulinimo;

   15.7. Tarnybos vado nurodymu atstovauja Tarnybai kitose valstybinėse institucijose ir įstaigose;

   15.8. atstovauja Skyriui, nustatyta tvarka derina Skyriaus darbuotojų atostogas;

   15.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado, Štabo viršininko pavedimus.

   16. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

   17. Skyriaus darbuotojų kompetenciją reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

   18. Skyriaus darbuotojai atlieka jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, vykdo Skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

   19. Skyriaus darbuotojai už pavedimų vykdymą atsiskaito Skyriaus vedėjui.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   20. Skyrius steigiamas, likviduojamas ir reorganizuojamas Tarnybos vado įsakymu.

   21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

   __________________________

  • Plėtros planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vytautas Navickas

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2019 m. gruodžio 18 d.

   įsakymu Nr. 47V-1474

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATai

    

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Plėtros planavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – numatyti ir planuoti Tarnybos priemones ir plėtrą, rengti įstaigos veiklos strategiją, metinį Tarnybos planą, planuoti investicijas ir rengti valstybės kapitalo investicinius projektus, rengti ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos fondų.

   4. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   5. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

    

   ii skyrius

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Skyriaus tikslai:

   6.1. formuoti Tarnybos viziją, misiją, vertybes, veiklos prioritetus, veiklos efektyvumo didinimo kryptis, strateginius tikslus ir juos įgyvendinančias programas, uždavinius, priemones, vertinimo rodiklius bei inicijuoti strateginius pokyčius;

   6.2. planuoti Tarnybos priemones ir plėtrą, rengiant ir įgyvendinant investicijų projektus bei projektus, finansuojamus iš ES finansinės paramos fondų;

   6.3. vykdyti Tarnybai priskirtų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo stebėseną, įgyvendinant Tarnybos veiklos strategiją ir metinį veiklos planą;

               6.4. rengti, administruoti ir įgyvendinti valstybės kapitalo investicijų projektus, ieškoti galimybių pasinaudoti ES parama (finansavimu iš ES struktūrinių fondų).

   7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

   7.1. rengia Tarnybos veiklos strategiją, organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą, metinį veiklos planą, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;

   7.2. rengia ir įgyvendina valstybės kapitalo investicijų bei ES finansinės paramos projektus, plėtros strategijas (išdėstant prioritetus, tikslus ir uždavinius);

   7.3. įvertina galimybes Tarnybai dalyvauti tarpinstitucinėse programose, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei bei suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   7.4. analizuoja galimybes pasinaudoti ES parama (finansavimu iš ES finansinės paramos struktūrinių fondų) Tarnybos numatytoms priemonėms įgyvendinti, rengia paraiškas ir įgyvendina projektus;

   7.5. kontroliuoja ir vertina, ar pasiekti su Tarnybos veiklos strategija ir kitų veiklos planų ir programų įgyvendinimu susiję tikslai ir uždaviniai;

   7.6. tvarko duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS);

   7.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnybos veiklos rezultatus Tarnybos vadovybei, Vidaus reikalų ministerijai, Finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms;

   7.8. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos veiklos strategijos ar metinio veiklos plano priemonių, vertinimo kriterijų, investicijų bei ES finansinės paramos projektų įgyvendinimo tobulinimo;

   7.9. prognozuoja ir analizuoja Tarnyboje rengiamų teisės aktų, programų bei kompleksinių (veiklos) planų poveikį Tarnybos plėtrai;

   7.10. rengia Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektus;

   7.11. renka ir analizuoja, įvertina ir apibendrina informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių poreikius, būtinus užtikrinti Tarnybos pajėgų nuolatinę specialiąją parengtį;

   7.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams investicijų planavimo poreikių formavimo klausimais.

   8. Pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus.

   9. Vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   10. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   10.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paaiškinimų žodžiu ir raštu, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant investicijų bei ES finansinės paramos projektus, plėtros strategijos, Tarnybos veiklos strategijos bei metinį veiklos planą ir jo ataskaitas;

   10.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų plėtros planavimo klausimais tobulinimo;

   10.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybai savo kompetencijos klausimais;

   10.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos plėtros, veiklos strategijos bei kitų veiklos planų, investicijų projektų įgyvendinimo klausimus;

   10.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Tarnybos vado jam suteiktomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   skyriaus veiklos organizavimas

    

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas.

   12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos Štabo viršininkui.

   13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam ši funkcija yra įrašyta į pareigybės aprašymą arba kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis skyriaus karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   14.2. organizuoja Tarnybos veiklos strategijos ir metinio veiklos plano, investicijų projektų bei projektų, finansuojamų iš ES finansinės paramos, rengimą, vykdymą ir atsiskaito už pasiektus rezultatus;

   14.3. prognozuoja Tarnyboje rengiamų teisės aktų, programų, planų, projektų poveikį Tarnybos uždavinių įgyvendinimui;

   14.4. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl veiklos efektyvumo didinimo;

   14.5. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl turto įsigijimo pagal Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus poreikius, siekiant užtikrinti pajėgų nuolatinę specialiąją parengtį;

   14.6. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) atstovauja Tarnybai tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje, sprendžiant Tarnybos veiklos strategijos strateginius, investicijų ir ES projektų įgyvendinimo klausimus;

   14.7. atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose Tarnybos veiklos strategijos strateginio planavimo bei kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

   14.8. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

   14.9. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   14.10. identifikuoja ir šalina korupcijos pasireiškimo galimybes skyriaus veikloje bei užtikrina tarnybinės etikos laikymąsi;

   14.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės bei Tarnybos Štabo viršininko pavedimus.

   15. Skyriaus valstybės tarnautojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   16. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________________

 • Biudžeto vykdymo ir pirkimų valdyba
  El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Žilienė

  PATVIRTINTA
  Viešojo saugumo tarnybos prie 
  Vidaus reikalų ministerijos vado
  2020 m. balandžio 8 d. 
  įsakymu Nr. 47V-344


  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  BIUDŽETO VYKDYMO IR PIRKIMŲ VALDYBOS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Biudžeto vykdymo ir pirkimų valdyba (toliau – Valdyba) yra Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.
  2. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Valdybos paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos finansų politiką, viešųjų pirkimų valdymo politiką bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų vykdymą ir finansinę veiklą.
  4. Valdybos nuostatus keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Valdybos pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.
  5. Valdybos buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.


  II SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS


  6. Svarbiausi Valdybos veiklos tikslai:
  6.1. dalyvauti Tarnybos veiklos strategijos kūrime ir įgyvendinime;
  6.2. organizuoti ir vykdyti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  6.3. kontroliuoti ir užtikrinti tikslingą, teisėtą ir efektyvų Tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
  6.4. organizuoti ir tvarkyti Tarnybos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir kitų Tarnybos disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Tarnybos vado patvirtinta Tarnybos apskaitos politika, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
  7. Valdyba, įgyvendindama šių nuostatų 6 punkte nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:
  7.1.  dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planus, nustatant Tarnybos prioritetinius tikslus ir uždavinius, skaičiuojant ir planuojant lėšų poreikį Tarnybos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;
  7.2.  rengia metinius programų sąmatų projektus, metines programų sąmatas, prireikus, rengia programų sąmatų pakeitimo projektus;
  7.3.  pagal Tarnybos Štabo Plėtros planavimo skyriaus pateiktą Tarnybos pirkimų poreikio sąrašą rengia kasmetinį Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai, ir, suderinusi jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Tarnybos vadui;
  7.4. analizuoja ir pagal kompetenciją vertina kitų Tarnybos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;
  7.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
  7.6. tvarko pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;
  7.7. pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; rengia Tarnybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
  7.8. atlieka Tarnybos viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;
  7.9. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Tarnybos interneto tinklalapyje;
  7.10.  sudaro ir teikia asignavimų valdytojui biudžeto vykdymo tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;
  7.11. užtikrina valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą pagal Tarnybos vykdomas programas, priemones, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius; 
  7.12. teikia informaciją Tarnybos vadovybei, atsakingų padalinių viršininkams apie biudžeto vykdymo rodiklius, analizuoja neįvykdymo priežastis, inicijuoja Tarnybos atsakingų padalinių susirinkimus biudžeto vykdymo klausimais;
  7.13. tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Tarnybos apskaitos politika bei kitais teisės aktais;
  7.14. rengia Tarnybos finansinę atskaitomybę, teikia tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius teisės aktuose nurodytiems subjektams; 
  7.15. užtikrina, kad finansinė ir biudžeto vykdymo informacija būtų tinkamai parengta, objektyvi, pateikiama laiku kontroliuojančioms institucijoms, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
  7.16. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę Valdybos vykdomų funkcijų ribose;
  7.17. pagal kompetenciją rengia Tarnybos vado įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant.
  8. Valdyba pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.


  III SKYRIUS
  VALDYBOS TEISĖS


  9. Valdyba turi teisę:
  9.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją Valdybos  tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
  9.2. Tarnybos vado pavedimu atstovauti Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  9.3. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;
  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;
  9.5. turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų ar Tarnybos vado jai suteiktų teisių.


  IV SKYRIUS
  VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


  10. Valdybos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybių kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.
  11. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas.
  12. Valdybos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos vadui.
  13. Valdybos viršininkas:
  13.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Valdybos skyriams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  13.2. organizuoja Valdybos skyrių veiklą, pagal kompetenciją paskirsto užduotis Valdybos skyrių vedėjams;
  13.3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl Valdybos skyrių nuostatų ir pareigybių aprašymų, Valdybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; tvirtina Valdybos skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  13.4. pagal savo kompetenciją vizuoja, pasirašo Valdybos skyrių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;
  13.5. Tarnybos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose institucijose viešųjų pirkimų ir finansų valdymo klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;
  13.6. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę Valdybos vykdomų funkcijų ribose;
  13.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.
  14. Nesant Valdybos viršininko, jo funkcijas vykdo Tarnybos vado paskirtas vienas iš Valdybos struktūrinių padalinių vadovų.
  15. Valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.


  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


  16. Valdybos darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. 


  _________________________
   

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Bimbirienė

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2021 m. rugpjūčio 13 d.

   įsakymu Nr. 47V-531

    

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO VYKDYMO IR PIRKIMŲ VALDYBOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Biudžeto vykdymo ir pirkimų valdybos Finansų ir apskaitos skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarnybos Biudžeto vykdymo ir pirkimų valdybos (toliau – Valdyba) struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę veiklą.

   3. Skyriaus paskirtis – tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą ir teikti informaciją, reikalingą priimant sprendimus Tarnybai skirtų lėšų planavimo ir panaudojimo klausimais.

   4. Skyrius apskaitai tvarkyti ir mokėjimams vykdyti naudoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVAIS) ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS).

   5. Skyriaus nuostatus rengia Skyriaus vedėjas, tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   6. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

    

   7. Skyrius vykdo šias funkcijas:

   7.1. rengia Tarnybos metinę finansinę atskaitomybę ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;

   7.2. vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir mokėjimus pagal kitus Tarnybos finansinius įsipareigojimus;

   7.3. tvarko Tarnybos ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei įsipareigojimų apskaitą;

   7.4. skaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestį, pašalpų išmokas, atostoginius, atlieka išskaitas iš darbo užmokesčio teisės aktų nustatyta tvarka;

   7.5. vykdo komandiruočių sąnaudų apskaitą ir komandiruočių išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

   7.6. registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, tvarko Tarnybos apskaitos registrus;

   7.7. vykdo Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas funkcijas;

   7.8. prižiūri Tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, tinkamą programos sąmatos vykdymą;

   7.9. teikia informaciją ir pasiūlymus Tarnybos vadovams dėl racionalaus ir teisėto Tarnybai skirtų asignavimų panaudojimo;

   7.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos veiklos planus bei Tarnybos nuostatuose numatytus Tarnybos uždavinius;

   7.11. pagal Tarnybos administracijos ir kitų struktūrinių padalinių pateiktą informaciją skaičiuoja biudžeto asignavimų poreikį Tarnybos programoms vykdyti;

   7.12. konsultuoja Tarnybos struktūrinius padalinius finansiniais klausimais, sudarant Tarnybos veiklos planus, nustatant Tarnybos prioritetinius tikslus ir uždavinius, skaičiuojant ir planuojant lėšų poreikį Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;

   7.13. teikia informaciją apie Tarnybai skirtų maksimalių asignavimų limitus, koordinuoja jų paskirstymą Tarnybos vykdomoms programoms;

   7.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius bei Europos Sąjungos paramos projektus;

   7.15. pagal kompetenciją Tarnybos vadovams ir atsakingiems struktūriniams padaliniams teikia informaciją apie Tarnybos veiklos plane nustatytų rodiklių įvykdymą;

   7.16. rengia metinių programų sąmatų ir metinių programų sąmatų pakeitimo projektus;

   7.17. detalizuoja valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą pagal Tarnybos vykdomas programas, priemones, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius;

   7.18. teikia informaciją Tarnybos vadovams, atsakingų padalinių viršininkams apie biudžeto vykdymo rodiklius;

   7.19. teikia pasiūlymus dėl racionalaus, teisėto ir efektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo;

   7.20. teikia Tarnybos metinės finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

   7.21. tvarko iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gaunamų lėšų buhalterinę apskaitą, teikia ataskaitas kontroliuojančioms ir paramą administruojančioms institucijoms;

   7.22. rengia ir teikia informaciją apie Tarnybos turtą ir įsipareigojimus inventorizacinėms komisijoms;

   7.23. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal poreikį Tarnybos vadovybei, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

   7.24. tvarko, saugo, parengia perduoti ir nustatyta tvarka perduoda archyvui pagal dokumentacijos planą Skyriui priskirtus dokumentus;

   7.25. informuoja Valdybos viršininką apie nustatytus ūkinės ir finansinės veiklos pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;

   7.26. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos teisės aktų projektus;

   7.27. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;

   7.28. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Valdybos viršininko pavedimus buhalterinės apskaitos klausimais.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   8. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   8.1. reikalauti atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateikti raštiškus ir žodinius paaiškinimus, dokumentų kopijas, reikalingas ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir finansų kontrolei vykdyti;

   8.2. pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus Tarnybos vadui, Valdybos viršininkui Tarnybos finansinės veiklos tobulinimo klausimais;

   8.3. gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurios reikia Skyriaus veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

   8.4. nevykdyti operacijų ir nepriimti dokumentų, kurie įforminti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, apie tai informuojant Valdybos viršininką;

   8.5. teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;

   8.6. inicijuoti pasitarimus Tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų planavimo, jų panaudojimo, turto valdymo ir apskaitos klausimais;

   8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Valdybos viršininkui.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. organizuoja Skyriaus darbą, kontroliuoja Skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

   10.2. organizuoja Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą FVAIS;

   10.3. organizuoja Tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymą ir pateikimą asignavimų valdytojui nustatyta tvarka ir terminais;

   10.4. užtikrina tinkamą finansų kontrolės vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;

   10.5. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

   10.6. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose Tarnybos finansinės veiklos klausimais;

   10.7. savo kompetencijos ribose vykdo kitus Tarnybos vado, Valdybos viršininko pavedimus.

   11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas.

   12. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

   _________________________

  • Viešųjų pirkimų skyrius
   El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ramunė Skliaustienė

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2019 m. gruodžio 18 d.

   įsakymu Nr. 47V-1474

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   ŠTABO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos Štabo administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti Tarnybos viešųjų pirkimų valdymo politiką bei organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.

   4. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   5. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLai IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai:

   6.1. dalyvauti planuojant Tarnybos pirkimus ir sudaryti Tarnybos pirkimų planus;

   6.2. organizuoti ir atlikti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

   6.3. užtikrinti Tarnybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;

   6.4. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Tarnybos teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

   7.1. pagal Tarnybos Štabo Plėtros planavimo skyriaus pateiktą Tarnybos pirkimų poreikio sąrašą rengia kasmetinį Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai, ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Tarnybos vadui;

   7.2. rengia Tarnybos pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestines;

   7.3. analizuoja ir pagal kompetenciją vertina kitų Tarnybos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;

   7.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

   7.5. organizuoja ir vykdo Tarnybos viešuosius pirkimus;

   7.6. tvarko pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;

   7.7. pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; rengia Tarnybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

   7.8. atlieka Tarnybos viešųjų pirkimų sutarčių verčių ir galiojimo kontrolę;

   7.9. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Tarnybos interneto tinklalapyje;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Tarnybos atsakingiems asmenims duomenis ir informaciją Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui, Tarnybos metiniam veiklos planui bei darbo planams rengti, dalyvauja šių planų priemonių vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;

   7.11.pagal kompetenciją rengia Tarnybos vado įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant.

   8. Pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius turi teisę:

   9.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją skyriaus tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

   9.2. Tarnybos vado pavedimu atstovauti Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

   9.3. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

   9.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

   9.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ar Tarnybos vado jam suteiktomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriaus valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas.

   12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Tarnybos Štabo viršininkui.

   13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo skyriaus darbuotojas, kuriam ši funkcija numatyta pareigybės aprašyme.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   14.2. organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

   14.3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas; vizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

   14.4. pagal savo kompetenciją vizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

   14.5. Tarnybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose viešųjų pirkimų klausimais, dalyvauja Tarnybos padalinių pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse;

   14.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

   15. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   __________________________________________

 • Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius
  El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrius Verkauskas

  PATVIRTINTA
  Viešojo saugumo tarnybos prie
  Vidaus reikalų ministerijos vado
  2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 47V-958
  (Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
  reikalų ministerijos vado
  2022 m. kovo 14 d. įsakymo
  Nr. 47V- 153 redakcija)
   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TYRIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius (toliau – skyrius) yra Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus buveinės adresas – M. K. Paco g. 4, Vilnius.

  4. Skyriaus paskirtis – padėti Tarnybos vadui formuoti ir įgyvendinti drausmės, pajėgų apsaugos praktiką, kurti korupcijai atsparią aplinką Tarnyboje.

  5. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina, keičia ir darbo organizavimo pakeitimus atlieka Tarnybos vadas.

   

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. kurti antikorupcinę aplinką Tarnyboje;

  6.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

  6.3. stiprinti Tarnybos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą;

  6.4. atlikti teisės pažeidimų (tarnybinių, drausmės) prevenciją, pagal kompetenciją vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus;

  6.5. užtikrinti Tarnybos darbuotojų, resursų, infrastruktūros ir informacijos apsaugą (neįskaitant fizinės apsaugos) nuo galimai neteisėtų vidinių ir išorinių veiksnių, siekiant minimalizuoti  rizikas, kurios turėtų įtakos Tarnybos užduočių vykdymui;

  7. Įgyvendindamas Nuostatų 6.1 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui viešojo sektoriaus subjekte užtikrinti;

  7.2. teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį;

  7.3. pagal kompetenciją gauna ir vertina informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Tarnyboje, ir teikia jos analizę Tarnybos vadui;

  7.4. atlieka Tarnybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

  7.5. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui Tarnyboje užtikrinti;

  7.6. tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Tarnybos darbuotojams kylančias rizikas dėl galimai neteisėto poveikio, atliekant pavestas funkcijas;

  7.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimui užtikrinti, su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, taip pat kitais viešojo sektoriaus subjektais ir jų padaliniais ar juose dirbančiais asmenimis;

  7.8. pagal poreikį atlieka kitas Tarnybos vado pavestas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

  8. Įgyvendindamas Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

  8.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  8.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

  8.4. kontroliuoja, kaip Tarnybos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines  ir (ar) poveikio priemones;

  8.5 pasirinktinai vykdo išankstinę Tarnyboje organizuojamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, prevencinį patikrinimą; atlieka pasirinktų Tarnyboje atliekamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą ir prevencinę sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;

  8.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną.

  9. Įgyvendindamas Nuostatų 6.3 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius rengia mokymus, orientuotus į Tarnybos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

  10. Įgyvendindamas Nuostatų 6.4 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  10.1. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio ir viešųjų pirkimų pažeidimais, šaunamojo ginklo praradimu ar panaudojimu, pareigūno vardą žeminančiomis veikomis, rotuojamų pareigūnų padarytais pažeidimais, pažeidimais panaudojant Europos Sąjungos lėšas, rezonansiniais įvykiais, kurie sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą, šiurkščiais tarnybiniais (darbo drausmės) nusižengimais;

  10.2. formuoja tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimo, nuobaudų skyrimo praktiką Tarnyboje, teikia metodinę ir praktinę pagalbą šiuos tyrimus atliekantiems Tarnybos darbuotojams;

  10.3. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia Tarnybos vadui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

  10.4. tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Tarnybos darbuotojų padarytas nusikalstamas veikas ir tarnybinius nusižengimus;

  10.5. atlieka Tarnybos padalinių veiklos (tarnybos, drausmės) patikrinimus;

  10.6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

  10.7. pasirinktinai atlieka pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo į tarnybos vietą ir iš jos tvarkos laikymąsi;

  10.8. pagal poreikį atlieka kitas Tarnybos vado pavestas funkcijas, susijusias su teisės pažeidimų prevencija ir jų tyrimu.

  11. Įgyvendindamas Nuostatų 6.5 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  11.1. vertina grėsmes Tarnybos personalui, resursams, infrastruktūrai bei kritinei informacijai, bendradarbiaujant su kitomis saugumą užtikrinančiomis valstybės institucijomis;

  11.2. identifikuoja Tarnybai kylančias rizikas ir teikia Tarnybos vadui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  11.3. vertina Tarnybos vidaus saugumą užtikrinančių priemonių efektyvumą, teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl jų tobulinimo;

  11.4. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadui informaciją dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais;

  11.5. atlieka informacijos apie Tarnybos personalo kelionių tarnybos ar asmeniniais tikslais į ne NATO, Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės šalis analizę, teikia jų apžvalgas Tarnybos vadui;

  11.6. pasirinktinai tikrina Tarnyboje naudojamų informacinių sistemų atitikimą saugumo reikalavimams, fiksuoja pažeidimus ir analizuoja išorės įsilaužimus, teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl informacijos apsaugos;

  11.7. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos operacijose;

  11.8. pagal poreikį atlieka kitas Tarnybos vado pavestas funkcijas, susijusias su galimai neteisėtų vidinių ir išorinių veiksnių Tarnybos apsaugai rizikos minimalizavimu.

   

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

   

  12. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

  12.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų turimą ar tvarkomą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams tirti bei korupcijai atspariai aplinkai kurti reikalingą informaciją;

  12.2. gauti iš visų Tarnybos padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  12.3. gauti iš Tarnybos darbuotojų informaciją, paaiškinimus ir kitus dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  12.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia kuriant korupcijai atsparią aplinką, užtikrinant korupcijos prevenciją, nustatant ir tiriant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  12.5 patekti į tarnybines patalpas, teritorijas, Tarnybos saugomus objektus, transporto priemones, tame tarpe asmenines, teisės aktų nustatyta tvarka;

  12.6 užtikrinant Tarnybos vidaus saugumą, kontroliuoti, kad į Tarnybos valdomas patalpas, teritorijas, transporto priemones  nepatektų draudžiamų daiktų ir medžiagų, o iš Tarnybos patalpų, teritorijų ir transporto priemonių nebūtų neteisėtai išgabenamas Tarnybos valdomas turtas ir kiti resursai;

  12.7 atlikti ar dalyvauti atliekant tikslinius ir netikėtus Tarnybos padalinių veiklos (tarnybos, drausmės) patikrinimus;

  12.8 teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymą;

  12.9 bendradarbiauti su kitomis šalies ir užsienio institucijomis, kitomis organizacijomis vidaus drausmei, saugumui, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui, korupcijai atsparios aplinkos kūrimui ir antikorupcinio sąmoningumo didinimui užtikrinti;

  12.10 Tarnybos vado pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Tarnybai šalies ir užsienio institucijose;

  12.11 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS GARANTIJOS

   

  13. Tarnybos vadas užtikrina:

  13.1. galimybę duomenis, susijusius su nustatytais teisės pažeidimais, korupcijos rizikos veiksniais, taip pat pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitą reikšmingą informaciją teikti jam tiesiogiai;

  13.2. Skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą;

  13.3. korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklai reikalingus išteklius;

  13.4. priemones, kuriomis Skyriaus darbuotojai būtų apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

   

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  14. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus viršininkas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  15. Skyriaus viršininkas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą.

  16. Skyriaus viršininkas:

  16.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo tiesiogiai Tarnybos vadui;

  16.2. atstovauja Tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja Tarnybos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais;

  16.3. palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo;

  16.4. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus) ir teikia juos Tarnybos vadui tvirtinti;

  16.5. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  16.6. prižiūri, kaip Skyriaus darbuotojai įgyvendina korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą.

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus viršininkui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

  18. Nesant skyriaus viršininko, jo funkcijas vykdo skyriaus pareigūnas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatytas skyriaus viršininko pavadavimas;

  19. Skyriaus darbuotojų kompetencija, teisės ir pareigos yra nustatytos jų pareigybių aprašymuose; juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

             

  20. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  _____________________________

   

   

   

 • Mokymo ir kovinio rengimo centras
  El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Deividas Gudžinskas

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. lapkričio 9 d.

  įsakymu Nr. 47V-1146

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  MOKYMO IR KOVINIO RENGIMO CENTRO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Mokymo ir kovinio rengimo centras (toliau – Mokymo centras) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, ir pagal kompetenciją organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimą.

  3. Mokymo centro adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50107 Kaunas.

  4. Mokymo centro paskirtis – organizuoti asmenų pirminį profesinį mokymą, įvadinio mokymo kursus; vykdyti ir prižiūrėti Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir specialųjį rengimą (toliau – Mokymai) bei organizuoti mokymo proceso metodinį aprūpinimą ir planavimą Tarnyboje

  5. Mokymo centro nuostatus rengia Mokymo centro viršininkas, keičia ir tvirtina Tarnybos vadas. Mokymo centro pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tarnybos vadas.

  6. Mokymo centras naudoja Tarnybos simboliką.

  II SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  7. Svarbiausi Mokymo centro tikslai:

  7.1. organizuoti asmenų pirminį profesinį rengimą, įvadinio mokymo kursus ir Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  7.2. rengti Mokymų planus, programas, teikti metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams;

  7.3. vykdyti Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymo poreikių analizę, numatyti Tarnybos mokymo sistemos plėtros perspektyvas;

  7.4. vykdyti organizacinių ir metodinių nurodymų Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl mokymo proceso eigos taikymo priežiūrą;

  7.5. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Mokymų vykdymą vidaus reikalų profesinėse mokymo įstaigose bei kitose kvalifikacijos tobulinimo ir (ar) mokymo įstaigose, kurios vykdo Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  7.6. dalyvauti nacionaliniuose Mokymų organizavimo ir vykdymo finansinės paramos projektuose bei vystyti tarpžinybinį bendradarbiavimą šiose srityse;

  7.7. pagal veiklos kompetenciją užtikrinti Tarnybos mokymo bazės kūrimą, priežiūrą ir tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  7.8. teikti praktinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams kovinio ir specialaus parengimo, ginkluotės bei specialiųjų priemonių panaudojimo taktikos ir kitais tarnybos vykdymo klausimais;

  7.9. vykdyti kitas funkcijas užtikrinančias Mokymo proceso kokybę ir efektyvumą.

  8. Mokymo centras, įgyvendindamas nuostatų 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia pirminio profesinio rengimo ir įvadinio mokymo kursų organizacinius dokumentus bei planus, programas, analizuoja jų taikymo efektyvumą, esant būtinumui jas tobulina;

  8.2.  rengia pareigūnų, tarnautojų mokymo planus, programas, teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams mokymo organizavimo ir vykdymo klausimais;

  8.3. užtikrina tinkamą mokymo programų taikymą organizuojant ir vykdant visų rūšių Mokymus Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

  8.4. vykdo Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų ir tarnautojų mokymo poreikių analizę, teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl mokymo sistemos plėtros;

  8.5. vykdo organizacinių ir metodinių nurodymų Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl mokymo proceso eigos taikymo priežiūrą;

  8.6. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų vykdymą vidaus reikalų profesinėse mokymo įstaigose bei kitose kvalifikacijos tobulinimo ir (ar) mokymo įstaigose, kurios vykdo Mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams;

  8.7. renka ir kaupia informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie Mokymų vykdymą ir organizavimą, ją analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl mokymo proceso gerinimo;

  8.8. Tarnybos vadui siūlo perspektyvines mokymo kryptis bei užtikrina mokymo poreikių realizavimą;

  8.9. renka informaciją apie mokymo proceso aprūpinimo poreikius, teikia paraiškas, užsakymus atitinkamiems Tarnybos padaliniams dėl šių poreikių realizavimo;

  8.10. organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo mokymus Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnams ir tarnautojams.

  8.11. koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų organizavimą ir vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

  8.12. išduoda Tarnybos pareigūnams ir tarnautojams bei kitiems asmenims, baigusiems Mokymų programas ir įvykdžiusiems visus juose numatytus reikalavimus, Mokymų baigimo pažymėjimus;

  9. Mokymo centras, įgyvendindamas nuostatų 7.6 papunktyje nustatytą tikslą, vykdo  tarpžinybinį bendradarbiavimą Mokymų organizavimo ir vykdymo srityse.

  10. Mokymo centras,  įgyvendindamas nuostatų 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 papunkčiuose nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

  10.1. užtikrina  priežiūrą ir tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  10.2.  teikia praktinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams kovinio ir specialaus parengimo klausimais;

  10.3. koordinuoja ir kontroliuoja Mokymų organizavimą Tarnyboje;

  10.4. užtikrina tinkamą materialinių vertybių, skirtų Mokymams, panaudojimą;

  10.5. nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus dėl mokymo proceso realizavimo Tarnybos vadui rengia išvadas ir ataskaitas;

  10.6. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginius planus, veiklos pagrindinių priemonių planus, dalyvauja jų įgyvendinime;

  10.7. rengia ir platina mokymo metodinę medžiagą bei kitas mokymo priemones ir informacinius leidinius;

  10.8. vykdo kitas funkcijas, užtikrinančias mokymo proceso kokybę ir efektyvumą.

  11. Mokymo centras taip pat dalyvauja Tarnybai pavestų tiesioginių funkcijų realizavimo praktinėse priemonėse bei vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus organizuojant ir vykdant mokymo procesą.

  III SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO TEISĖS

  12. Mokymo centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  12.1. gauti  iš Tarnybos statutinių ir kitų tarnautojų, atsakingų už mokymo organizavimą ir (ar) vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose, mokymo organizavimo ir vykdymo apskaitos dokumentus, reikalingus Mokymo centro veiklai;

  12.2. rengti ir platinti informacinius, metodinius bei kitus leidinius ir mokymo priemones;

  12.3. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant Tarnybos mokymo realizavimo, organizavimo ir planavimo klausimus;

  12.4. Mokymo centras gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių bei naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  MOKYMO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi:

  13.1.Tarnybos strateginiu veiklos planu;

  13.2. Tarnybos metiniu mokymo ir kovinio rengimo planu;

  13.3. Tarnybos metiniu pareigūnų ir tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo planu;

  13.4. Tarnybos mėnesiniais veiklos planais ir kitais Tarnybos vado įsakymais patvirtintais planais.

  14. Mokymo centro pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybes lygiams priskiria, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.  

  15. Mokymo centrui vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas Tarnybos vado pavaduotojo (kuruojančio Mokymo centro veiklą) teikimu.

  16. Mokymo centro viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vado pavaduotojui.

  17. Mokymo centro viršininkas:

  17.1. vadovauja Mokymo centrui, užtikrina jo veiklą bei yra atsakingas už Mokymo centrui pavestų tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

  17.2. organizuoja Mokymo centro darbą, paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų įvykdymą;

  17.3. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, išvadas, rekomendacijas ir kitą medžiagą.

  17.4. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

  17.5. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Mokymo centro darbo organizavimo tobulinimo, dėl Mokymo centro statutinių bei kitų valstybės tarnautojų skyrimo ar perkėlimo į kitas pareigas, darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo;

  17.6. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju (kuruojančiu Mokymo centro veiklą), atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose Mokymo centro veiklos kompetencijos bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

  17.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

  18. Mokymo centro viršininko nesant, jo funkcijas vykdo jį pavaduojantis Mokymo centro vyriausiasis specialistas.

  19. Mokymo centro statutinių ir kitų valstybės tarnautojų kompetencija, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatyta jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS             

   20. Mokymo centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Tarnybos vado įsakymu.

  _________________________________

 • Pajėgų tiesioginės paramos valdyba
  El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2019 m. gruodžio 18 d.

  įsakymu Nr. 47V-1474

   

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  Pajėgų tiesioginės paramos valdybos NUOSTATai

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau – Valdyba) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais Valdybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

  3. Valdybos paskirtis yra organizuoti ir planuoti materialinį-techninį, logistinį aprūpinimą, vadovavimo ir valdymo proceso rėmimą ryšiais ir informacinėmis sistemomis, ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis Tarnyboje.

  4. Valdybos nuostatus rengia Valdybos viršininkas, tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

  5. Valdybos buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   

  II SKYRIUS

  VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Svarbiausi Valdybos veikos tikslai:

  6.1. užtikrinti techninį, logistinį Tarnybos pajėgų aprūpinimą;

  6.2. užtikrinti centralizuotą Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių išteklių valdymą;

  6.3. Valdybos veiklos kompetencijos ribose užtikrinti materialinių vertybių panaudojimo tvarką ir apskaitą Tarnyboje.

  7. Valdyba, įgyvendindama šių nuostatų 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

  7.1. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

  7.2. užtikrina Tarnybos padalinių aprūpinimą ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis ir jų apsaugą;

  7.3. Valdybos veiklos kompetencijos ribose užtikrina transporto priemonių ir specialiosios technikos specialiąją parengtį, jų panaudojimą, priežiūrą, remontą ir apskaitą;

  7.4. užtikrina ryšio, informacinių technologijų ir inžinerinių-techninių priemonių diegimą Tarnybos pajėgoms vykdant pavestas funkcijas;

  7.5. užtikrina medicininės paramos organizavimą Tarnyboje;

  7.6. užtikrina valstybei nuosavybės teise priklausančių Tarnybos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų ir statinių techninės priežiūros ir jų eksploatavimo tvarkos kontrolę;

  7.7. koordinuoja Valdybos Taktinės paramos skyriaus, Valdybos Ryšio paramos skyriaus, Valdybos Aptarnavimo skyriaus bei Valdybos Specialaus transporto centro (toliau – pavaldūs padaliniai) veiklą;

  7.8. inicijuoja statybos objektų projektavimo ir statybos darbų, prekių ir paslaugų, tarnybinės uniformos, degalų, kompiuterinės ir ryšių priemonių bei pagal kompetenciją kitų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

  7.9. Valdybos veiklos kompetencijos ribose užtikrina prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių vykdymą;

  7.10. užtikrina Tarnybos padalinių aprūpinimą transporto priemonėmis ir specialiąja technika;

  7.11. rengia Tarnybos vado įsakymų projektus materialinio aprūpinimo klausimais;

  7.12. organizuoja statybos, rekonstrukcijos ir remonto projektavimo darbų atlikimą, dalyvauja rengiant perspektyvinius ir metinius pastatų remonto planus, teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo;

  7.13. organizuoja Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, ginkluote, specialiosiomis, individualios apsaugos priemonėmis, kontroliuoja jų išdavimą ir poreikio nustatymą;

  7.14. organizuoja normatyvų, taisyklių ir teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės uniformos dėvėjimo terminus ir normas, projektų rengimą ir koordinuoja bei kontroliuoja jų laikymąsi Tarnyboje;

  7.15. organizuoja Tarnybos renginių materialinį aprūpinimą;

  7.16. rengia siūlymus Tarnybos vadui ir sprendimų projektus dėl nereikalingų Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos, nurašymo ar pardavimo aukcionuose;

  7.17. organizuoja Tarnybai priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikį turto administravimą, teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl racionalaus turto panaudojimo Tarnyboje;

  7.18. administruoja informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių poreikius, būtiną Tarnybos materialiniam aprūpinimui ir logistinei paramai formuoti;

  7.19. organizuoja praktinės ir metodinės pagalbos teikimą Tarnybos padaliniams poreikių planavimo klausimais;

  7.20. užtikrina Vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymų bei pavedimų, kitų teisės aktų Valdybos veiklos klausimais vykdymo Tarnybos struktūriniuose padaliniuose kontrolę;

  7.21. vykdo kitas su Valdybos uždaviniais susijusias nenuotolinio pobūdžio funkcijas tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  VALDYBOS TEISĖS

   

  8. Valdyba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos padalinių bei statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, reikalingos informacijos, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant Valdybos veiklą užtikrinančius teisės aktų projektus, planuojant ir nustatant poreikius;

  8.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų materialinio aprūpinimo klausimais rengimo ir tobulinimo;

  8.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Valdybos kompetencijos klausimais;

  8.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant klausimus dėl Tarnybos veiklos materialinio aprūpinimo;

  8.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, reikalingomis Valdybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

   

  IV SKYRIUS

  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  9. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos vadas.

  10. Nesant Valdybos viršininko, jo pareigas vykdo Taktinės paramos skyriaus viršininkas arba kitas pareigūnas, kuriam Tarnybos vado įsakymu pavedama ši funkcija.

  11. Valdybos viršininkas:

  11.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Valdybos veiklos klausimais;

  11.2. koordinuoja materialinį-techninį Tarnybos pajėgų aprūpinimą;

  11.3. kontroliuoja tinkamą materialinių vertybių paskirstymą tarp Tarnybos struktūrinių padalinių;

  11.4. Valdybos veiklos kompetencijos ribose kontroliuoja prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių vykdymą;

  11.5. renka ir kaupia informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių poreikius, kurie būtini planuojant Tarnybos materialinį aprūpinimą;

  11.6. Tarnybos vado nurodymu atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose materialinio aprūpinimo bei kitų specialiųjų Tarnybos užduočių klausimais;

  11.7. planuoja vidaus kontrolės priemones pavaldžiuose padaliniuose, pagal kompetenciją užtikrina vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymų bei pavedimų, kitų teisės aktų vykdymo Tarnybos padaliniuose kontrolę;

  11.8. kontroliuoja Tarnybai priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto administravimą, teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl racionalaus turto panaudojimo Tarnyboje;

  11.9. teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl pavaldžių padalinių veiklos tobulinimo, pavaldžių padalinių pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo.

  12. Valdybos viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vadui.

  13. Valdybą sudaro Taktinės paramos skyrius su Paramedikų poskyriu, Ryšio paramos skyrius, Aptarnavimo skyrius bei Specialaus transporto centras.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Valdybos darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________________________

  • Taktinės paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jevgenij Matusevič

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2021 m. birželio 16 d. 

   įsakymu Nr. 47V-402

    

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS

   TAKTINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdybos (toliau – Valdyba) Taktinės paramos skyrius (toliau – Skyrius) yra Valdybos struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais Skyriaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

   3. Skyriaus paskirtis – planuoti, organizuoti ir vykdyti ginklų, ginklų priedų ir reikmenų (ginklų ir dėtuvių dėklai, ginklų diržai, dirželiai, adapteriai, prožektoriai, visų rūšių taikikliai, ugnies slopintuvai, duslintuvai, rankenos, tvirtinimo elementai, priemonės, skirtos ginklų priežiūrai, ginklų įrankių komplektai), šaudmenų, optinių prietaisų, asmens apsaugos ir specialiųjų priemonių, granatų ir sprogstamųjų medžiagų (toliau – ginkluotė) bei materialinių priemonių, susijusių su ginkluotės saugojimu ir gabenimu (toliau – susijusios priemonės), įsigijimą, apskaitą, gabenimą, remontą, techninį vertinimą, kontroliuoti ginkluotės saugojimą ir jos panaudojimą Tarnybos padaliniuose, teikti praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos padaliniams ginkluotės naudojimo ir apskaitos klausimais.

   4. Skyriaus nuostatus bei jų pakeitimus rengia Skyriaus viršininkas, Valdybos viršininko teikimu tvirtina Tarnybos vadas. Pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

   5. Skyriaus buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   6. Pagrindiniai Skyriaus veiklos tikslai:

   6.1. analizuoti ir vertinti ginkluotės ir susijusių priemonių poreikį, planuoti, organizuoti ir vykdyti ginkluotės ir susijusių priemonių įsigijimą, užtikrinti Tarnybos struktūrinių padalinių ginkluotės apskaitą ir aprūpinimą;

   6.2. remti Tarnybos kovinį vienetą operacijų ir taktinių pratybų metu;

   6.3. užtikrinti ginkluotės remontą, kontroliuoti, analizuoti ir vertinti jos techninę būklę, organizuoti ir užtikrinti ginkluotės gabenimą ir apsaugą aprūpinimo ar ekstremaliųjų situacijų metu;

   6.4. užtikrinti Tarnybos pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

   7.1. analizuoja ir vertina ginkluotės ir susijusių priemonių poreikį, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant siūlymus ir planus dėl ginkluotės ir susijusių priemonių įsigijimo, rengia Tarnybos vado įsakymų projektus dėl ginkluotės ir susijusių priemonių modernizavimo;

   7.2. pagal kompetenciją dalyvauja sprendimų priėmimo procese planuojant operacijas bei taktines pratybas;

   7.3. ​​​​​​​operacijų metu dalyvauja Tarnybos pajėgų sudėtyje aprūpinant pareigūnus reikiama ginkluote ir organizuojant medicininę paramą;

   7.4. ​​​​​​​analizuoja Skyriaus pajėgumus ir teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl Skyriaus pajėgumų poreikio;

   7.5. ​​​​​​​analizuoja ir apibendrina informaciją apie identifikuotas problemas Tarnybos ginkluotės ir susijusių priemonių srityje, užtikrina ir atlieka ginkluotės remontą ir ginkluotės techninės būklės vertinimą;

   7.6. ​​​​​​​planuoja, organizuoja ir vykdo ginkluotės gabenimo apsaugą aprūpinimo ar ekstremaliųjų situacijų metu;

   7.7. ​​​​​​​pagal kompetenciją rengia technines specifikacijas, inicijuoja pirkimus, teikia Valdybos viršininkui siūlymus dėl į Tarnybos Pirkimų planą neįtrauktų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo;

   7.8. ​​​​​​​organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą ginkluote ir susijusiomis priemonėmis, vykdo kitas su Skyriaus veiklos tikslais susijusias nenuolatinio pobūdžio funkcijas tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai;

   7.9. ​​​​​​​užtikrina sveikatos priežiūros ir medicininės paramos organizavimą Tarnybos pareigūnams;

   7.10. organizuoja Tarnybos aprūpinimą pirmosios pagalbos priemonėmis, medicininėmis prekėmis, tvarsliava, dezinfekcinėmis medžiagomis, individualios apsaugos priemonėmis, kontroliuoja jų laikymą, apskaitą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. ​​​​​​​gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją apie ginkluotės ir susijusių priemonių poreikį, kitą informaciją, būtiną Skyriaus funkcijoms užtikrinti;

   8.2. ​​​​​​​teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

   8.3. ​​​​​​​gauti iš kitų valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų dokumentus bei informaciją, būtiną Skyriaus funkcijoms užtikrinti, rengti siunčiamus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. ​​​​​​​Tarnybos vadovybės pavedimu, suderinus su Valdybos viršininku, atstovauti Tarnybai kitose institucijose Skyriaus kompetencijos ribose;

   8.5. ​​​​​​​teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus siųsti Skyriaus pareigūnus, ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikaciją, stažuotis ir dalyvauti seminaruose, konferencijose užsienyje ir Lietuvoje;

   8.6. ​​​​​​​inicijuoti ir dalyvauti pasitarimuose, seminaruose, konferencijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.7. ​​​​​​​naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų bei Tarnybos vado suteiktomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos vadas.

   10. Nesant Skyriaus viršininko, jo funkcijas vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam ši funkcija yra įrašyta į pareigybės aprašymą arba kuriam Tarnybos vado įsakymu yra pavedama ši funkcija.

   11. Skyriaus viršininkas:

   11.1. ​​​​​​​planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, užtikrina Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, paskirsto užduotis Skyriaus pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei kontroliuoja jų atlikimą;

   11.2. ​​​​​​​užtikrina darbo drausmę ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Skyriuje;

   11.3. ​​​​​​​užtikrina Skyriaus kovinį rengimą Tarnybos mokymo organizavimo proceso metu;

   11.4. ​​​​​​​užtikrina Skyriaus disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

   11.5. ​​​​​​​užtikrina Skyriui patikėtų materialinių vertybių tinkamą naudojimą;

   11.6. ​​​​​​​pagal savo kompetenciją, suderinęs su Valdybos viršininku, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei ginkluotės ir susijusių priemonių aprūpinimo, naudojimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

   11.7. ​​​​​​​pagal kompetenciją Tarnybos vadovybės pavedimu, suderinęs su Valdybos viršininku, atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos institucijose;

   11.8. ​​​​​​​teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

   11.9. ​​​​​​​atsiskaito Valdybos viršininkui už Skyriaus veiklą;

   11.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vado pavedimus teisės aktų nustatyta tvarka.

   12. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Valdybos viršininkui. Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

   ________________________

  • Ryšio paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Darius Ižička

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30

   įsakymu Nr. 47V-853

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS

   RYŠIO PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdybos (toliau - Valdyba) Ryšio paramos skyrius (toliau - Skyrius) yra struktūrinis padalinys, planuojantis, organizuojantis ir vykdantis vadovavimo ir valdymo proceso rėmimą ryšiais ir informacinėmis sistemomis (toliau - RIS).

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

   3.1. planuoti, organizuoti ir vykdyti RIS paramą Tarnybos pajėgoms;

   3.2. identifikuoti ir vertinti Tarnybos RIS pajėgumus;

   3.3. planuoti ir organizuoti Tarnybos aprūpinimą RIS;

   3.4. diegti ir užtikrinti RIS funkcionavimą;

   3.5. valdyti operacijų RIS.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant siūlymus, planus, Tarnybos vado įsakymų projektus dėl RIS panaudojimo Tarnybai vykdant nustatytus uždavinius ir pavestas funkcijas;

   4.2. dalyvauja rengiant pajėgumų koncepcijas ir pajėgumų plėtros planus;

   4.3. dalyvauja Tarnybos pajėgoms planuojant, organizuojant ir vykdant specialiąsias užduotis, mokymus bei pratybas;

   4.4. dalyvauja rengiant siūlymus, planus ir su tuo susijusius įsakymų projektus dėl Tarnybos panaudojimo Lietuvoje, dalyvavimo pratybose ir mokymuose;

   4.5. dalyvauja planuojant operacijas, rengia RIS paramos planus;

   4.6. dalyvauja rengiant Tarnybos pajėgų planus RIS srityje;

   4.7. identifikuoja ir vertina Tarnybos RIS pajėgumus ir teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl RIS pajėgumų poreikio;

   4.8. dalyvauja Tarnybos RIS pajėgumų vystymo procese;

   4.9. analizuoja ir apibendrina informaciją apie identifikuotas problemas RIS srityje.

   4.10. dalyvauja rengiant kovinio rengimo ir aprūpinimo reikalavimus Tarnybos pajėgoms RIS srityje.

   4.11. planuoja ir organizuoja Tarnybos aprūpinimą RIS;

   4.12. organizuoja operacijų vykdymui ir palaikymui reikalingos RIS įrangos ir paslaugų techninių specifikacijų rengimą;

   4.13. rengia paraiškas Pirkimų sąrašui, o taip pat į Pirkimų sąrašą neįtrauktų prekių įsigijimui ir pasiūlymus teikia valdybos viršininkui;

   4.14. organizuoja Tarnybos pajėgų paramą RIS Tarnybai vykdant specialiąsias užduotis, dalyvauja operacijų paramos valdyme ir palaikyme;

   4.15. organizuoja vykdomų operacijų RIS diegimą, stebėjimą, savalaikį funkcionalumo atstatymą.

   4.16. vykdo kitas su skyriaus uždaviniais susijusias nenuolatinio pobūdžio funkcijas, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. gauti dokumentus ir informaciją iš Tarnybos padalinių ir statutinių (toliau - pareigūnai) it kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, būtinus Skyriaus funkcijoms atlikti;

   5.2. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusiu su Skyriaus veikla, projektus;

   5.3. kreiptis į Tarnybos padalinius dėl informacijos (duomenų), susijusios su RIS, pateikimo ir rengti siunčiamus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.4. Tarnybos vadovybės pavedimu, suderinęs su Valdybos viršininku, atstovauja Tarnybai kitose institucijos Skyriaus kompetencijos ribose;

   5.5. teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus siųsti Skyriaus pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikaciją, stažuotis ir dalyvauti seminaruose, konferencijose ir pan. užsienyje ir Lietuvoje;

   5.6. inicijuoti ir dalyvauti pasitarimuose, seminaruose, konferencijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.7. Skyrius gali naudotis kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, reikalingomis skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriuje yra Informacinių technologijų poskyris.

   7. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos vadas.

   8. Nesant skyriaus viršininko jo pareigas vykdo vienas iš Skyriaus pareigūnų.

   9. Skyriaus viršininkas:

   9.1. organizuoja Skyriaus darbą, užtikrina pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis Skyriaus pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

   9.2. užtikrina darbo drausmę ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Skyriuje;

   9.3. užtikrina Skyriaus parengtį būti pasirengus teikti paramą RIS specialiųjų užduočių vykdymo metu;

   9.4. užtikrina Skyriaus disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

   9.5. užtikrina Skyriui patikėtų materialinių vertybių tinkamą naudojimą;

   9.6. pagal savo kompetenciją, suderinęs su Valdybos viršininku, teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei RIS diegimo, aprūpinimo, naudojimo klausimais;

   9.7. savo kompetencijos ribose Tarnybos vadovybės pavedimu, suderinus su Valdybos viršininku, atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos institucijose;

   9.8. teikia siūlymus Valdybos viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.

   10. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Valdybos viršininkui.

   11. Skyriaus pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   12. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ___________________________

  • Specialaus transporto centras
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audrius Radvinauskas

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos

   prie Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30

   įsakymu Nr. 47V-853

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS

   SPECIALAUS TRANSPORTO CENTRO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdybos (toliau - valdyba) Specialaus transporto ir ginkluotės centras (toliau - centras) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, aprūpinantis Tarnybos padalinius specialiąja technika, tikrinantis transporto būklę, jos tinkamą panaudojimą, specialiąją parengtį; organizuojantis transporto taisymą, evakuaciją; vykdantis jų apskaitą ir panaudojimo kontrolę.

   2. centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais poskyrio veiklą.

   II. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi centro uždaviniai:

   3.1. dalyvauti rengiant ir vykdant bendrą tarnybos specialiosios parengties planą;

   3.2. aprūpinti Tarnybos padalinius autotransportu,

   3.3. užtikrinti teisingą transporto apsaugą Tarnyboje;

   3.4. rūpintis transporto saugojimu bei priskyrimu Tarnybos padaliniams ir pareigūnams;

   3.5. Tarnybos evakuacijos atveju užtikrinti Tarnybos transporto, specialiosios technikos, ginkluotės ir šaudmenų evakuaciją ir apsaugą;

   3.6. organizuoti specialaus transporto remontą arba pagal galimybes jį atlikti;

   3.7. organizuoti teorinius užsiėmimus ir šaudymo pratybas su Tarnybos pareigūnais,

   3.8. užtikrinti konvojuojamų sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų vežimą iš laisvės atėmimo vietų į teismus, į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

   3.9. užtikrinti pareigūnų vežimą į tarnybos, specialiųjų tarnybinių užduočių vykdymo, pratybų vietas;

   4. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. užtikrina, kad transportas, specialioji technika, ginkluotė, šaudmenys, specialiosios bei asmens saugos priemonės būtų parengtos tarnybinių ir specialiųjų užduočių vykdymui, užtikrina nuolatinę jų parengtį;

   4.2. tikrina, kaip Tarnybos padaliniuose saugomi, prižiūrimi ir naudojami transportas, specialioji technika;

   4.3. nustatyta tvarka organizuoja saugų transporto, specialiosios technikos pristatymą į Tarnybą;

   4.4. vykdo transporto, specialiosios technikos apskaitą;

   4.5. atlieka transporto, specialiosios technikos nurašymą;

   4.6. Tarnybos evakuacijos metu organizuoja Tarnybos transporto, specialiosios technikos;

   4.7. teikia pasiūlymus ir dalyvauja kuriant Tarnybos pareigūnų mokymo bazę;

   4.8. rengia Tarnybos vado įsakymų, taisyklių, tvarkų, kitų teisės aktų centro veiklos klausimais projektus;

   4.9. renka ir kaupia informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie transporto, specialiosios technikos poreikius;

   4.10. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams transporto, specialiosios technikos naudojimo, saugojimo ir nurašymo klausimais;

   4.11. vykdo konvojuojamų sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų vežimą iš laisvės atėmimo vietų į teismus, į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

   4.12. vykdo pareigūnų vežimą į tarnybos, specialiųjų tarnybinių užduočių vykdymo, pratybų vietas;

   4.13. vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III. CENTRO TEISĖS

   5. Centras, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos pareigūnų pranešimų ir (ar) ataskaitų, reikalingų apskaičiuojant Tarnybos transporto, specialiosios technikos poreikius, bei rengiant jų užsakymus;

   5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl transporto, specialiosios technikos, saugojimo, išdavimo ir naudojimo tvarkos tobulinimo;

   5.3. Tarnybos vadui įgaliojus, suderinus su valdybos viršininku, atstovauti Tarnybą savo kompetencijos klausimais;

   5.4. kontroliuoja, kaip Tarnybos padaliniuose pildoma transporto, specialiosios technikos priėmimo ir išdavimo bei apskaitos dokumentacija;

   5.5. kontroliuoti, kaip pratybų metu laikomasi saugaus elgesio taisyklių;

   5.5. organizuoti ir vesti teorines ir praktines šaudymo bei specialiosios taktikos pratybas ir varžybas.

   5.6. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant klausimus, susijusius su skyriaus veikla;

   5.7. Tarnybos evakuacijos atveju organizuoti transporto, specialiosios technikos evakuaciją;

   5.8. Centras gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Centrui vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas tarnybos vado pavaduotojo teikimu.

   7. Centro viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

   8. Centro viršininkas:

   8.1. organizuoja automobilių būriams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis centro pareigūnams;

   8.2. kontroliuoja, kad būtų tiksliai vedama apskaita, apskaičiuojami ir pateikiami transporto, specialiosios technikos, ginkluotės jų remontui reikalingų detalių poreikiai;

   8.3. teikia pasiūlymus valdybos viršininkui dėl centro nuostatų ir pareigybių aprašymų tobulinimo, centro pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas ar jų darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.4. atstovauja centrą veiklos klausimais;

   8.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tarnybos vado pavedimus.

   9. Centro pareigūnų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   10. Centras reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ___________________________

  • Aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Saulius Rožėnas

   PATVIRTINTA

   Viešojo saugumo tarnybos prie

   Vidaus reikalų ministerijos vado

   2015 m. lapkričio 30 d.

   įsakymu Nr. 47V-853

   VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

   PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdyba (toliau - valdyba) Aptarnavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir planuojantis Tarnybos veiklą materialinio aprūpinimo klausimais, užtikrinantis centralizuotą Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių išteklių valdymą, kontroliuojantis tinkamą materialinių vertybių paskirstymą tarp Tarnybos struktūrinių padalinių, jų panaudojimo tvarką ir apskaitą.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą materialinio aprūpinimo klausimais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. centralizuotai aprūpinti Tarnybos struktūrinius padalinius materialinėmis vertybėmis (priemonėmis);

   3.2. kontroliuoti valstybės nuosavybės teise priklausančių Tarnybos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų ir statinių techninę priežiūrą ir juos eksploatavimo tvarką;

   3.3. rengti ilgojo laikotarpio plėtros vizijas Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais;

   3.4. planuoti ir numatyti svarbiausias Tarnybos priemones ir plėtrą Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

   4.1. organizuoja ir centralizuotai vykdo Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis priemonėmis, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų materialinėms vertybėms įsigyti pirkimo dokumentus, inicijuoja viešuosius pirkimus;

   4.2. kaupia informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

   4.3. koordinuoja Tarnybos dalinių Logistinės paramos skyrių veiklą.

   4.4. teikia siūlymus Tarnybos vadui dėl Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių poreikio tikslingumo;

   4.5. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus, o pasirašius šias sutartis – kontroliuoja jų vykdymą;

   4.6. rengia ir derina Tarnybos vado įsakymo projektus dėl įsigytų materialinių vertybių paskirstymo

   4.7. nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja materialinių vertybių pristatymo į sandėlius ir jų išdavimo tvarką;

   4.8. tikrina, ar tiekėjų pristatomos prekės (kompiuterinė, programinė, įstaigos įranga, baldai, minkštasis inventorius, spaudos gaminiai ir kt.) atitinka techninės dokumentacijos aprašymus, pagal poreikį inicijuoja ir vykdo tikrinimo paslaugos viešuosius pirkimus;

   4.9. aprūpina Tarnybos vadovybę reprezentacijai skirtomis materialinėmis priemonėmis;

   4.10. inicijuoja statybos objektų projektavimo ir statybos darbų viešuosius pirkimus ir rengia sutartis su rangovais;

   4.11. koordinuoja statybos, rekonstrukcijos ir remonto projektavimo darbų atlikimą, priėmimą (statybos ir projektavimo techninių sąlygų gavimas iš atitinkamų valstybės ir savivaldos institucijų, projektų sąmatų dokumentų rengimas, projektų ekspertizė ir tvirtinimas);

   4.12. dalyvauja rengiant perspektyvinius ir metinius pastatų remonto planus, teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo, koordinuoja darbų atlikimą;

   4.13. skaičiuoja tarnybinės uniformos poreikį ir lėšas jai įsigyti;

   4.14. inicijuoja tarnybinės uniformos viešuosius pirkimus, rengia pirkimo sutartis ir jas pasirašius – kontroliuoja jų vykdymą;

   4.15. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, kontroliuoja jos išdavimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

   4.16. koordinuoja tarnybinės uniformos apskaitos pagal pavadinimus, rūšį, vertę, kiekius ir dydžių skalę tvarkymą;

   4.17. rengia normatyvų, taisyklių ir teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės uniformos dėvėjimo terminus ir normas, projektus;

   4.18. organizuoja naujų tarnybinės uniformos modelių kūrimą ir sukurtų tobulinimą, derina juos su atitinkamomis valstybės institucijomis;

   4.19. kaupia pareigūnų pastabas ir pasiūlymus dėl tarnybinės uniformos dėvėjimo;

   4.20. kontroliuoja tarnybinės uniformos kokybę ją gaminančiose įmonėse;

   4.21. renka, sistemina ir tvarko informaciją apie Tarnybos turimą nekilnojamąjį turtą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ją kitoms valstybės institucijoms;

   4.22. rengia teisės aktų projektus dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir nurašymo;

   4.23. koordinuoja Tarnyboje vykstančių įvairių reprezentacinių ir kitų renginių aptarnavimą, aprūpinimą reikiamomis prekėmis, jų saugojimą, apskaitą ir nurašymą;

   4.24. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto pardavimo aukcionus;

   4.25. teikia siūlymus Tarnybos vadovybei ir rengia sprendimų projektus dėl nereikalingų Tarnybos struktūrinių padalinių materialinių vertybių perdavimo, nuomos, panaudos ir nurašymo;

   4.26. administruoja Tarnybai priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, teikia siūlymus Tarnybos vadovybei dėl racionalaus turto panaudojimo;

   4.27. organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių nurašytos ir Tarnybos vado nustatyta tvarka Tarnybai perduotos ryšio ir kitos technikos išardymą ar (ir) sunaikinimą;

   4.28. inicijuoja Tarnybos struktūriniuose padaliniuose esančios kompiuterinės, spausdinimo, dauginimo, kopijavimo, buitinės, įgarsinimo, vaizdo, kondicionavimo ir vėdinimo, apsauginės bei kitos biuro technikos ir įrangos priežiūros ir smulkaus remonto darbus bei pagal poreikį šių paslaugų pirkimo procedūras;

   4.29. inicijuoja kompiuterių ir telefonų ryšio tinklų bei elektros instaliacijos darbų viešųjų pirkimų procedūras;

   4.30. užtikrina materialinių vertybių tinkamą priėmimą, saugojimą ir išdavimą sandėliuose;

   4.31. varko sandėliuose esančių atsargų apskaitą pagal jų pavadinimus, rūšis, vertę ir kiekį;

   4.32. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginį veiklos planą ir Tarnybos veiklos pagrindinių priemonių planus;

   4.33. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos investicinių programų, plėtros strategijos (išdėstant prioritetus, tikslus ir uždavinius), pagrindinių priemonių, strateginės veiklos ir bendros veiklos planų, investicijų projektų rengimo;

   4.34. organizuoja Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektų rengimą;

   4.35. renka ir kaupia informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie poreikius, būtinus Tarnybos materialinio aprūpinimo formavimui;

   4.36. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams poreikių planavimo klausimais;

   4.37. planuoja vidaus kontrolės priemones ir Tarnybos vadovybės pavedimu kontroliuoja jų vykdymą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

   4.38. pagal kompetenciją nagrinėja, vertina ir derina pateiktus derinti teisės aktų projektus vykdo kitus Tarnybos vado pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

   5.1. reikalauti iš atsakingų Tarnybos statutinių, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų rengiant skyriaus veiklą užtikrinančius teisės aktų projektus;

   5.2. rengti ir teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų materialinio aprūpinimo klausimais tobulinimo;

   5.3. Tarnybos vadui įgaliojus, atstovauti Tarnybą skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.4. inicijuoti pasitarimus, sprendžiant klausimus dėl Tarnybos veiklos materialinio aprūpinimo;

   5.5. skyrius gali turėti ir kitų Tarnybos vado jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos vadas valdybos viršininko teikimu. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

   7. Skyriaus vedėjas:

   7.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, paskirsto užduotis skyriaus pareigūnams ir darbuotojams;

   7.2. organizuoja skyriaus veiklą Tarnybos materialinio aprūpinimo klausimais;

   7.3. kontroliuoja Tarnybos materialinių vertybių centralizuotą valdymą;

   7.4. kontroliuoja, kad Tarnybos administracijos padaliniuose ir daliniuose būtų tiksliai apskaičiuojami materialinio aprūpinimo poreikiai, reikalingi organizuojant Tarnybos veiklą.

   7.5. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymo, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, jų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

   7.6. atstovauja Tarnybą Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose materialinio aprūpinimo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

   7.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vado pavedimus.

   8. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam nustatyta pavadavimo funkcija.

   9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   10. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________________

 • Vilniaus dalinys
  Tel. , El. p. , Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jonas Šleinota

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VILNIAUS DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vilniaus dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka, į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka, inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Kauno dalinys
  Tel. , El. p. , Adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50264 Kaunas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marakas Mickievičius

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  KAUNO DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Kauno dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: Radvilėnų pl. 1, LT-50264 Kaunas.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Klaipėdos dalinys
  El. p. , Adresas: Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anatolijus Didenko

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos

  prie Vidaus reikalų ministerijos vado

  2017 m. gruodžio 11 d.

  įsakymu Nr. 47V-1227

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  KLAIPĖDOS DALINIO NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Klaipėdos dalinys (toliau – Dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  4. Dalinio buveinės adresas: Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda.

  II. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  5. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  5.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  5.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  5.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

  5.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  6. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  6.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  7. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  7.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  7.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

  8.2. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  9.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  9.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  9.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  9.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  9.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  9.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

  10. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  10.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą Dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  10.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  10.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  10.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  10.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai Dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  10.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  10.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybėms lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  12. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako Dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  13. Nesant Dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  14. Dalinio vadas:

  14.1. vadovauja Daliniui, sprendžia Dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę Dalinyje;

  14.2. užtikrina, kad Dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  14.3. atlieka Dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose Daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  14.4. tvirtina Dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  14.5. pagal kompetenciją priima įsakymus Dalinio veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.6. užtikrina Dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  14.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio veiklos tobulinimo, Dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  14.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas Dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  14.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo Dalinio pareigūnams procedūras;

  14.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

  V. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Dalinį sudaro: kuopos ir kiti struktūriniai padaliniai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  16. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  17. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

 • Visagino dalinys
  El. p. , Adresas: Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., Visaginas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Steckas

  PATVIRTINTA

  Viešojo saugumo tarnybos prie

  Vidaus reikalų ministerijos vado

  2019 m. rugpjūčio 21 d.

  įsakymu Nr. 47V-1014

   

   

  VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

  VISAGINO DALINIO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Visagino dalinys (toliau – dalinys) yra Tarnybos struktūrinis padalinys.

  2. Dalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Tarnybos vado įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą.

  3. Šie nuostatai reglamentuoja dalinio veiklos tikslus, funkcijas, teises bei veiklos organizavimą.

  4. Dalinys turi vėliavą ir ženklą.

  5. Dalinio nuostatus rengia dalinio vadas, tvirtina ir keičia Tarnybos vadas.

  6. Dalinio buveinės adresas: Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., LT-31152 Visagino sav.

   

  II SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Dalinio veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, t. y.:

  7.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  7.2. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

  7.3. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą, vykdyti ir užtikrinti branduolinės (atominės) elektrinės, Lietuvos Respublikos pasienio ruože esančių kitų branduolinės energetikos objektų (toliau – objektai) ir vežamų per Lietuvos Respublikos teritoriją branduolinių medžiagų, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, krovinių fizinę apsaugą;

  7.4. atlikti kitus įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai pavestus uždavinius.

  8. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 7.1 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  8.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinius pasipriešinimus laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

  8.2. ypatingų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką.

  9. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 7.2 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  9.1. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

  9.2. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – ir į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

  9.3. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam baudžiamajam teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę.

  10. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 7.3 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  10.1. vykdydamas nusikalstamų veikų, galinčių sutrikdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimą, prevenciją, branduolinės energetikos objekto riboto patekimo zonoje tikrina ir apžiūri joje esančius fizinius asmenis, transporto priemones, gabenamus krovinius bei jų dokumentus, taip pat riboja fizinių asmenų patekimą į šią zoną;

  10.2. kontroliuoja, kad asmenys (transporto priemonės) be objektą eksploatuojančios organizacijos leidimo nepatektų į objekto saugomą ir vidinę zonas;

  10.3. kontroliuoja, kad į objekto saugomą ir vidinę zonas nebūtų neteisėtai įnešti (įvežti) ir iš jų išnešti (išvežti) ginklai, sprogstamosios, lengvai užsidegančios, branduolinės, radioaktyviosios medžiagos ir kiti objekto administracijos nustatyti daiktai;

  10.4. vykdo branduolinių medžiagų, kurios transportuojamos tarp objektų, palydą ir fizinę apsaugą;

  10.5. vykdo objektui priklausančių pagalbinių objektų fizinę apsaugą pagal atskirą susitarimą;

  10.6. apžiūri ir tikrina, ar transporto priemonės ir asmenys, esantys branduolinės energetikos objekto apsaugos zonose, neturi ginklų, šaudmenų, radioaktyviųjų medžiagų ir kitų daiktų, kuriuos būtų galima panaudoti teroro aktams ar kitiems nusikalstamiems tikslams;

  10.7. naudoja, prižiūri, dresuoja tarnybinius šunis, priskirtus dalinio pareigūnams tarnybinėms pareigoms atlikti;

  10.8. teikia informaciją objektą eksploatuojančios organizacijos administracijai apie pastebėtus inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių gedimus;

  10.9. objekte įvykus avarijai arba iškilus jos grėsmei, sustiprina riboto patekimo zonos kontrolę ir saugo evakuoto turto laikymo vietas, bazes ir sandėlius;

  10.10. vykdo objektų ir branduolinių medžiagų krovinių gynybą užpuolimo metu;

  10.11. sulaiko teisės pažeidimus padariusius asmenis;

  10.12. teikia siūlymus Tarnybos Štabui dėl priemonių saugomų objektų fizinei apsaugai tobulinti.

  11. Dalinys, įgyvendindamas nuostatų 7.4 papunktyje nustatytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  11.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų pabėgusių ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

  11.2. vadovaudamasis Tarnybos vado įsakymais, padeda kitoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms atlikti joms pavestas funkcijas;

  11.3. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

  11.4. padeda likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius;

  11.5. dalyvauja Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  11.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  11.7. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą dalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  11.8. įgyvendina kitas įstatymų ar kitų teisės aktų Tarnybai nustatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  DALINIO TEISĖS

   

  12. Dalinys, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

  12.1. suderinęs su Tarnybos vado pavaduoju, gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingą dalinio veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  12.2. suderinęs su Tarnybos vado pavaduotoju, bendradarbiauti su vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis;

  12.3. teikti Tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo;

  12.4. rengti Tarnybos vado įsakymų ir raštų projektus bei derinti juos su Tarnybos vado pavaduotoju ir Tarnybos Štabu;

  12.5. Tarnybos vadui ar jo pavaduotojui įgaliojus, atstovauti Tarnybai dalinio kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugos ir kitose institucijose, tarptautiniuose renginiuose;

  12.6. dalyvauti Tarnybos rengiamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

  12.7. Dalinys gali turėti ir kitų jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  13. Dalinio pareigūnus, valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų, pareigybėms koeficientus nustato ar pareigybes lygiams priskiria, kategorijas, priedus ir priemokas nustato Tarnybos vadas.

  14. Daliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako dalinio vadas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Tarnybos vadas. Dalinio vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos vado pavaduotojui.

  15. Nesant dalinio vado, jo funkcijas atlieka Tarnybos vado paskirtas pareigūnas arba pareigūnas, kuriam tokia funkcija įrašyta į jo pareigybės aprašymą.

  16. Dalinio vadas:

  16.1. vadovauja daliniui, sprendžia dalinio kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už dalinio veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, dalinio darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą bei palaiko tarnybinę drausmę dalinyje;

  16.2. užtikrina, kad dalinio veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir Tarnybos vado įsakymų;

  16.3. atlieka dalinio mėnesio veiklos planų ir Tarnybos vado planuose daliniui pavestų vykdyti priemonių įgyvendinimo kontrolę;

  16.4. tvirtina dalinio struktūrinių padalinių mėnesio veiklos planus ir kitą tarnybinę dokumentaciją;

  16.5. pagal dalinio kompetenciją priima įsakymus veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  16.6. užtikrina dalinio pareigūnų profesinį ir kovinį rengimą;

  16.7. teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl dalinio veiklos tobulinimo, dalinio struktūros pakeitimo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas, vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, skatinimo;

  16.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja pretendentų į laisvas dalinyje pareigūnų pareigas atrankos komisijos veikloje;

  16.9. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo dalinio pareigūnams procedūras;

  16.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Dalinį sudaro: kuopos ir skyriai, kurių nuostatus tvirtina Tarnybos vadas.

  18. Dalinio pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato atitinkami darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai ir jų pareigybių aprašymai.

  19. Dalinio darbo organizavimo pakeitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-20