Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

VADAS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

___________________________