Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

·      {C}planuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;

·      {C}organizuoja Tarnybos padalinių materialinį aprūpinimą;

·      {C}organizuoja Tarnybos pastatų, teritorijų priežiūrą;

·      {C}organizuoja Tarnybos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma;

·      organizuoja Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais projektų rengimą;

·      {C}teikia pasiūlymus dėl Tarnybos investicinių programų;

·      {C}dalyvauja rengiant bendrus specialiosios parengties planus ir teikia pagalbą juos įgyvendinant;

·      {C}teikia pasiūlymus apie galimybę pasinaudoti ES parama (finansavimo iš ES struktūrinių fondų) Tarnybos numatytoms priemonėms įgyvendinti;

·      {C}gauna iš Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją apie poreikius, būtinus Tarnybos strategijai įgyvendinti, apibendrina ją ir teikia valdybos viršininkui;

·      {C}analizuoja informaciją apie Tarnybos struktūrinių padalinių gebėjimą įgyvendinti Tarnybos investicines programas, rengia planus dėl programose numatytų priemonių įgyvendinimo tobulinimo;

·    dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

·    atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose skyriaus kompetencijos bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;

·     Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo;

·   Teikia praktinę ir metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams valstybės investicijų ir ES projektų įgyvendinimo bei poreikių planavimo klausimais;

·   dalyvauja rengiant paraiškas savo kompetencijos klausimais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

·   atlieka jo inicijuotų pirkimų pagrindu sudarytų pirkimų-pardavimų sutarčių vykdymo kontrolę;

·   atlieka kitus su Tarnybos, Valdybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

·      {C}turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

·      {C}išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus reikalų ministro įsakymus, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus dėl Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimo bei kitus teisės aktus, susijusius su skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymu;

·      {C}mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

·      {C}gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis;

·      {C}mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook Express, Internet Explorer;

·      {C}taikyti strateginio planavimo principus ir metodus.

____________________