Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

JUNGTINIO OPERACIJŲ CENTRO viršininkAS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

______________________