Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ŠTABO teisės SKYRIAUS vEDĖJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

·      vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja jo veiklą, užtikrina skyriaus nuolatinę specialiąją parengti, kontroliuoja, kad skyriui nustatyti uždaviniai būtų įgyvendinti ir funkcijos atliktos laiku;

·      organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

·      vertina, ar teisės aktų projektai, parengti Tarnybos administracijos ir struktūrinių padalinių, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus bei nustatyta tvarka juos vizuoja;

·      nagrinėja Tarnybos darbo grupių, komisijų posėdžių medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų svarstyti teisės aktų projektų;

·      teikia Tarnybos administracijos ir struktūrinių padalinių vadovams pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;

·      vertina ir nustatyta tvarka vizuoja sutarčių, sudaromų įgyvendinant Tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, projektus;

·      organizuoja kitų institucijų pateiktų Tarnybai derinti teisės aktų projektų vertinimą, nustatyta tvarka juos vizuoja, esant būtinumui organizuoja atsakymų institucijoms rengimą;

·      atstovauja Tarnybai visų instancijų teismuose dėl Tarnybos vado priimtų sprendimų;

·      konsultuoja Tarnybos struktūrinius padalinius teisės aktų rengimo ir teisės taikymo klausimais;

·      nagrinėja pareiškimus, skundus, atlieka tarnybinius patikrinimus dėl Tarnybos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklos teisėtumo;

·      pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos, tarpžinybinių ir žinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

·      atstovauja skyriui bei, esant būtinumui, Tarnybai ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose institucijose;

·      teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skyrimo ar perkėlimo į kitas pareigas, darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo;

·      esant būtinumui, vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus ir nurodymus;

·      vykdo kitus su Tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

·      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

·      turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

·      išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus vedėjo veiklą, viešąjį administravimą, vidaus ir valstybės tarnybą;

·      gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

·      mokėti reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykle

·      mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook Express, Internet Explorer.

_______________