Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 34-1241, i. k. 1071100NUTA00000278

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2007 m. kovo 14 d. Nr. 278

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

ISKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

1. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) yra vidaus reikalų ministrui atskaitinga nuolatinės specialiosios parengties valstybės įstaiga, kurios paskirtis – atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais, o karo metu ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti Lietuvos valstybę, taip pat atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos ginkluotosios gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais ir kitais Tarnybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

21. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, vėliavą ir ženklą.

4. Tarnyba yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

41. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Papildyta punktu:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

5. Tarnybos buveinės adresas: Vilnius, M. K. Paco g. 4.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

51. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vstarnyba.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

52. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu vidaus reikalų ministro teikimu.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

IISKYRIUS 
TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

6. Tarnybos veiklos tikslas – didinti asmens, visuomenės saugumą ir ekstremalių ir ypatingų situacijų atvejais stiprinti viešosios tvarkos apsaugą.

Tarnybos uždaviniai siekiant jai nustatyto tikslo yra:

6.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.2. pagal savo kompetenciją likviduoti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.3. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

6.4. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

6.5. atlikti asmenų paiešką;

6.6. sustiprinti Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgas ir padėti šioms institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas;

6.7. ginti valstybę karo metu;

6.8. atlikti kitus įstatymų nustatytus uždavinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

7. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

7.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinį pasipriešinimą laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

7.2. ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką;

7.3. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

7.4. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, ar kitais atvejais) – į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

7.5. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę;

7.6. dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

7.7. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

7.8. vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymu padeda Lietuvos policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos atlikti pavestas funkcijas. Tarnybos pajėgų pasitelkimo tvarką ir konkrečias užduotis pasitelkiamoms Tarnybos pajėgoms nustato vidaus reikalų ministras;

7.9. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

7.10. padeda likviduoti ekstremalias situacijas ir jų padarinius;

7.11. dalyvauja Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų pajėgų misijose;

7.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais;

7.13. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Tarnybos uždaviniams atlikti;

7.14. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

7.15. įgyvendina kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

IIISKYRIUS 
TARNYBOS TEISĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

8. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

8.1. gauti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingus Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

8.2. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, Tarnybos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

8.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis.

8.4. teikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

9. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IVSKYRIUS 
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

10. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Tarnybos vadas, kurį vidaus reikalų ministro teikimu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarnybos vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

11. Tarnybos vadas turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka. Tarnybos vado pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Tarnybos vadui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

12. Tarnybos veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, skelbiamus Tarnybos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

121. Tarnybos administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Tarnybos vado tvirtinami Tarnybos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

13. Tarnybos struktūrą nustato vidaus reikalų ministras Tarnybos vado teikimu.

14. Tarnybos vadas:

14.1. vadovauja Tarnybai, sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Tarnybos veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Tarnybos darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

14.3. Neteko galios nuo 2011-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin. 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.4. atlieka Tarnybos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

14.5. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.6. organizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų naudojimą pagal nustatytą paskirtį Tarnybos programoms vykdyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

14.7. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, veiklos planus ir vidaus dokumentus, taip pat Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų (toliau vadinama – pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos struktūros pakeitimo: struktūrinių teritorinių padalinių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

14.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos (išskyrus Tarnybos vado pavaduotojus) pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir juos skatina;

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria Tarnybos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tarnybines (drausmines) nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas, atlieka kitas su personalo tvarkymu susijusias funkcijas

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.10. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.11. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.12. Neteko galios nuo 2011-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin. 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.13. Neteko galios nuo 2011-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin. 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.14. Neteko galios nuo 2016-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 672, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-18001

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.15. atsako už Tarnybos efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.16. atsiskaito vidaus reikalų ministrui jo nustatytais terminais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

14.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

15. Laikinai nesant Tarnybos vado, jo funkcijas atlieka vidaus reikalų ministro paskirtas Tarnybos vado pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

16. Darbo užmokesčio mokėjimo Tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Vidaus tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

5 skyrius.Neteko galios nuo 2009-04-03

Skyriaus naikinimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin. 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

VSKYRIUS 
TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

17. Neteko galios nuo 2009-04-03

Punkto naikinimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin. 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

18. Neteko galios nuo 2009-04-03

Punkto naikinimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin. 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

19. Tarnybos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka vidaus reikalų ministras ir Tarnybos vadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

20. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

201. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos vado tvirtinamų Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

VISKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

21. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

______________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000217

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 278 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000057

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 278 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1362, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21054

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 672, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-18001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2023-11-29