ĮSTATYMAI

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas

4. Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas

5. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

7. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai

2. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės

3. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo

4. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAI

1. Vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 “Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo”

2. Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 "Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo"

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS VADO ĮSAKYMAI

1. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-104 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų tarnybinės etikos kodekso patvirtinimo" (aktuali redakcija)

2. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1043 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" (aktuali redakcija)

3. "Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros, tvarkos aprašas", patvirtintas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 47V-338 "Dėl naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos mokymų ir pratybų teritorijomis bei lankymosi jose tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

4. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 47V-568 "Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

5. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 47V-549 "Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo"

6. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 47V-361 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"

7. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 47V-663 "Dėl maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo"

8. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 47V-776 "Dėl asmenų aptarnavimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos"

9. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 47V-1236 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų ir sutarčių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

10. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 47V-325 "Dėl darbo ir poilsio laiko apskaitos organizavimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

11. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 47V-318 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų transporto priemonių žymėjimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"

12. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 47V-505 "Dėl stojimo į vidaus tarnybą sutarties formos patvirtinimo ir kai kurių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų ar jų papunkčių pripažinimo netekusiais galios"

13. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 47V-785 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygų nustatymo ir padarytos tiesioginės materialinės žalos atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

14. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo" (aktuali redakcija)

15. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 47V-1223 "Dėl  Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo"

16. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 47V-127 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos personalinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

17. Viešojo saugumo prie VRM vado 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 47V-521 „Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

18. Viešojo saugumo tarnybos vado 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 47V-85 „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO 64 STRAIPSNYJE NUMATYTOS SOCIALINĖS GARANTIJOS ĮGYVENDINIMO” Tarnybos vado 2023-01-30 isakymo Nr. 47V-85 aktuali redakcija

19. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 47V-1005 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

20. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 47V-23 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo"

21. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  vado 2021 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 47V- 56 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ligos ir (ar) laikinojo nedarbingumo ryšio su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"

22. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 47V-799 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

23. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 47V-812 "Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

24. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 47V-89 "Dėl apdovanojimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

25. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 47V-893 "Dėl Smurto ir priekabiavimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo"

26. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 47V-642 "Dėl asmenų atrankos mokytis pagal Viešojo saugumo gynėjo modulinę profesinio mokymo programą taisyklių patvirtinimo"

27. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2023 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 47V-855 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų išvykų į užsienio valstybes tarnybos (darbo) ir asmeniniais tikslais informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-11-29