Asmens duomenų tvarkymas

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau- Tarnyba) tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Sergejus Sankovski, Tarnybos  Jungtinio operacijų centro viršininkas, kontaktiniai duomenys: tel. (8 707) 59 208,  8 656 46220  el. p. [email protected]; [email protected] į kurį galima kreiptis asmens duomenų tvarkymo Tarnyboje klausimais.

Tarnyba tvarko duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys tvarkomi – Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, pareiškėjų, interesantų, pretendentų į atranką ir pan.) asmens duomenis esant šioms asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms: 

  • duomenų subjekto sutikimu, pavyzdžiui, Tarnybos svetainėje yra skelbiama Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų (kurie tam davė sutikimą) gyvenimo aprašymo informacija, nuotraukos;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, pavyzdžiui, Tarnyba tvarko fizinių asmenų, su kuriais sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, asmens duomenis;
  • pareiga tvarkyti atitinkamus asmens duomenis Tarnybai nustatyta teisės aktuose, pavyzdžiui, Tarnyba tvarko duomenis apie Tarnybos  pareigūnui, karjeros valstybės tarnautojui ir kitam darbuotojui apskaičiuotą darbo užmokestį;
  • vykdant Tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas, pavyzdžiui Tarnyba tvarkydama atitinkamus teisės aktuose nustatytus asmenų asmens duomenis užtikrina Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą; 
  • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Tarnybos  teisėtų interesų (išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni), pavyzdžiui užtikrinant įeigos kontrolę, turto apsaugą ir vidaus saugumo priemonės Tarnybos teritorijoje yra fiksuojama į Tarnybos teritoriją (patalpas) patenkančių asmenų tapatybė.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės Tarnyboje bei Tarnybos tvarkomi asmens duomenys, detalizuojant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų teikimą, yra nurodyti Asmens duomenų tvarkymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos vado 2021 m. lapkričio  23 d. įsakymu Nr. 47V-783 „Dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašų patvirtinimo“:

Tarnybos vado įsakymas

Asmens duomenų tvarkymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas

Tarnyboje  asmens duomenys nėra toliau tvarkomi kitais tikslais, nei asmens duomenys buvo surinkti.

Atnaujinimo data: 2023-11-29