Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Esate ar buvote Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas), karjeros valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitaip susijęs sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

PRANEŠKITE apie įstaigoje pastebėtus teisės pažeidimus, susijusius su vienu ar keliais iš žemiau nurodytų kriterijų:

1. pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojus aplinkai;
3. kliudymas arba neteisėtas poveikis teisėsaugos institucijos atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimas;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimas;
6. neteisėtu būdu įgytas turtas;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimas, trukdymas nustatyti padarinių mastą;
8. pažeidimai, nurodyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
9. kenkimas Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
10. pažeidimai, susiję su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
11. kiti pažeidimai įstaigoje.

APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PRANEŠTI:

• Elektroniniu paštu. Užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu [email protected]

Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, ant voko nurodant žymą „VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“. 

• Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykę į Viešojo saugumo tarnybos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrių adresu: M. K. Paco g. 4, Vilnius.

Pranešti apie pažeidimus taip pat galima:
• kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai – el. p. [email protected].
• viešai (Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. 3 p.).

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;

2) konfidencialumo užtikrinimas;

3) draudimas daryti neigiamą poveikį;

4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

5) teisė gauti kompensaciją;

6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

7) atleidimas nuo atsakomybės;

8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI: 

• Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašas.

Atnaujinimo data: 2023-11-29